Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Με μέτρο τα… καύσιμα στα κρατικά αυτοκίνητα, καταμέτρηση ακινήτων του Δημοσίου και επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων!
Παρασκευή, 22/11/2019

Από τα... καύσιμα που καταναλώνουν τα αυτοκίνητα του Δημοσίου, την επαναδιαπραγμάτευση  των ενοικίων που πληρώνουν κρατικές υπηρεσίες για την στέγασή τους μέχρι τον αριθμό των ακινήτων που διαθέτει υπό τον έλεγχό του το κράτος θα περιλαμβάνονται στο spending review της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας! Αυτό, όταν, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαντλήσει τη δική της επισκόπηση δαπανών στις εκπτώσεις που έπαιρνε το Δημόσιο από τη ΔΕΗ για το ρεύμα που καίει.

Το Υπουργείο Οικονομικών πλέον, όπως διαβάζουμε από τον προϋπολογισμό, θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός μόνιμου και συστημικού μηχανισμού επισκόπησης δαπανών ως κύριο εργαλείο για τη στήριξη τόσο της δημοσιονομικής ευθύνης, όσο και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες δαπάνες, που ενισχύουν τη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες και δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, αναγκαίο για τη μείωση του φορολογικού βάρους επιχειρήσεων και πολιτών.

Σε συνέχεια των τομεακών επισκοπήσεων στα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε επισκόπηση του συνόλου των δαπανών και δραστηριοτήτων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η διαδικασία αυτή εξετάζει τόσο το σκέλος των δαπανών, όσο και τις δυνατότητες των φορέων για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αύξηση των εσόδων τους και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις ως εξής:

•             Ένταξη των αποδόσεων από τις κύριες δράσεις επισκόπησης που αναδείχθηκαν την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου στο τρέχον σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και

•             Ποσοτικοποίηση των αποδόσεων του συνόλου των δράσεων που θα συμφωνηθούν με τα Υπουργεία από τις αρχές του 2020 και ένταξή τους στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Κυβέρνησης.

Οι δράσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό του 2020 εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

α)           οριζόντιες, προκειμένου για μεταρρυθμίσεις που αφορούν στους περισσότερους ή στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ),

β)            τομεακές, που αφορούν σε πολιτικές συγκεκριμένου Υπουργείου ή φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Η στρατηγική της τρέχουσας επισκόπησης, που σηματοδοτεί την αυξανόμενη έμφαση στην ποιότητα των δημοσίων οικονομικών, περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

Ι.             Αξιολόγηση της επίδοσης των φορέων στο σκέλος τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων.

ΙΙ.            Ενθάρρυνση περαιτέρω ανάπτυξης των επενδύσεων, μέσα από καλύτερη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας των φορέων.

ΙΙΙ.           Εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κύριων δεικτών επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμφωνηθεισών δράσεων.

Οι κυριότερες δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας επισκόπησης και λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό έτους 2020 παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Οριζόντιες δράσεις

Εξορθολογισμός του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του στόλου κρατικών οχημάτων

Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Αφορά σε μια δέσμη ενεργειών για τον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης των κρατικών οχημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται καύσιμα, κόστη συντήρησης και επισκευής, προμήθεια οχημάτων, κάλυψη ατυχημάτων. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο-ΠΣ) από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίξει σημαντικά τη διαδικασία. Για το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης

Στόχος είναι η ανάληψη ενεργειών και η εκπόνηση από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, σχεδίου δράσης για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Για το 2020, εκτιμάται μείωση της κατανάλωσης κα-τά 5%, που υπολογίζεται ότι θα αποφέρει δημοσιονομικό όφελος άνω των 8 εκατ. ευρώ.

Σε δεύτερη φάση, θα εξεταστούν ειδικότερα μέτρα, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου.

Εφαρμογή σχεδίου άμεσης δράσης για ενοικίαση / χρήση κρατικών κτιρίων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας θα εκπονήσει ειδικό σχέδιο δράσης επί του θέματος. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει πλήρη συλλογή δεδομένων σχετικά με όλα τα κτίρια και χώρους που μισθώνει η Γενική Κυβέρνηση. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν την επιφάνεια των κτιρίων σε τετραγωνικά μέτρα, τον αριθμό των υπαλλήλων ή / και το ετήσιο κόστος μίσθωσης, κ.λπ..

