Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Οι αλλαγές στο σχέδιο για τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας
Πέμπτη, 18/04/2019

Σε σειρά  τροποποιήσεων του σχεδίου για τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, ο οποίος πάντως θα περιλαμβάνει τα λιγνιτικά ΑΔΙ έχει ήδη προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας, μετά  τις αντιδράσεις που συνάντησε η προκοινοποίηση του αρχικού σχεδίου, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Και η βερσιόν αυτή διατηρεί τα λιγνιτικά ΑΔΙ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μονάδες που θα εντάσσονται  στον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος, αν είναι παλαιές, δηλαδή λειτουργούν όταν θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός,  θα πρέπει να έχουν υπσστεί πλήρη ανακαίνιση. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν σήμερα, στον  μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν μόνον οι μονάδες εκείνες, για τις οποίες,  όταν τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός, θα έχουν ήδη προχωρήσει οι αδειοδοτικές διαδικασίες κλπ. Επίσης προτείνεται διαφορετικό πλαφόν τιμής για τις αποζημιώσεις που θα μπορούν να διεκδικήσουν οι παλαιές και οι νέες μονάδες στις δημοπρασίες επάρκειας ισχύος. Το πλαφόν είναι χαμηλότερο για τις παλαιές μονάδες, στα 40.000 ευρώ/MW -δηλαδή όσο ισχύει σήμερα στον προσωρινό Μηχανισμό Ευελιξίας και υψηλότερο, στα 65.000 ευρώ/MW για τις νέες μονάδες. Το σχέδιο περιέχει και δικλείδες που σχετίζονται με τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX)

Aναλυτικότερα, τα κυριότερα σημεία της νέας πρότασης έχουν ως εξής:  

1)      Εφαρμογή του Μηχανισμού Μόνιμης Επάρκειας Ισχύος το 2019 με διενέργεια της πρώτης δημοπρασίας εντός του έτους

2)      Κριτήρια Επιλεξιμότητας : 

α) οι υφιστάμενοι  πάροχοι ισχύος, δηλαδή οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες,  θα γίνονται δεκτές στον νέο Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος (CRM), με την προϋπόθεση ότι  βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία και δεν υπόκεινται σε μέτρα υποχρεωτικής αποσυναρμολόγησης (dismantle),  όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή

β) Οι πάροχοι νέας ισχύος θα γίνονται δεκτοί στον νέο μηχανισμό με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την κατασκευή του νέου έργου πριν την προκήρυξη της δημοπρασίας και εφόσον έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και είναι κάτοχοι τουλάχιστον της άδειας εγκατάστασηs, διαθέτουν την ικανότητα άντλησης των απαιτούμενων κεφαλαίων ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δεν έχει αρχίσει η εμπορική λειτουργία του σταθμού

γ) H πλήρης ανακαίνιση της υφιστάμενης εγκατάστασης θα περιλαμβάνει  την περιβαλλοντική αναβάθμισή της, τον αναγκαίο τεχνικό εκσυγχρονισμό, την αύξηση ισχύος κλπ, ενώ  η επένδυση θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τις ελληνικές αρχές. Μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα θα θεωρείται ανακαινισμένη, προκειμένου να εγκριθεί, μόνον στην περίπτωση που οι επενδύσεις που θα έχει πραγματοποιήσει δεν θα είναι κατώτερες του 30% του μέσου επενδυτικού κόστους τεχνολογίας αιχμής (OCGT), κάτι ανάλογο δηλαδή με τους όρους που θέτει ο αντίστοιχος ιταλικός μηχανισμός.

