Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Μέρισμα 0,03 ευρώ
Πέμπτη, 23/05/2019

Στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι, κάτοχοι 343.494.211 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,54% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ύψους τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δύο λεπτά του ευρώ και επτά εκατοστά του λεπτού (€0,027). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 28η Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 29η Μαΐου 2019 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 4η Ιουνίου 2019. Τέλος, παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

3) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

4) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

5) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση 2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

7) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

10. PATRICK KRON

11. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

12. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

13. THOMAS GEORGE SOFIS (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, τους εξής:

1. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Νικόλαος Γαλέτας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Νικόλαος Κουδούνης, ως μη εκτελεστικό μέλος

9) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

10) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους κ.κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, και Νικόλαο Κουδούνη, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την σύμβαση μετατροπής του υποκαταστήματος και απόσχισης του ως άνω κλάδου (Θέμα 9ο), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή δήλωση που θα κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, και γενικά, να προβούν και σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, εκπροσωπώντας την Εταιρεία γενικά έναντι τρίτων και πάσης φύσεως Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.).

11) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Γαλέτας ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη Σύσταση (: αριθμ. πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευτύχιου Κοτσαμπασάκη, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 21/12/2018 στη θέση του παραιτηθέντος, της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω θανάτου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανδρέα Κυριαζή, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 18/4/2019, στη θέση του αποβιώσαντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αποβιώσαντος, του κ. Thomas George Sofis.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης, 23 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος
THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
PATRICK KRON, μη εκτελεστικό μέλος
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ενός (1) έτους και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Συναφείς αναρτήσεις
ΟΤΕ
Στη διανομή έκτακτου καθαρού μερίσματος ύψους 0,0545355 ευρώ ανά μετοχή προχωρά ο ΟΤΕ. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του, το ...
Στασινόπουλος
Στην ηλεκτροπαραγωγή κατέρχεται ο όμιλος Στασινόπουλου καταθέτοντας αίτηση για άδεια κατασκευής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής  στην ΡΑΕ. Η μονάδα θα λειτουργεί ...
AΔMHE
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίαση του αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2019 ...
ΟΤΕ
O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 12/06/2019 αποφάσισε τη διανομή ...
ΕΥΑΘ
Η 27η Ιουνίου 2019 ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος της ΕΥΑΘ. Υπενθυμίζεται οτι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ, που πραγματοποιήθηκε ...
Μυτιληναίος
Την ελπίδα να υπάρξει πολιτική σταθερότητα μετά τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να επιστρέφει στην κανονικότητα αλλά ...
Σαράντης
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη ...
Coca Cola HBC
Τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή και τη διανομή ειδικού μερίσματος 2 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων ...
ΟΤΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 67 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ (ή Εταιρεία), με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που ...

Το κόστος των ρύπων υποχρεώνει τη ΔΕΗ να αλλάξει
Τελικώς η ΔΕΗ υποχρεώνεται στην αλλαγή. Ο, τι δεν πέτυχαν  στο παρελθόν σειρά σχεδίων και αποφάσεων, φαίνεται ότι το πετυχαίνει τώρα το υψηλό κόστος ...
Γεωργιάδης
Τη μεταφορά χρημάτων του ΕΣΠΑ, από προγράμματα που δεν έχουν ζήτηση σε προγράμματα όπως το «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», έχει ζητήσει η κυβέρνηση όπως ...
ΕΛΠΕ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση ...
Υπ. Ενέργειας
Και πάλι στα κάγκελα μηχανικοί και ενδιαφερόμενοι για το εξοικονομώ κατ’ οίκον στην Αθήνα! Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί και ...
Διακοψιμότητα
Oι δύο τελευταίες δημοπρασίες διακοψιμότητας πραγματοποιούνται την Τετάρτη και την Πέμπτη 25 και 26 Σεπτεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί παράταση στον ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Mε ένα προθεσμιακό χρηματοοικονομικό προιόν, χωρίς φυσική παράδοση ηλεκτρισμού, σχεδιάζεται να αντικατασταθούν τα ΝΟΜΕ, οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας, στο μεταβατικό διάστημα μέχρι να ...
ΔΕΗ - Έκθεση Emst and Young
H αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και η νέα “υποσχετική” από την κυβέρνηση για την καταβολή ενός ποσού της τάξης των 200 εκατ. ...
Γερμανία
Τη δέσμευσή της για παραμονή στον στόχο ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού χωρίς τη δημιουργία νέου χρέους, υπογράμμισε, την Παρασκευή, η Γερμανίδα καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ. Όπως μεταδίδει το ...
Εξοικονομώ κατ' οίκον
Άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με ...
IGB
Mία σειρά από συμφωνίες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) αναμένεται να υπογραφούν στη Σόφια στις 10 Οκτωβρίου ...
Βιομηχανία
Tην αναπροσαρμογή της ρήτρας ρύπων στα τιμολόγια της ΔΕΗ στη Μέση Τάση, προκειμένου να αντανακλά το πραγματικό κόστος, ζητούν οι επιχειρήσεις της κατηγορίας ...
Τέρνα Ενεργειακή
Σε σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις ΗΠΑ οδηγεί η ολοκλήρωση δύο σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή του Τέξας. Συγκεκριμένα, ...