Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελλάκτωρ
Η αξία βρίσκεται στην εξέλιξη - Ένας χρόνος από την εκλογή του νέου Δ.Σ.
Πέμπτη, 11/07/2019

Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έλαβαν οι μέτοχοι κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Προβόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης,  προχώρησαν σε μία λεπτομερή παρουσίαση των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με στόχο την ενδυνάμωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο και κερδοφόρο Όμιλο, πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιώργος Προβόπουλος, σημείωσε πως ήταν μία γεμάτη χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας η νέα Διοίκηση εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες προτεραιότητας, που είχε παρουσιάσει στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του περασμένου Ιουλίου.

 

Συγκεκριμένα, ως προς την ενδυνάμωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, ενοποιήθηκαν οι μέχρι πρότινος ξεχωριστές Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, ώστε να υπάρχει σφαιρική αντιμετώπιση ως προς την επιλογή αλλά και την ανταμοιβή των μελών Δ.Σ. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την ενσωμάτωση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει πόσο στενά συνυφασμένες είναι πλέον για τον Όμιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι έννοιες της αυτορρύθμισης και της ανάληψης δεσμεύσεων πάνω και πέρα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία.

 

Ειδικά ως προς την Κανονιστική Συμμόρφωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει προσεχώς το σχετικό Πρόγραμμα Δράσης για την ενίσχυση του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου και μετά τη σχετική έγκριση θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και του Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ προετοιμάζεται η εκπόνηση Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών, στη βάση ενός ηλεκτρονικού συστήματος αναφορών και καταγγελιών, καθώς και η εκπόνηση της Πολιτικής Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ προχωρά η εκπόνηση της Πολιτικής Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ., εξασφαλίζοντας τους όρους με τους οποίους η Εταιρική Διακυβέρνηση στον Όμιλο θα έχει συνέχεια και συνέπεια.

 

Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής, αναμφίβολα η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μία διαδικασία που είναι κοντά και στην τυπική ολοκλήρωση και θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών, που κατέχει στην Elpedison A.E., στο πλαίσιο της απλοποίησης της εταιρικής δομής και της αξιοποίησης μη βασικών συμμετοχών και παγίων.

 

Σε επίπεδο οργανωτικής δομής έγιναν, μεγάλα βήματα προόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ένας ευρύς κύκλος ενδυνάμωσης της Ομιλικής λειτουργίας στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο, με την προσέλκυση από την αγορά, αλλά και με την ανάδειξη μέσα από τους κόλπους του Oμίλου αξιόλογων, ικανών και έμπειρων στελεχών.  Ειδικότερα, η επιτελική ομάδα των Ομιλικών υπηρεσιών ενισχύθηκε με την πρόσληψη νέου Οικονομικού Διευθυντή, Επιχειρησιακού Διευθυντή, νέου Νομικού Συμβούλου, Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού  και Διευθυντή Πληροφορικής. 

 

Επιπλέον, συστηματοποιήθηκε η σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων κατά τομέα δραστηριότητας, με πνεύμα όμως και φιλοσοφία Ομίλου, ώστε να αποφεύγονται οι πρακτικές στεγανού των περασμένων ετών και να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, και ξεκίνησε η υλοποίηση των επιμέρους σχεδίων αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική ανά κλάδο δραστηριότητας.

 

Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τις τρεις μηχανές ανάπτυξης του Ομίλου. Η επιστροφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία βασίζεται μεσοπρόθεσμα σε αυτούς τους τρεις κλάδους, μολονότι σε αυτήν την ενδιάμεση φάση η ομιλική κερδοφορία εξαρτάται καθοριστικά από την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για εξυγίανση του Κατασκευαστικού Κλάδου.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα παρακολούθησης κι ελέγχου του κατασκευαστικού βραχίονα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για επιστροφή της ΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία. Για την ΑΚΤΩΡ, η τάση συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθιστά μονόδρομο τη βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής της λειτουργίας εκτός συνόρων, προκειμένου να διεκδικήσει και να εκτελέσει κερδοφόρα έργα που δημοπρατούνται σε χώρες που έχει ήδη παρουσία.

