Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Μέρισμα 0,03 ευρώ
Πέμπτη, 23/05/2019

Στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι, κάτοχοι 343.494.211 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,54% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ύψους τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δύο λεπτά του ευρώ και επτά εκατοστά του λεπτού (€0,027). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 28η Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 29η Μαΐου 2019 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 4η Ιουνίου 2019. Τέλος, παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

3) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

4) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

5) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση 2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

7) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

10. PATRICK KRON

11. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

12. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

13. THOMAS GEORGE SOFIS (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, τους εξής:

1. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Νικόλαος Γαλέτας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Νικόλαος Κουδούνης, ως μη εκτελεστικό μέλος

9) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

10) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους κ.κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, και Νικόλαο Κουδούνη, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την σύμβαση μετατροπής του υποκαταστήματος και απόσχισης του ως άνω κλάδου (Θέμα 9ο), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή δήλωση που θα κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, και γενικά, να προβούν και σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, εκπροσωπώντας την Εταιρεία γενικά έναντι τρίτων και πάσης φύσεως Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.).

11) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Γαλέτας ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη Σύσταση (: αριθμ. πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευτύχιου Κοτσαμπασάκη, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 21/12/2018 στη θέση του παραιτηθέντος, της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω θανάτου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανδρέα Κυριαζή, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 18/4/2019, στη θέση του αποβιώσαντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αποβιώσαντος, του κ. Thomas George Sofis.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης, 23 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος
THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
PATRICK KRON, μη εκτελεστικό μέλος
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ενός (1) έτους και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Συναφείς αναρτήσεις
Μυτιληναίος
Την ελπίδα να υπάρξει πολιτική σταθερότητα μετά τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να επιστρέφει στην κανονικότητα αλλά ...
Σαράντης
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη ...
Coca Cola HBC
Τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή και τη διανομή ειδικού μερίσματος 2 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων ...
ΟΤΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 67 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ (ή Εταιρεία), με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που ...
Β. Βαρδινογιάννης
Πράσινο φως για την διανομή πρόσθετου μερίσματος 0,95 ευρώ ανά μετοχή έδωσε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil, καθώς η εισηγμένη ...
Αegean Airlines
Τη διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή, των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2018 και την προσθήκη του Νικόλαου Σοφιανού, ...
Viohalco
• Στον κλάδο του χάλυβα (ΣΙΔΕΝΟΡ), οι νέοι φούρνοι στις μονάδες της Θεσσαλονίκης και της Μαγνησίας περιόρισαν σημαντικά το κόστος της ...
Μότορ Όιλ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουνίου ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ" ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 5ης Απριλίου 2019 αποφάσισε να προτείνει ...

Παναγιωτάκης
Εξώδικα στους οφειλέτες και αναθέσεις σε νομικά γραφεία των υποθέσεών τους θα αποστείλει η ΔΕΗ στον κάθε έναν ξεχωριστά, ανέφερε ο πρόεδρος της ...
Μυτιληναίος
Την ελπίδα να υπάρξει πολιτική σταθερότητα μετά τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να επιστρέφει στην κανονικότητα αλλά και την αισιοδοξία πως ...
Πετρέλαιο
Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο Αμερικανός υπουργός ...
Μυτιληναίος
Τη συμφωνία για την απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών (49,9%) που δεν κατέχει ήδη στην εταιρεία METKA EGN Ltd ανακοίνωσε η Μυτιληναίος. Μετά την ...
Mερίδια αγοράς
Για πρώτη φορά ο όμιλος Μυτιληναίου μέσω της θυγατρικής εταιρείας Protergia υπερέβη το 5% στο μερίδιο αγοράς που ελέγχει στην προμήθεια ρεύματος. Σύμφωνα με το μηνιαία ...
Παράταση λειτουργίας για ΑΗΣ Καρδιάς 3 και 4
Kοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση λειτουργίας των μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς, κατά 32.000 ώρες, όπως είχε γίνει και για ...
Υπογράφει ο Σταθάκης, το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νοτίως και δυτικά της Κρήτης με την ...
Το σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ
Με ενδιαφέρον και ανυπομονησία περιμένουν στις Βρυξέλλες την ενημέρωση από τη νέα κυβέρνηση για το σχέδιό της σχετικά με τη ΔΕΗ, τόσο για ...
ΔΕΗ
Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ ανακοινώνονται τα εξής: 1. Τα αποτελέσματα του 3μήνου του 2019 ...
ΔΕΗ
Προειδοποίηση ότι πρέπει να διασφαλιστούν 300 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν ρήτρες που αφορούν τα δάνεια της επιχείρησης, υπήρξε από την οικονομική ...
Τουρκία
Απτόητη από τις διεθνείς αντιδράσεις, η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ...
Elpedison
Μεταβιβάστηκε το ποσοστό της Ελλάκτωρ στην Elpedison προς τα ΕΛΠΕ και την ιταλική Edison, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των εισηγμένων στο Χ.Α. Ειδικότερα, ...