Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοσχέδιο για την ενέργεια
Θεματοφύλακας της διαφάνειας η ΡΑΕ
Τρίτη, 19/11/2019

Πολύ βαριά πρόστιμα, που φθάνουν ως και το 10% του συνολικού ετήσιου τζίρου μίας εταιρίας, ακόμη και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, κατόπιν εισαγγελικής άδειας θα μπορεί να επιβάλλει η ΡΑΕ  σε  περιπτώσεις κατάχρησης εσωτερικής πληροφόρησης και χειραγώγησης των αγορών ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη ΔΕΗ κλπ, που ενσωματώνουν τον  ευρωπαϊκό κανονισμό REMIT για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις αγορές ενέργειας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δίνει στη ΡΑΕ ρόλο θεματοφύλακα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη χονδρική αγορά ενέργειας και τη δυνατότητα να καταλογίζει πρόστιμα που μπορεί να φθάνουν ως το 1 εκατ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και στο 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών για εταιρίες που εμπλέκονται σε χειραγώγηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η έστω και καθυστερημένη θεσμοθέτηση των μέτρων αυτών κρίθηκε σκόπιμη εν όψει της λειτουργίας του Target Model και των τεσσάρων ενεργειακών αγορών, προημερήσια, ημερήσια, προθεσμιακή και εξισορρόπησης, που δημιουργούνται. Οι τρεις πρώτες αγορές θα λειτουργούν από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και η τέταρτη υπό τον ΑΔΜΗΕ,

Ο Κανονισμός REMIT θεσπίζει κανόνες για την ορθή λειτουργία των χονδρικών αγορών ενέργειας και απαγορεύει τις καταχρηστικές πρακτικές που επηρεάζουν τις τιμές στις εν λόγω αγορές.

Η  ΡΑΕ αποκτά την ευθύνη της διασφάλισης της ακεραιότητας και της διαφάνειας στη χονδρική αγορά ενέργειας, η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, για τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, η ΡΑΕ θα λαμβάνει  υπόψη, κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α) Τη σοβαρότητα, η συχνότητα και  η διάρκεια της παράβασης,

β) Την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στην αγορά ενέργειας,

γ) Την αξία των παράνομων συναλλαγών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,

δ) Το βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,

ε) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγμα από τον συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού προσώπου,

στ) Το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,

ζ) Το βαθμό συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την ΡΑΕ κατά το στάδιο διερεύνησης-ελέγχου από την τελευταία με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο,

η) Τις  ανάγκες  ειδικής και γενικής πρόληψης,

θ) Τυχόν προηγούμενες παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς ενέργειας,

ι) Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.

Στις  περιπτώσεις που  η ΡΑΕ διαπιστώσει παράβαση και αφού έχει καλέσει σε ακρόαση τους εμπλεκόμενους , τότε μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις:

- Για παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς:

  • σε φυσικό πρόσωπο πρόστιμο ύψους από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ ή πρόστιμο έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί,
  • σε νομικό  πρόσωπο, πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις ή έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί.

Εκτός από τις κυρώσεις η ΡΑΕ μπορεί επίσης να προχωρήσει στη λήψη ειδικών μέτρων όπως:

α) Εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον.

β) Δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα του υπεύθυνου γι’ αυτήν προσώπου.

γ) Μέριμνα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να αξιώσει από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διενέργεια των ελέγχων η ΡΑΕ θα πρέπει να έχει άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν διαδοχικά στη διαβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων και αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, η ΡΑΕ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις .

Επίσης, μπορεί να ζητήσει δια του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να λάβει τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παραβίασης.

Συναφείς αναρτήσεις
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Xρέωση της χρήσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης στις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Υψηλή Τάση  ...
Ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας
Πλαφόν στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορεί να πουλά ο δεσπόζον παίκτης- εν προκειμένω η ΔΕΗ- με διμερή ...
Σε κατάσταση εγρήγορσης για την επάρκεια φυσικού αερίου στη χώρα βρίσκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, εξ αιτίας ενδεχόμενης κρίσης ...
ΡΑΕ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ...
Νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ
Σημαντική μείωση στην τιμή χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) τις νυχτερινές ώρες για καταναλώσεις άνω των 1.600 KWh ...
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο της Ενέργειας
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου ενέργειας για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό ...
Τιμολόγια Μέσης Τάσης
Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της ΡΑΕ, η ΔΕΗ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία για τη χρέωση του διοξειδίου ...
Υπουργείο Ενέργειας
To νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο, θα ...
ΡΑΕ
Σταθερή φαίνεται ότι παραμένει προς το παρόν η χρέωση για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, αφού η ΡΑΕ άφησε ...

Κωστής Χατζηδάκης
Αποφασισμένος να προχωρήσουν κανονικά οι έρευνες στις υδρογονανθράκων στις δύο παραχωρήσεις που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο  νότια και δυτικά της Κρήτης εμφανίστηκε  ...
ΑΔΜΗΕ
Eπιστπεύδονται οι κινήσεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας προκειμένου εντός των ημερών να υπογραφεί η υπουργική απόφαση, που θα δώσει τη δυνατότητα στον ΑΔΜΗΕ ...
Aramco
Οι μετοχές της Saudi Aramco ξεκινούν διαπραγμάτευση στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, Tadawul που το ανακοίνωσε στο Twitter. H Saudi Aramco ...
Ελλάκτωρ
Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που γίνεται από τη νέα διοίκηση Καλλιτσάντση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για τη συνολική αναδιάταξη του ομίλου Eλλάκτωρ ...
ΕΒΙΚΕΝ
Στη θέση του προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ, της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας εξελέγη παμψηφεί στις πρόσφατες αρχαιρεσίες ο κ. Αντώνης Κοντολέων, χρόνια μέλος του διοικητικού ...
Mε market maker τη ΔΕΗ αναμένεται να ξεκινήσει ως τα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου η νέα προθεσμιακή αγορά ενέργειας χωρίς φυσική ...
Eντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένεται να αποστείλει ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος το αίτημα στις Βρυξέλλες για την παράταση ισχύος της διακοψιμότητας και ...
Υπόγεια αποθήκη αερίου στην Καβάλα
Mία σειρά από ρυθμίσεις για να ξεμπλοκάρει ο διαγωνισμός για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου σε εξαντλημένο κοίτασμα στην θαλάσσια περιοχή της Nότιας Καβάλας, ...
BLG
Έξω από μία πόλη που κάποτε ανταγωνίζονταν τη Σπάρτη στην αρχαία Ελλάδα, οι τεράστιοι εκσκαφείς σκάβουν το βραχώδες έδαφος για να βγάλουν μια ...
Χατζηδάκης στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
Εμπροσθοβαρές ως προς την απολιγνιτοποίηση θα είναι το business plan της ΔΕΗ, σημείωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης, ...
Τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο, επικαιροποιημένο  business plan της ΔΕΗ, που οριστικοποιεί τις ημέρες αυτές η εταιρία συμβούλων ...
ΛΑΡΚΟ
Θέμα ημερών είναι όπως δηλώνουν κύκλοι προσκείμενοι στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας, οι ανακοινώσεις για την  ΛΑΡΚΟ, η οποία οδηγείται σε ...