Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΕΒ
Προτεραιότητα σε ενέργεια-κυκλική οικονομία
Τρίτη, 11/09/2018

Το τιμολόγιο ενέργειας στη βιομηχανία είναι, κατά τον ΣΕΒ, κεντρικός παράγοντας κόστους και κατά συνέπεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στο υπόμνημά του προς την Κυβέρνηση, το οποίο παρουσίασε στον Αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος  Φέσσας, με θέμα το πλήρες σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης «δια χειρός» ΣΕΒ, Ελληνικής Παραγωγής και 27 κλαδικών και περιφερειακών φορέων της χώρας,  με στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020, τονίζεται πως   είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί μία εθνική ενεργειακή πολιτική που θα πετύχει ταχεία μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία (σήμερα 30% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης).

Η εθνική ενεργειακή πολιτική, κατά τον κ.Φέσσα, θα πρέπει να λύσει σε προτεραιότητα τα θεσμικά προβλήματα του σχεδιασμού των αγορών ενέργειας, αφετέρου να προωθήσει τα προβλήματα ευθυγράμμισης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και των φόρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οδηγίες. 

Οι δράσεις, ειδικότερα, που εισηγείται ο ΣΕΒ προς άμεση υλοποίηση περιγράφονται στα εξής:

-Target model και θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της νέας δομής της αγοράς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

-Εξασφάλιση της σύζευξης της αγοράς επόμενης ημέρας (DAM) με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, με τη λειτουργία της νέας αγοράς.

-Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των κατευθυντηρίων γραμμών (EEAG) για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 (SWD (2014) 139, 140). Σημειώνεται πως η σχετική ρύθμιση έχει σταλεί προς έγκριση / σχολιασμό στην ΕΕ.

-Ολοκλήρωση και προώθηση υποδομών διασύνδεσης, όπως σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μη διασυνδεδεμένων νησιών και διασύνδεσης με το δίκτυο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.. Αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία ενσωματώνοντας το σχετικό έργο στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ. 

-Κατάργηση της διάκρισης Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/MWH) και Υψηλής Τάσης.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας για απευθείας εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και για σύναψη διμερών συμβάσεων με ηλεκτροπαραγωγούς.

-Το μέτρο των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με τον τρόπο που υλοποιείται, εκτιμάται πως δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία ανταγωνιστικών λύσεων για τη βιομηχανία.

-Ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το οποίο συνεπάγεται βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών, καθώς και eco-design.   

Στο μεταξύ, σε σχέση με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ο ΣΕΒ σημειώνει πως η εστίαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία δημιουργεί σεβασμό στο περιβάλλον, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συνεκτική κοινωνία. Δημιουργεί ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές, τα βιο-καύσιμα, κτλ, αλλά και απρόσκοπτη πρόσβαση της μεταποίησης σε φθηνές πρώτες ύλες και υποκατάσταση εισαγωγών. Επί του προκειμένου, οι δράσεις που προτείνονται είναι:

-Απλοποίηση του πλαισίου του Ν.4014/2011 με στόχο την τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών διαδικασίας περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων  για την αποφυγή των υφιστάμενων καθυστερήσεων.

-Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Ενεργοποίηση της λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής για «αποχαρακτηρισμό αποβλήτων» όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4042/12, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 4042/12 , άρθρα 12 και 13 (by-product και αποχαρακτηρισμός αντίστοιχα).

-Αποτελεσματική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, επίλυση σειράς προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πιλοτική λειτουργία του και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Διαμόρφωση πλαισίου & κινήτρων για την ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας:

-Δημιουργία δευτερογενών αγορών α’  υλών (εναλλακτικές ύλες, δευτερογενή καύσιμα),

-Ενεργοποίηση τέλους ταφής όπως προβλέπεται στον Ν.4042/12, άρθρο 43,

-Προτυποποίηση και προώθηση ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και υπολειμμάτων,

-Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων  στο πλαίσιο της Κοινοτικής ανακοίνωσης “Public procurement for a better environment” (COM (2008) 400, 16 Ιουλίου 2008) και του άρ. 18 του Ν. 3855/2010,

-Μετατόπιση όποιας επιδότησης από την συλλογή στο στάδιο της αξιοποίησης,

-Άρση εμποδίων για τη βιομηχανική συμβίωση - συνδιαχείρηση αποβλήτων  (απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης, επίσης, σε περιπτώσεις δοκιμών αξιοποίησης νέων ΕΚΑ).

