Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Οι αλλαγές στο σχέδιο για τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας
Πέμπτη, 18/04/2019

Σε σειρά  τροποποιήσεων του σχεδίου για τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, ο οποίος πάντως θα περιλαμβάνει τα λιγνιτικά ΑΔΙ έχει ήδη προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας, μετά  τις αντιδράσεις που συνάντησε η προκοινοποίηση του αρχικού σχεδίου, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Και η βερσιόν αυτή διατηρεί τα λιγνιτικά ΑΔΙ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μονάδες που θα εντάσσονται  στον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος, αν είναι παλαιές, δηλαδή λειτουργούν όταν θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός,  θα πρέπει να έχουν υπσστεί πλήρη ανακαίνιση. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν σήμερα, στον  μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν μόνον οι μονάδες εκείνες, για τις οποίες,  όταν τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός, θα έχουν ήδη προχωρήσει οι αδειοδοτικές διαδικασίες κλπ. Επίσης προτείνεται διαφορετικό πλαφόν τιμής για τις αποζημιώσεις που θα μπορούν να διεκδικήσουν οι παλαιές και οι νέες μονάδες στις δημοπρασίες επάρκειας ισχύος. Το πλαφόν είναι χαμηλότερο για τις παλαιές μονάδες, στα 40.000 ευρώ/MW -δηλαδή όσο ισχύει σήμερα στον προσωρινό Μηχανισμό Ευελιξίας και υψηλότερο, στα 65.000 ευρώ/MW για τις νέες μονάδες. Το σχέδιο περιέχει και δικλείδες που σχετίζονται με τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX)

Aναλυτικότερα, τα κυριότερα σημεία της νέας πρότασης έχουν ως εξής:  

1)      Εφαρμογή του Μηχανισμού Μόνιμης Επάρκειας Ισχύος το 2019 με διενέργεια της πρώτης δημοπρασίας εντός του έτους

2)      Κριτήρια Επιλεξιμότητας : 

α) οι υφιστάμενοι  πάροχοι ισχύος, δηλαδή οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες,  θα γίνονται δεκτές στον νέο Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος (CRM), με την προϋπόθεση ότι  βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία και δεν υπόκεινται σε μέτρα υποχρεωτικής αποσυναρμολόγησης (dismantle),  όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή

β) Οι πάροχοι νέας ισχύος θα γίνονται δεκτοί στον νέο μηχανισμό με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την κατασκευή του νέου έργου πριν την προκήρυξη της δημοπρασίας και εφόσον έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και είναι κάτοχοι τουλάχιστον της άδειας εγκατάστασηs, διαθέτουν την ικανότητα άντλησης των απαιτούμενων κεφαλαίων ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δεν έχει αρχίσει η εμπορική λειτουργία του σταθμού

γ) H πλήρης ανακαίνιση της υφιστάμενης εγκατάστασης θα περιλαμβάνει  την περιβαλλοντική αναβάθμισή της, τον αναγκαίο τεχνικό εκσυγχρονισμό, την αύξηση ισχύος κλπ, ενώ  η επένδυση θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τις ελληνικές αρχές. Μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα θα θεωρείται ανακαινισμένη, προκειμένου να εγκριθεί, μόνον στην περίπτωση που οι επενδύσεις που θα έχει πραγματοποιήσει δεν θα είναι κατώτερες του 30% του μέσου επενδυτικού κόστους τεχνολογίας αιχμής (OCGT), κάτι ανάλογο δηλαδή με τους όρους που θέτει ο αντίστοιχος ιταλικός μηχανισμός.

3)      Διάρκεια συμβάσεων της ανακαινισμένης ισχύος

Η διάρκεια των πολυετών συμβάσεων θα προσδιορίζεται σε σχέση με το υφιστάμενο CAPEX του παρόχου ισχύος για την ανακαίνιση. Η διάρκεια της σύμβασης θα μπορεί να παρατείνεται κατά :

-          1 χρόνο,  σε περίπτωση που το κόστος επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ 30 και 59% του κεφαλαιουχικού κόστους της επιλεγμένης τεχνολογίας αιχμής (OCGT)

-          3 χρόνια στην περίπτωση που το επενδυτικό κόστος είναι υψηλότερο του 60% του κεφαλαιακού κόστους της επιλεγμένης τεχνολογίας αιχμής (OCGT).  

4)      Strike Price (ενδεικτική τιμή εκκίνησης)

H μεθοδολογία βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται το strike price θα γίνεται γνωστή πριν τη δημοπρασία,  ενώ η πραγματική strike price θα ενημερώνεται σε τακτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη τιμή καυσίμων και CO 2

5)       Λειτουργία μονάδων σε επίπεδα χαμηλότερα της  κανονικής τους ισχύος,  (De-rating Capacity)

α) Θερμικά εργοστάσια ηλεκτρισμού : To UCAP (Unforced Capacity), δηλαδή η πραγματική διαθέσιμη ισχύς κάθε μονάδας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 80-95%, ανάλογα με την τεχνολογία (λγιντική μονάδα ή φυσικού αερίου, ανοικτού ή συνδυασμένου κύκλου) καθώς και την ηλικία της μονάδας

β) De-rating Capacity για υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ : Θα υπολογίζεται προκειμένου να εκτιμηθεί η τρέχουσα συμβολή τους στην επάρκεια συστήματος (ισοδύναμη με τις τυπικές θερμικές γεννήτριες). Για τον σκοπό αυτό ο υπολογισμός της de-rated ισχύος θα στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία,  είτε  χρησιμοποιώντας το μοντέλο τη; Αποτελεσματικής Ικανότητας Μεταφοράς Φορτίου (Effective Load Carrying Capability)   για την αξιολόγηση της ισχύος κάθε μορφής παραγωγής ενέργειας ή υπολογίζοντας τον μέσο παράγοντα ισχύος για  κάθε κατηγορία, σε επίλεκτες  ώρες

γ) Διασυνδέσεις : Οι διαχειριστές θα υπολογίζουν και θα δημοσιεύουν τους παράγοντες de-rating για κάθε διασύνδεση , ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της  γραμμής και την πιθανότητα να συμβούν ταυτόχρονα διάφορα επεισόδια (στρες )στις διασυνδεδεμένες αγορές.

