Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Οι αλλαγές στο σχέδιο για τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας
Πέμπτη, 18/04/2019

Σε σειρά  τροποποιήσεων του σχεδίου για τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, ο οποίος πάντως θα περιλαμβάνει τα λιγνιτικά ΑΔΙ έχει ήδη προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας, μετά  τις αντιδράσεις που συνάντησε η προκοινοποίηση του αρχικού σχεδίου, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Και η βερσιόν αυτή διατηρεί τα λιγνιτικά ΑΔΙ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μονάδες που θα εντάσσονται  στον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος, αν είναι παλαιές, δηλαδή λειτουργούν όταν θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός,  θα πρέπει να έχουν υπσστεί πλήρη ανακαίνιση. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν σήμερα, στον  μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν μόνον οι μονάδες εκείνες, για τις οποίες,  όταν τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός, θα έχουν ήδη προχωρήσει οι αδειοδοτικές διαδικασίες κλπ. Επίσης προτείνεται διαφορετικό πλαφόν τιμής για τις αποζημιώσεις που θα μπορούν να διεκδικήσουν οι παλαιές και οι νέες μονάδες στις δημοπρασίες επάρκειας ισχύος. Το πλαφόν είναι χαμηλότερο για τις παλαιές μονάδες, στα 40.000 ευρώ/MW -δηλαδή όσο ισχύει σήμερα στον προσωρινό Μηχανισμό Ευελιξίας και υψηλότερο, στα 65.000 ευρώ/MW για τις νέες μονάδες. Το σχέδιο περιέχει και δικλείδες που σχετίζονται με τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX)

Aναλυτικότερα, τα κυριότερα σημεία της νέας πρότασης έχουν ως εξής:  

1)      Εφαρμογή του Μηχανισμού Μόνιμης Επάρκειας Ισχύος το 2019 με διενέργεια της πρώτης δημοπρασίας εντός του έτους

2)      Κριτήρια Επιλεξιμότητας : 

α) οι υφιστάμενοι  πάροχοι ισχύος, δηλαδή οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες,  θα γίνονται δεκτές στον νέο Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος (CRM), με την προϋπόθεση ότι  βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία και δεν υπόκεινται σε μέτρα υποχρεωτικής αποσυναρμολόγησης (dismantle),  όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή

β) Οι πάροχοι νέας ισχύος θα γίνονται δεκτοί στον νέο μηχανισμό με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την κατασκευή του νέου έργου πριν την προκήρυξη της δημοπρασίας και εφόσον έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και είναι κάτοχοι τουλάχιστον της άδειας εγκατάστασηs, διαθέτουν την ικανότητα άντλησης των απαιτούμενων κεφαλαίων ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δεν έχει αρχίσει η εμπορική λειτουργία του σταθμού

γ) H πλήρης ανακαίνιση της υφιστάμενης εγκατάστασης θα περιλαμβάνει  την περιβαλλοντική αναβάθμισή της, τον αναγκαίο τεχνικό εκσυγχρονισμό, την αύξηση ισχύος κλπ, ενώ  η επένδυση θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τις ελληνικές αρχές. Μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα θα θεωρείται ανακαινισμένη, προκειμένου να εγκριθεί, μόνον στην περίπτωση που οι επενδύσεις που θα έχει πραγματοποιήσει δεν θα είναι κατώτερες του 30% του μέσου επενδυτικού κόστους τεχνολογίας αιχμής (OCGT), κάτι ανάλογο δηλαδή με τους όρους που θέτει ο αντίστοιχος ιταλικός μηχανισμός.

3)      Διάρκεια συμβάσεων της ανακαινισμένης ισχύος

Η διάρκεια των πολυετών συμβάσεων θα προσδιορίζεται σε σχέση με το υφιστάμενο CAPEX του παρόχου ισχύος για την ανακαίνιση. Η διάρκεια της σύμβασης θα μπορεί να παρατείνεται κατά :

-          1 χρόνο,  σε περίπτωση που το κόστος επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ 30 και 59% του κεφαλαιουχικού κόστους της επιλεγμένης τεχνολογίας αιχμής (OCGT)

-          3 χρόνια στην περίπτωση που το επενδυτικό κόστος είναι υψηλότερο του 60% του κεφαλαιακού κόστους της επιλεγμένης τεχνολογίας αιχμής (OCGT).  

4)      Strike Price (ενδεικτική τιμή εκκίνησης)

H μεθοδολογία βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται το strike price θα γίνεται γνωστή πριν τη δημοπρασία,  ενώ η πραγματική strike price θα ενημερώνεται σε τακτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη τιμή καυσίμων και CO 2

5)       Λειτουργία μονάδων σε επίπεδα χαμηλότερα της  κανονικής τους ισχύος,  (De-rating Capacity)

α) Θερμικά εργοστάσια ηλεκτρισμού : To UCAP (Unforced Capacity), δηλαδή η πραγματική διαθέσιμη ισχύς κάθε μονάδας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 80-95%, ανάλογα με την τεχνολογία (λγιντική μονάδα ή φυσικού αερίου, ανοικτού ή συνδυασμένου κύκλου) καθώς και την ηλικία της μονάδας

β) De-rating Capacity για υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ : Θα υπολογίζεται προκειμένου να εκτιμηθεί η τρέχουσα συμβολή τους στην επάρκεια συστήματος (ισοδύναμη με τις τυπικές θερμικές γεννήτριες). Για τον σκοπό αυτό ο υπολογισμός της de-rated ισχύος θα στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία,  είτε  χρησιμοποιώντας το μοντέλο τη; Αποτελεσματικής Ικανότητας Μεταφοράς Φορτίου (Effective Load Carrying Capability)   για την αξιολόγηση της ισχύος κάθε μορφής παραγωγής ενέργειας ή υπολογίζοντας τον μέσο παράγοντα ισχύος για  κάθε κατηγορία, σε επίλεκτες  ώρες

γ) Διασυνδέσεις : Οι διαχειριστές θα υπολογίζουν και θα δημοσιεύουν τους παράγοντες de-rating για κάθε διασύνδεση , ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της  γραμμής και την πιθανότητα να συμβούν ταυτόχρονα διάφορα επεισόδια (στρες )στις διασυνδεδεμένες αγορές.