3)      Διάρκεια συμβάσεων της ανακαινισμένης ισχύος

Η διάρκεια των πολυετών συμβάσεων θα προσδιορίζεται σε σχέση με το υφιστάμενο CAPEX του παρόχου ισχύος για την ανακαίνιση. Η διάρκεια της σύμβασης θα μπορεί να παρατείνεται κατά :

-          1 χρόνο,  σε περίπτωση που το κόστος επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ 30 και 59% του κεφαλαιουχικού κόστους της επιλεγμένης τεχνολογίας αιχμής (OCGT)

-          3 χρόνια στην περίπτωση που το επενδυτικό κόστος είναι υψηλότερο του 60% του κεφαλαιακού κόστους της επιλεγμένης τεχνολογίας αιχμής (OCGT).  

4)      Strike Price (ενδεικτική τιμή εκκίνησης)

H μεθοδολογία βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται το strike price θα γίνεται γνωστή πριν τη δημοπρασία,  ενώ η πραγματική strike price θα ενημερώνεται σε τακτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη τιμή καυσίμων και CO 2

5)       Λειτουργία μονάδων σε επίπεδα χαμηλότερα της  κανονικής τους ισχύος,  (De-rating Capacity)

α) Θερμικά εργοστάσια ηλεκτρισμού : To UCAP (Unforced Capacity), δηλαδή η πραγματική διαθέσιμη ισχύς κάθε μονάδας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 80-95%, ανάλογα με την τεχνολογία (λγιντική μονάδα ή φυσικού αερίου, ανοικτού ή συνδυασμένου κύκλου) καθώς και την ηλικία της μονάδας

β) De-rating Capacity για υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ : Θα υπολογίζεται προκειμένου να εκτιμηθεί η τρέχουσα συμβολή τους στην επάρκεια συστήματος (ισοδύναμη με τις τυπικές θερμικές γεννήτριες). Για τον σκοπό αυτό ο υπολογισμός της de-rated ισχύος θα στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία,  είτε  χρησιμοποιώντας το μοντέλο τη; Αποτελεσματικής Ικανότητας Μεταφοράς Φορτίου (Effective Load Carrying Capability)   για την αξιολόγηση της ισχύος κάθε μορφής παραγωγής ενέργειας ή υπολογίζοντας τον μέσο παράγοντα ισχύος για  κάθε κατηγορία, σε επίλεκτες  ώρες

γ) Διασυνδέσεις : Οι διαχειριστές θα υπολογίζουν και θα δημοσιεύουν τους παράγοντες de-rating για κάθε διασύνδεση , ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της  γραμμής και την πιθανότητα να συμβούν ταυτόχρονα διάφορα επεισόδια (στρες )στις διασυνδεδεμένες αγορές.

6)  Πλαφόν  τιμής στις δημοπρασίες

Οι υφιστάμενες μονάδες κατατάσσονται στην κατηγορία εκείνη των price takers, δηλαδή εκείνων που λαμβάνουν τιμές ή εν προκειμένω εκείνων που  δεν μπορούν να δώσουν  προσφορές πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. Το υπάρχον όριο για την επάρκεια ισχύος θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 40.000 ευρώ /MW και θα λειτουργήσει σαν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τις προσφορές  για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της εφαρμογής του μηχανισμού. Κατόπιν, οι υφιστάμενες μονάδες θα μπορούν να λαμβάνουν πρίμιουμ,  υψηλότερο του ανώτατου ορίου μόνον αν έχουν συμβάσεις με  νέα ισχύ. , το αντίστοιχο δηλαδή του ιταλικού μηχανισμού.

Οι πάροχοι νέας ισχύος κατατάσσονται στους  price makers και θα μπορούν να κάνουν προσφορές ως το συνολικό ανώτατο όριο τιμής των δημοπρασιών, που εν προκειμένω θα φθάνει στο επίπεδο των 65.000 ευρώ/MW, ενώ  η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτάται από το επίπεδο CAPEX (κεφαλαιουχικές δαπάνες), για παράδειγμα ως εξής  :

3 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως 400 ευρώ/kW

5 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως 700 ευρώ/ kW

10 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως…./ kW

15 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως …./ kW

Στις δύο τελευταίες κατηγορίες του παραδείγματος δεν έχει προσδιοριστεί η δαπάνη ανά κιλοβάτ. 