-Δημιουργία, μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών «κυκλικότητας» της οικονομίας στο ίδιο πλαίσιο και άξονες που κινείται και η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Συναφείς αναρτήσεις
ΣΕΒ
Απόκλιση και μάλιστα σημαντική από τις ευρωπαϊκές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους δείκτες αναφορικά με την παρουσία, το μέγεθος ...
ΣΕΒ
Δεν πρέπει επ’ ουδενί η έξοδος της χώρας από το 3ο πρόγραμμα να λειτουργήσει ως προθάλαμος για ένα επόμενο ...
ΣΕΒ - Στρατηγική ανάπτυξης με 115 προτάσεις
Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής οφείλει να είναι η τόνωση της παραγωγής μέσω της στοχευμένης μείωσης της υπερφορολόγησης της ...
ΣΠΕΦ-ΣΕΦ
Κοινή πρόταση για την θέσπιση μηχανισμού βιώσιμων σταθερών τιμών πώλησης για νέα φωτοβολταϊκά έργα με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 ...
ΣΕΒ
Αδήριτη ανάγκη θεωρεί ο ΣΕΒ την επίμονη εφαρμογή φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν τη λειτουργία των ελεύθερων ...
Quest Συμμετοχών
H εταιρεία D.D. SYNERGY Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (συμφερόντων κ. Θ. Φέσσα προέδρου του ΣΕΒ), ...
ΣΕΒ
Η εδραίωση συνθηκών ισχυρής ανάπτυξης απαιτεί τη διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο), τονίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο ...
ΣΕΒ
Την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται στο χειρισμό των συμφωνηθέντων από την ελληνική πλευρά, διαφορετικά, και σε συνδυασμό με την ...
Ευθείες βολές στην Κυβέρνηση για «διγλωσσία» που δεν θα συγχωρήσουν οι αγορές, όπως επίσης και για προσπάθεια να χωρίσει ...

CYPGASTECH 2018-300x250.jpg

Ράνια Αικατερινάρη
Δεν τίθεται θέμα μεταβίβασης στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ακινήτων όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία, ο αιγιαλός και οι παραλίες, οι δασικές ...
Κομισιόν
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξέτασης του προσχεδίου του εθνικού προϋπολογισμού -και πιθανότα στο Eurogroup του Δεκεμβρίου- θα ληφθεί η απόφαση για το ...
Τη στιγμή που το Χ.Α. καταρρέει το Υπ.Οικ. ανακοινώνει...
Πάνω από τον στόχο κατά 2,24 δις. ευρώ έκλεισε το πρωτογενές πλεόνασμα του οκταμήνου φέτος. Με τον στόχο 917 εκατ. ευρώ το πρωτογενές ...
ΕΝΦΙΑ
Έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2018 από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει ...
ΣΕΒ
Απόκλιση και μάλιστα σημαντική από τις ευρωπαϊκές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους δείκτες αναφορικά με την παρουσία, το μέγεθος και την αποδοτικότητα των ...
ΣΕΒ
Δεν πρέπει επ’ ουδενί η έξοδος της χώρας από το 3ο πρόγραμμα να λειτουργήσει ως προθάλαμος για ένα επόμενο και ακόμη αυστηρότερο πρόγραμμα ...
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Αναλυτικό οδηγό με 34 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του ...
ΔΑΑ
Νέα προσφορά υπέβαλε η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ για την επέκταση κατά 20 έτη της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου ...
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγών - 7μηνο
Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας ξέφυγε τον Ιούλιο, «φρενάροντας» έτσι τον ρυθμό μείωσής του στο 7μηνο. Το γεγονός προβληματίζει τους παράγοντες της αγοράς ...
ΣΕΒ - Στρατηγική ανάπτυξης με 115 προτάσεις
Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής οφείλει να είναι η τόνωση της παραγωγής μέσω της στοχευμένης μείωσης της υπερφορολόγησης της εργασίας, που με τη ...
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Σε πορεία σταθεροποίησης και σταδιακής ανάκαμψης, έχουν τεθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικού κλίματος ...
ΕΣΕΕ
Παρά τις χιλιάδες μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές των τελευταίων ετών, μέχρι το 2020 δεν προβλέπεται καμία μεταβολή των βασικών φορολογικών συντελεστών (εταιρική φορολογία, ...