6)  Πλαφόν  τιμής στις δημοπρασίες

Οι υφιστάμενες μονάδες κατατάσσονται στην κατηγορία εκείνη των price takers, δηλαδή εκείνων που λαμβάνουν τιμές ή εν προκειμένω εκείνων που  δεν μπορούν να δώσουν  προσφορές πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. Το υπάρχον όριο για την επάρκεια ισχύος θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 40.000 ευρώ /MW και θα λειτουργήσει σαν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τις προσφορές  για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της εφαρμογής του μηχανισμού. Κατόπιν, οι υφιστάμενες μονάδες θα μπορούν να λαμβάνουν πρίμιουμ,  υψηλότερο του ανώτατου ορίου μόνον αν έχουν συμβάσεις με  νέα ισχύ. , το αντίστοιχο δηλαδή του ιταλικού μηχανισμού.

Οι πάροχοι νέας ισχύος κατατάσσονται στους  price makers και θα μπορούν να κάνουν προσφορές ως το συνολικό ανώτατο όριο τιμής των δημοπρασιών, που εν προκειμένω θα φθάνει στο επίπεδο των 65.000 ευρώ/MW, ενώ  η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτάται από το επίπεδο CAPEX (κεφαλαιουχικές δαπάνες), για παράδειγμα ως εξής  :

3 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως 400 ευρώ/kW

5 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως 700 ευρώ/ kW

10 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως…./ kW

15 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως …./ kW

Στις δύο τελευταίες κατηγορίες του παραδείγματος δεν έχει προσδιοριστεί η δαπάνη ανά κιλοβάτ. 

Συναφείς αναρτήσεις
Εξοικονομώ κατ' οίκον
Εδώ και περίπου μία ώρα τρέχει η πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», αλλά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, ...
Yπουργείο Ενέργειας
Ενα ισχυρό δίδυμο, με επικεφαλής ένα από τα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος τον κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον  ...
Υπουργείο Ενέργειας
Πολλά επεισόδια πίσω, όσον αφορά στις εξελίξεις στην  αγορά ηλεκτρισμού, μας γυρνά η μελέτη Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος για ...
Πτολεμαίδα V
Στις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν στο μέλλον θα κριθεί κατά πάσα πιθανότητα το αν, το πόσο και το ...
Νέα ΑΔΙ
Σε υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν, αφού ληφθεί η έγκριση από την ΕΕ παραπέμπεται ο ορισμός του πλαφόν στις ...
Εξοικονομώ κατ' οίκον
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης για ...
Mε την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, στηριζόμενη μόνον στις προφορικές διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών παραγόντων της Κομισιόν και όχι στην επίσημη έγκριση ...
Υστατη έκκληση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας να θεσμοθετηθούν άμεσα τα “νέα ΑΔΙ”, προκειμένου να καλυφθεί και η υπό ...
Σταθάκης
Κατά τέσσερις μήνες παρατείνεται η προθεσμία καταχώρησης Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, που λήγει σήμερα, μετά από απόφαση που υπέγραψε ...

ΔΕΔΔΗΕ
Σενάρια για μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, έχει φέρει στο προσκήνιο η δεινή ...
Εξελίξεις
Αποφυλακίζεται εντός της ημέρας ο επιχειρηματίας Αριστείδης Φλώρος, ο οποίος εκτίει ποινή 21 ετών για την υπόθεση ENERGA, μετά την ομόφωνη απόφαση του ...
ΑΔΜΗΕ
Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του κέντρου, του Πειραιά και των Δυτικών προαστίων προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, μετά από βλάβη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης ...
Αριάδνη Interconnection
Η  εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection» που υλοποιεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής  ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την ...
ΡΑΕ
Με αρκετή καθυστέρηση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με χθεσινή ημερομηνία (15/7),η απόφαση της ΡΑΕ για τα νέα τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ, με την οποία εγκρίνεται η ...
Ρύποι
Σε επίπεδα που αγγίζουν τα  29 ευρώ/τόνο εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ρύπων για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια, μετά το μήνυμα που ...
ΔEH
Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων, δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. ...
ΔΕΗ
Σε επαφές με τις Βρυξέλλες βρίσκεται πλέον η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος -Ενέργειας για τη λιγνιτική αποεπένδυση της ΔΕΗ (..και όχι μόνον), καθώς ...
Εξοικονομώ κατ' οίκον
Aλλαγές στα κριτήρια υπαγωγής αλλά και στα κίνητρα εξετάζει, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας στο πρόγραμμα ...
Κ. Χατζηδάκης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕγια ...
ΔΕΦΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε την Παρασκευή πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με τη δημιουργία των ...
Ελλάκτωρ
Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο κατά τον πρώτο ...