Συναφείς αναρτήσεις
Μόνιμος Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος
Στα 400 εκατ. ευρώ ετησίως επί 10 χρόνια εκτιμούν οι μεγάλες βιομηχανίες το επιπλέον κόστος για την αγορά ηλεκτρισμού   ...
Νέο σχέδιο SPA
Ρήτρα επιστροφής του 30% του τιμήματος στον αγοραστή των λιγνιτικών μονάδων σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκρίνει τα ...
Demand response
Στους καταναλωτές, μεγάλους, όπως οι βιομηχανίες αλλα και στις μικρότερες επιχειρήσεις ακόμα και στα νοικοκυριά μέσω των aggregators “ανοίγει”  ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την μορφή ...
Λιγνιτικά ΑΔΙ
Aπό αναβολή σε αναβολή και από καθυστέρηση σε καθυστέρηση πηγαίνουν τα περίφημα λιγνιτικά ΑΔΙ και μαζί τους όλος ο ...
Υπουργείο Ενέργειας
Με τρεις συντονισμένες κινήσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕ και αυξάνει τα περιθώρια ...
Γ. Σταθάκης
Nέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον”, που θα στοχεύει στην  ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 20.000  κατοικιών και το οποίο πιθανώς να ...
Με απόφαση Σταθάκη - Φάμελου
Με χθεσινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φάμελου εγκρίθηκε η Στρατηγική ...
Γ. Σταθάκης
Στην έως σήμερα πορεία του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας αλλά και τους μελλοντικούς στόχους στον ενεργειακό τομέα αναφέρθηκε ο ...

Πετρέλαιο
Ανοδο άνω του 1% σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ αλ-Φαλίχ άφησε ...
Μεταφορικό ισοδύναμο
Μειώνεται σε βαθμό που να εξισώνεται σχεδόν, το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς νησιωτών και εμπορευμάτων σε σχέση με ότι ισχύει με την ηπειρωτική ...
Καβάλα
H Energean είχε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ...
Σπάρτακος
Τα γενικότερα θέματα που αφορούν στη ΔΕΗ αλλά και τα ειδικότερα θέματα της επιχείρησης που έχουν τις προεκτάσεις τους στην περιοχή της Δυτικής ...
Ευρωπαική Χαλυβουργία
Aντιστάθμιση του κόστους CO 2 ως και 100% διεκδικεί η ευρωπαϊκή χαλυβουργία στο πλαίσιο της δημόσια διαβούλευσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην ...
Ο Φορέας Υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου κοινού ενδιαφέροντος ηλεκτρικής διασύνδεσης PCI 3.10 EuroAsia Interconnector, που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρισμού του Ισραήλ, της Κύπρου, ...
Μυτιληναίος
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΑ – 99595/2019 με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε consortium με την Κινέζικη εταιρεία Sieyuan ...
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής - Στροφή 180 μοιρών του Euroasia
Eπιχειρηματικός συμβιβασμός, πολιτική παρέμβαση, ίσως συνδυασμός και των  δύο, ενδεχομένως και τρίτων παραγόντων…Ανεξαρτήτως της αιτίας, το γεγονός είναι ένα: O κυπριακών συμφερόντων Euroasia Interconnector, ...
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Στις τρεις χώρες της Ευρώπης με τους πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη μείωση των ρύπων ως το 2030 συγκαταλέγεται η Ελλάδα με ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Α’ τρίμηνο 2019 να διαμορφώνονται στα €123 εκατ. και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €37 εκατ., ...
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Tην αντιστάθμιση του κόστους CO 2 για τη βιομηχανία σε ποσοστό 90% έθεσε επί τάπητος ο επικεφαλής του ομίλου Μυτιληναίου και αντιπρόεδρος του ...
Βιομηχανία
Tην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης ισχύος εντός των παραγωγικών τους μονάδων και τη σύναψη συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ που ...