Στον Κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 6,5% στην Αττική Οδό, ενώ διεκδίκησε επιτυχώς την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια. Για την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, σε σχέση με νέα έργα, η εταιρεία εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, λαμβάνοντας θέση μάχης, όταν και όποτε αυτοί οι διαγωνισμοί προχωρήσουν.

Στον Κλάδο του Περιβάλλοντος, το επιχειρηματικό πλάνο της ΗΛΕΚΤΩΡ προβλέπει τη διατήρηση και επέκταση των υπαρχόντων συμβολαίων της, καθώς και τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε ευκαιριών προκύψουν για ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, εστιάζει στη διεύρυνση των τεχνικών της δεξιοτήτων προκειμένου να μπορεί να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω αποδοτικά εκτός συνόρων στο μέλλον.

 

Στον Κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπει την κατασκευή 5 νέων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 196 MW μέχρι το τέλος του έτους, ώστε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Κλάδου να προσεγγίσει τα 500 MW, από 296 MW που είναι σήμερα. Πέραν της συνεπούς υλοποίησης του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του παρόντος χαρτοφυλακίου έργων, θα εκτιμηθούν οι δυνατότητες επέκτασης σε επιλεγμένες χώρες και η δραστηριοποίηση σε έργα EPC

 

Στον Κλάδο Ανάπτυξης Ακινήτων, σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που προβλέπει την ολοκλήρωση της Β’ φάσης ανάπτυξης του Smart Park εντός του φθινοπώρου, κινείται και η επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ από τη REDS, επεκτείνοντας τα παρόντα 36.500 τ.μ. κτηρίων σε συνολικά 50.000 τ.μ. και διπλασιάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων και των χώρων εστίασης.

 

Πέρα όμως από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε κάθε δραστηριότητα, κατά τους τελευταίους μήνες, υπό την καθοδήγηση του νέου Επιχειρησιακού Διευθυντή, έχουν υλοποιηθεί μία σειρά από σημαντικές ενέργειες εσωτερικής αναδιάρθρωσης σε επίπεδο Ομίλου, προκειμένου η δομή και οι λειτουργίες να καταστούν πιο αποδοτικές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, επαναπροσδιορίστηκε η έννοια της holding, της μητρικής δηλαδή, περνώντας από το μοντέλο μίας καθαρά τυπικής νομικής οντότητας σε ένα ζωντανό πυρήνα που υποστηρίζει τις θυγατρικές, προσφέρει υπηρεσίες και καθοδήγηση, αξιοποιεί συνέργειες και προωθεί την ομιλική φιλοσοφία. Οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα του εξωτερικού έπαψαν να αποτελούν αποκομμένες νησίδες και μετατράπηκαν σε δορυφόρους της μητρικής που επικοινωνούν, αλληλοεπιδρούν και δρουν συντονισμένα και εναρμονισμένα με αυτή.

 

Τέλος, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πλάνο ενίσχυσης της επιχειρησιακής απόδοσης μέσω μίας δια-ομιλικής εργασίας καθορισμού αρμοδιοτήτων, συστηματικοποίησης των διαδικασιών κι ομογενοποίησης των πολιτικών, με απώτερους στόχους την ενδυνάμωση του ελέγχου, τον περιορισμό του ρίσκου, αλλά και την καλύτερη διακυβέρνηση του Ομίλου.

 

Αναφερόμενος στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Προβόπουλος δήλωσε: «Σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα πως, παράλληλα με τις δικές μας προσπάθειες για επιστροφή του Ομίλου σε βιώσιμη κερδοφορία, και η χώρα εισέρχεται σε μία πιο αισιόδοξη πορεία, ικανή να προσφέρει καλύτερες προοπτικές στις εγχώριες επιχειρήσεις. Μπορούμε να ελπίζουμε επομένως βάσιμα πως η τραυματισμένη αξιοπιστία της χώρας θα αποκαθίσταται σταδιακά, ώστε να βελτιωθεί το αρνητικό σήμερα επενδυτικό κλίμα και να φέρει την Ελλάδα σε μονοπάτι βιώσιμης οικονομικής προόδου και ευημερίας. Η μάχη για την εξυγίανση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζεται εντατικά αλλά δεν έχει ακόμα κριθεί. Μπορεί να έχουμε κάνει πολλά μέσα σε ένα και μόνον χρόνο, ωστόσο το πλήθος των αλλαγών που πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν, παραμένει μεγάλο. Μοναδικός μας στόχος είναι η οριστική επιστροφή του Ομίλου στη δημιουργία μακροχρόνια υγιούς αξίας στους μετόχους μας».