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η αναμενόμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Τομεακές δράσεις

Βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων / Υπουργείο Εσωτερικών

Η επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων, μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων τους, με σκοπό τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Ως προς το σκέλος που αφορά στη βέλτιστη αξιοποίηση των τελών για την ακίνητη περιουσία, πρόκειται να αναληφθεί μια σειρά ενεργειών που αφορούν σε διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ορθό υπολογισμό των εσόδων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και άλλα και τέλη ακίνητης περιουσίας με στοιχεία που τηρούνται στο TAXIS (κυρίως το Ε9). Η αναμενόμενη αύξηση για το 2020 ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την είσπραξη των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων, η δράση αποσκοπεί σε αύξηση των δημοτικών εσόδων μέσω απλοποίησης της εφαρμοζόμενης δια-δικασίας και υποβολή δηλώσεων των ανωτέρω τελών ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση, επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους για τους υπόχρεους, παράλληλα με τη βελτίωση του αντίστοιχου οικονομικού αποτελέσματος. Η αναμενόμενη απόδοση για το 2020 εκτιμάται σε 23 εκατ. ευρώ. 

Συναφείς αναρτήσεις
TAIΠΕΔ
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου συνολικής έκτασης 165.460,40 ...
Moody's
Μετά από την εφαρμογή τριών προγραμμάτων διάσωσης κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας έντονης λιτότητας, η Ελλάδα θα είναι η ...
PwC
Τις προβλέψεις της για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τη διετία 2020-2021, «αναβαθμίζει» η PwC, σε επίπεδα πάνω ...
ΔΝΤ
H επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε η Τουρκία μετά την ύφεση του 2018, σε συνδυασμό με την παροχή πίστωσης ...
Προϋπολογισμός
Επιβεβαιώνεται με τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο η μεγάλη υπέρβαση έναντι του στόχου για τα πρωτογενή ...
Yπουργείο Οικονομικών
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, ...
Σταϊκούρας
Η Ελλάδα εξετάζει την πρόωρη αποπληρωμή και άλλων δανείων του ΔΝΤ το επόμενο έτος, προκειμένου να «ξεφορτωθεί» το ακριβό χρέος, ...
Λαγκάρντ, ΕΚΤ
Τα συγχαρητήριά της για την πρόοδο που έγινε στην Ελλάδα έδωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου ...
ΥΠΟΙΚ
Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το ...

Απόφαση Σταϊκούρα
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, με την οποία ανανεώνεται για πέντε χρόνια η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ...
DW
Ηταν επί χρόνια το προβληματικό παιδί της ΕΕ στον οικονομικό τομέα. Η χώρα που χωρίς τα χρηματοδοτικά δεκανίκια των εταίρων της θα οδηγούνταν στην χρεοκοπία. ...
ΕΒΕΠ
Το νέο ασφαλιστικό οριστικοποιήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Ι. Βρούτση, και φαίνεται πως, η όποια επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχει τελικά, για ...
Σχοινάς
Την εκτίμησή του ότι είναι ρεαλιστικός στόχος να λάβει η Ελλάδα το ποσό των 21 δισ. ευρώ (από τα περίπου 18 δισ. ευρώ ...
ΕΛΣΤΑΤ
Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές ...
Ακίνητα
Σε διορθώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων στη διαδικασία σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, προχωρά με τροπολογία του το ΥΠΟΙΚ Διορθώσεις σχετικά με τις ...
O Άδωνις Γεωργιάδης
Για το Ελληνικό: «Το project προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι πολύ ευχαριστημένοι. Η μετοχή της εταιρείας πάει πάρα πολύ καλά, ...
Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο ...
Moody's
Μετά από την εφαρμογή τριών προγραμμάτων διάσωσης κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας έντονης λιτότητας, η Ελλάδα θα είναι η χώρα της ευρωζώνης με ...
Σκυλακάκης
  Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άφησε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, καταγγέλλοντας λογιστικές αλχημείες στην εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Σύμφωνα με τον ...
PwC
Τις προβλέψεις της για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τη διετία 2020-2021, «αναβαθμίζει» η PwC, σε επίπεδα πάνω του 2%. Η PwC εκτιμά ...
Moody's
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική (outlook) της πιστοληπτικής ικανότητας της ζώνης του ευρώ για το 2020, από σταθερή έναν ...