6)  Πλαφόν  τιμής στις δημοπρασίες

Οι υφιστάμενες μονάδες κατατάσσονται στην κατηγορία εκείνη των price takers, δηλαδή εκείνων που λαμβάνουν τιμές ή εν προκειμένω εκείνων που  δεν μπορούν να δώσουν  προσφορές πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. Το υπάρχον όριο για την επάρκεια ισχύος θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 40.000 ευρώ /MW και θα λειτουργήσει σαν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τις προσφορές  για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της εφαρμογής του μηχανισμού. Κατόπιν, οι υφιστάμενες μονάδες θα μπορούν να λαμβάνουν πρίμιουμ,  υψηλότερο του ανώτατου ορίου μόνον αν έχουν συμβάσεις με  νέα ισχύ. , το αντίστοιχο δηλαδή του ιταλικού μηχανισμού.

Οι πάροχοι νέας ισχύος κατατάσσονται στους  price makers και θα μπορούν να κάνουν προσφορές ως το συνολικό ανώτατο όριο τιμής των δημοπρασιών, που εν προκειμένω θα φθάνει στο επίπεδο των 65.000 ευρώ/MW, ενώ  η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτάται από το επίπεδο CAPEX (κεφαλαιουχικές δαπάνες), για παράδειγμα ως εξής  :

3 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως 400 ευρώ/kW

5 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως 700 ευρώ/ kW

10 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως…./ kW

15 χρόνια για νέες μονάδες με CAPEX ως …./ kW

Στις δύο τελευταίες κατηγορίες του παραδείγματος δεν έχει προσδιοριστεί η δαπάνη ανά κιλοβάτ. 

Συναφείς αναρτήσεις
Αναφορικά με τις πληροφορίες που φέρουν την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  να προκρίνει κατά την έγκριση του νέου πενταετούς προγράμματος ...
Υπουργείο Ενέργειας
Σοβαρό προβληματισμό για το αν θα μπορέσει τελικώς να λειτουργήσει το target model στο τέλος Ιουνίου όπως έχει προγραμματίσει ...
Υπουργείο Ενέργειας
To repowering και το redesign των παλαιών σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έχουν απαξιωθεί ή χρειάζεται να βελτιωθεί η ...
Υπουργείο Ενέργειας
Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού  και επεξηγήσεις απο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας για το πώς τα ...
Κ. Χατζηδάκης
Τους 7 άξονες της κυβέρνησης για την ανακύκλωση παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα ...
Υπουργείο Ενέργειας
Tην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας με τις ρυθμίσεις ...
Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε ...
Υπουργείο Ενέργειας
Πρόταση για την υιοθέτηση ενός προσωρινού μηχανισμού αποζημίωσης των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, σαν τον μηχανισμό ευελιξίας που καταργήθηκε τον Μάρτιο ...
Υπ. Ενέργειας
Και πάλι στα κάγκελα μηχανικοί και ενδιαφερόμενοι για το εξοικονομώ κατ’ οίκον στην Αθήνα! Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα στις ...

Δικαιώματα ρύπων
Στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών έπεσε τον Μάιο η ζήτηση για δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα  (ETS) στην Ευρώπη, καθώς η λήξη ...
Μότορ Όιλ
Ζημιές ύψους 96,68 εκατ. ευρώ μετά από φόρους εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο η Motor Οil από κέρδη 106,27 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ...
Μυτιληναίος
Παρά τις δυσκολίες τις φετινής χρονιά στόχος της Mytilineos είναι το 2020 να κρατηθεί στα επίπεδα του 2019 είπε στη Γενική Συνέλευση της ...
ΔΕΗ
Στα προ Covid-19 επίπεδα επανήλθαν οι καθυστερήσεις πληρωμής λογαριασμών ρεύματος στη ΔΕΗ τον Μάιο, μετά τη “βουτιά” κατά 18% που έκανε η εισπραξιμότητα ...
ΔΕΣΦΑ
Tην αναπροσαρμογή  των τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ζητεί ο ΔΕΣΦΑ για το 2021, εντάσσοντας στον προγραμματισμό του και τη σύνδεση με ...
Την αντίθεση των ΗΠΑ σε προκλήσεις και ενέργειες που υπονομεύουν τις επενδύσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου διαμήνυσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Η σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ...
ΔΕΗ
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) του α΄ τριμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 44,8 ...
ΔΕΠΑ Υποδομών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) προεπέλεξε έξι επενδυτικά σχήματα, ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας
Tη  short list με τους υποψηφίους για την εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών αναμένεται να εγκρίνει εντός των ημερών - ενδεχομένως και ...
Μυτιληναίος
H Gazprom Export, ο εξαγωγικός βραχίονας του ρωσικού κολοσσού στην αγορά φυσικού αερίου Gazprom, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας φυσικού αερίου με ...
To lockdown, η μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η συρρίκνωση της ζήτησης και όλες οι μεγάλες αλλαγές που ...