 

Για μία διεργασία που προσομοιάζει περισσότερο σε εξελικτική διαδικασία, έκανε λόγο  ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σημειώνοντας: «Το έργο που αναλάβαμε είναι κολοσσιαίο και προφανώς δεν ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο.  Άλλωστε η αλλαγή είναι που έρχεται εν μία νυκτί, όχι όμως και η εξέλιξη. Η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου πέρυσι ήταν μόνο η αρχή. Η δουλειά που γίνεται και πρέπει να γίνει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μία επίπονη και χρονοβόρα εξελικτική διαδικασία, αλλά όπως πρεσβεύει και το νέο μας εταιρικό δόγμα, η αξία βρίσκεται στην εξέλιξη».

Συναφείς αναρτήσεις
YΠΕΝ
Η Διυπουργική Επιτροπή για την απολιγνιτοποίηση επέλεξε τον κ. Κωστή Μουσουρούλη, ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Συντονιστή του ...
Μακεδονία
Σειρά έργων για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ως ...
Αρχές Μαρτίου στο Βερολίνο ο Κωστής Χατζηδάκης
Eπαφές με γερμανικούς ομίλους, όπως η RWE και η Εon, σχεδιάζουν τώρα τα υπουργεία Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Ανάπτυξης προκειμένου να ...
Economist
Χρήστος Σταϊκούρας από Economist Gala Dinner: “Εγώ εύχομαι το 2020 ο κ.Χρήστος Μεγάλου να χρηματοδοτεί τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση ...
Ελλάκτωρ
Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που ...
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) σήμερα της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως ...
K. Xατζηδάκης
Τις βασικές προτεραιότητες των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το τρέχον έτος, που εντάσσονται στο τρίπτυχο «Διαρθρωτικές ...
Eλλάκτωρ
Σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, προχωρά η Ελλάκτωρ.  Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η εξ ...
Χρηματιστήριο
Στάση στα βαριά χαρτιά, με εξαίρεση την Ελλάκτωρ και τον ΟΠΑΠ και στροφή στα μικρά χαρτιά, είναι το μήνυμα ...

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χατζηδάκη
Συνεχίζοντας τη συμβολή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας, θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή πλωτού τερματικού σταθμού LNG στην ...
ΕΛΠΕ
Τη συμφωνία ανάμεσα στα Ελληνικά Πετρέλαια και τη γερμανική εταιρεία έργων ΑΠΕ Juwi για την κατασκευή του τέταρτου μεγαλύτερου στην Ευρώπη φωτοβολταϊκού πάρκου ...
Ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ενέργειας
Νέες εταιρίες και νέες δραστηριότητες δημιουργούν οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ και του νέου τρόπου λειτουργίας ...
ΔΕΗ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), θυγατρικής εταιρείας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ...
ΥΠΕΝ
Τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την χρηματοδότηση των έργων που συνδέονται με την απολιγνιτοποίηση και την Δίκαιη Μετάβαση των ...
Χατζηδάκης
Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο εκδήλωσης της ΔΕΗ με την ΕΤΕπ για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης των 100 εκ. ευρώ ...
Oι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Transadriatic Pipeline (TAP) στην Ιταλία θα αρχίσουν να ρέουν πριν το τέλος του 2020, όπως ...
Στην εταιρία συμβούλων ECCO International Inc κατακύρωσε τελικώς η ΡΑΕ τον διαγωνισμό για το  έργο της παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την ...
Στην κατανομή κονδυλίων, ύψους  101,4 εκατ. ευρώ περίπου που αφορούν στην περίοδο 2015-2018  σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία, προχώρησαν η Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων ...
YΠΕΝ
Η Διυπουργική Επιτροπή για την απολιγνιτοποίηση επέλεξε τον κ. Κωστή Μουσουρούλη, ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ...
ΔΕΗ
Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων από το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Ηλεκτρικού Ρεύματος (γνωστό και ως λιγνιτικό πόρο της ΔΕΗ) και προχώρησε ...
Μυτιληναίος
Η Μυτιληναίος ανακοινώνει σήμερα την υπογραφή συμφωνίας με θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 47MW του ...