Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Grant Thornton
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων
Τρίτη, 31/03/2020

Μετά και τη δημοσίευση του ΦΕΚ της Κ.Υ.Α. 12998/23.3.2020 του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζονται παρακάτω τα μέτρα για εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ.

Α. Επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους, βάσει ΚΑΔ, με Εντολή Δημόσιας Αρχής

Σύμφωνα με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Μπορούν οι εργοδότες να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου;

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών, μπορούν να τίθενται σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Αναστέλλονται οι συμβάσεις εργαζομένων που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών;

Oι άδειες που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από 29-03-2020. Οι συμβάσεις και των εργαζομένων αυτών τελούν σε αναστολή και δικαιούνται της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους με εντολή Δημόσιας Αρχής;

Υποχρέωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020, οι επιχειρήσεις–εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,
τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής για να επωφεληθούν από τη μείωση του ενοικίου.
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (καταγγελία σύμβασης, οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Προθεσμία δήλωσης: από 24/3/2020 έως και 31/3/2020

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, ώστε αυτοί να ενταχθούν στον Μηχανισμό Στήριξης (καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ)

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ Α΄ 68/20.03.2020 και την ΥΑ 12998/232/23-3-2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

· Στην απαγόρευση απόλυσης εντάσσεται και η καταγγελία με προειδοποίηση των υπαλλήλων, καθώς η ημέρα της προειδοποίησης συνιστά και την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

· Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και εφεξής είναι άκυρες.

· Επιπλέον, επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω απαγόρευση θα εξαιρούνται από τις ευνοϊκές ασφαλιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αφού δεν έχει δοθεί παράταση.

· Ποιος παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων;

Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών (καλύπτεται από το κράτος).

· Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργαζομένων για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Υποβολή Δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο supportemployees.yeka.gr εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 10/42020 ως ακολούθως:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

· Υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής;

Η απόφαση περί κλεισίματος της επιχείρησης από δημόσια αρχή δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της. Ενδεικτικά, η επιχείρηση δύναται να συνεχίσει να απασχολεί προσωπικό στις κάτωθι περιπτώσεις:

Προσωπικό που εκτελεί εργασία για δραστηριότητες της επιχείρησης που ανήκουν σε δευτερεύοντες ΚΑΔ και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν.
Προσωπικό που συνεχίζει να εργάζεται με καθεστώς τηλεργασίας.
Προσωπικό Ασφαλείας
Προσωπικό της επιχείρησης που συνεχίζει να απασχολείται νομίμως μετά το κλείσιμο της επιχείρησης (πχ τυχόν διοικητικό προσωπικό ξενοδοχείων, προσωπικό διανομής προϊόντων όπου επιτρέπεται κλπ).

Η επιχείρηση υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων αυτών, ενώ όσον αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές ισχύουν οι προβλεπόμενες παρατάσεις καταβολής.

· Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα;

Παρέχεται η δυνατότητα το δώρο Πάσχα να καταβληθεί στο σύνολο του μέχρι τις 30/06 και είναι μειωμένο κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο. Το τμήμα του Δώρου Πάσχα που δεν θα καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους εργοδότες θα καταβληθεί στο ακέραιο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

· Πως θα γίνει η υποβολή της δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η μία δραστηριότητα;

Σε επιχειρήσεις που ανεστάλη υποχρεωτικά η μία δραστηριότητά τους ενώ μία άλλη όχι, οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για να δηλώσουν όσους εργαζόμενους έχει ανασταλεί η σύμβασή τους, ενώ για τους υπόλοιπους δεν κάνουν κάτι αφού εργάζονται και αμείβονται κανονικά. Το ποιοι εργαζόμενοι εργάσθηκαν σε κάθε δραστηριότητα είναι δύσκολο να ελεγχθεί. 

Β. Επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις-εργοδότες της κατηγορίας αυτής και των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών.

Δικαίωμα στην αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ έχουν όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας αναστέλλονται, ανεξάρτητα με το αν εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

· Ποια είναι η χρονική διάρκεια της αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020. Εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, πάντοτε όμως για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής του.

· Μπορούν οι εργοδότες να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου;

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους.

· Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών;

Υποχρέωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
Σύμφωνα με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020, οι πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες
που κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

ότι πλήττονται σημαντικά,
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αυθημερόν εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ, ώστε αυτοί να ενταχθούν στον Μηχανισμό Στήριξης.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, και δεν κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Απαγόρευση απολύσεων

· Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

· Επιπλέον, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω απαγόρευση θα εξαιρούνται από τις ευνοϊκές ασφαλιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, αφού δεν έχει δοθεί παράταση. 

· Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, τα προσωπικά τους στοιχεία, ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, της κατηγορίας αυτής (που πλήττονται δηλαδή βάση ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

· Υπάρχει δυνατότητα καταβολής στους εργαζομένους επιπλέον ποσού (πέραν των 800 €) από τον εργοδότη;

Κατά το χρόνο της αναστολής των συμβάσεων με απόφαση του πληττόμενου εργοδότη, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθού. Η μη υποχρέωση καταβολής του μισθού θα αφορά το διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών για το οποίο και θα ισχύει η αναστολή.

Επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενους για τους οποίους ανεστάλη η σύμβαση εργασίας, επιπλέον των 800 ευρώ ποσό, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας.

Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

· Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα;

Παρέχεται η δυνατότητα το δώρο Πάσχα να καταβληθεί στο σύνολο του μέχρι τις 30/06 και είναι μειωμένο κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο. Το τμήμα του Δώρου Πάσχα που δεν κα καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους εργοδότες θα καταβληθεί στο ακέραιο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

· Ποιος παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων;

Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών (καλύπτεται από το κράτος).

· Ποιες συμβάσεις εργαζομένων δεν αναστέλλονται;

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που εργάζονται τακτικώς και μονίμως με τηλεργασία, κατόπιν απόφασης του εργοδότη.
Προσωπικό που τελεί υπό πάσης φύσεως νόμιμες άδειες. Το μέτρο δύναται να εφαρμοστεί με τη λήξη των αδειών αυτών, και εφόσον η λήξη λάβει χώρα μέχρι τις 20.04.2020.
Η επιχείρηση υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων αυτών σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας, ενώ όσον αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές ισχύουν οι προβλεπόμενες παρατάσεις καταβολής. Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, εφαρμόζονται οι ανά περίπτωση διατάξεις για την καταβολή αποδοχών (π.χ. αποδοχές ασθενείας).

Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενους τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία αμείβεται από τον εργοδότη αναλογικά (σε σχέση δηλ. με τη χρονική διάρκεια της εργασίας) με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ). Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

· Ποια άλλα μέτρα προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που πλήττονται σε σχέση με το προσωπικό τους για το οποίο δεν έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας;

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας.
Σύμφωνα με το εν λόγω μέτρο, κάθε εργοδότης θα δύναται να με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Το μέτρο θα δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.
Εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με απόφαση της πολιτείας, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά. Το μέτρο θα δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

- Ποια είναι η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26.03.20, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής .

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.
 

Συναφείς αναρτήσεις
Αναστολές συμβάσεων
Ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής δηλώσεων, για τις αναστολές συμβάσεων Ιανουαρίου. Οι εργοδότες θα υποβάλλουν δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη", ...
ΣΕΒ
Κρίσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από την τέταρτη κατά σειρά έρευνα της MRB για τον ΣΕΒ, που έχει ως στόχο την ...
Επενδύσεις
Η επένδυση της Microsoft είναι μόνο η αρχή, θα μπορούσε να είναι το μότο της ημέρας, αφού, σύμφωνα με ...
Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων δίκυκλων και ποδηλάτων
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις γύρω από Δράση επιδότησης  ηλεκτροκίνητων οχημάτων  δίκυκλων και ποδηλάτων. 1.    Είμαι κάτοχος άδειας ΤΑΞΙ μαζί με ...
EΛΣΤΑΤ
Με σημαντική μείωση εσόδων κύλησε ο Ιούνιος για πολλούς κρίσιμους κλάδους της οικονομίας παρά την έξοδο από το lockdown. ...
Ηνωμένο Βασίλειο
Μία στις τρεις επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να καταργήσει θέσεις εργασίας στη διάρκεια του τρίτου φετινού τριμήνου, σύμφωνα ...
Ifo
Οι γερμανικές επιχειρήσεις αναμένουν πως θα υπάρξουν περιορισμοί στη δημόσια ζωή για άλλους οκτώμισι μήνες, όπως προκύπτει από έρευνα του ...
Τουρισμός
Ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία της Covid-19. Με ...
Grant Thornton
Σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών επεξεργασίας και εμπορίας πετρελαιοειδών στη χώρα μας έχουν τα μέτρα κατά της ...

 

Τεύχος 23

Mητσοτάκης
«Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο την είχα αναγγείλει από τον Αύγουστο και 4 μήνες μετά οι θάλασσές μας εκεί διπλασιάζονται. ...
Δένδιας
Σαφές μήνυμα πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει οποτεδήποτε και οπουδήποτε τα χωρικά της ύδατα της τα 12 ναυτικά μίλια έστειλε ...
Masterchef 5
Πρεμιέρα κάνει στο Star ο 5ος κύκλος του MasterChef, που όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ξεκινάει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 21:00. Η νέα σεζόν του διαγωνισμού μαγειρικής θα είναι φυσικά πολύ ...
Άδωνις Γεωργιάδης
"Η επανακκίνηση της οικονομίας θα πρέπει να γίνει με το μικρότερο δυνατό ρίσκο", τόνισε ο  υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ...
Mητσοτάκηςαπό Πορτογαλία
Ο πρωθυπουργός από την Πορτογαλία, όπου βρίσκεται, απαντώντας σε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της χώρας Αντόνιο Κόστα είπε ότι η ...
Ελληνοτουρκικά
Η Αθήνα δεν έχει λάβει πρόσκληση από την Αγκυρα για την έναρξη διερευνητικών επαφών, τονίσει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετικές δηλώσεις ...
Ανασχηματισμός
Σε ανασχηματισμό των υπουργικών θώκων προχώρησε ο κυριάκος Μητσοτάκης με αξιοποίηση της δεξαμενής από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ και αναλλοίωτο το σχήμα ...
Μαρίνα Αλίμου
Ολοκληρώθηκε σήμερα από το ΤΑΙΠΕΔ η παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης μαρίνας της χώρας, η οποία αναβαθμίζεται για να αναδειχθεί σε σημείο ...
Για 269 οικισμούς σε όλη τη χώρα
Εγκρίθηκε ομόφωνα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων κατά την 6η διαδοχική συνεδρίαση της επιτροπής καθοδήγησης για το εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο υποδομών λυμάτων για ...
Μητσοτάκης
«Τα περιστατικά βαίνουν μειούμενα και η πίεση στα νοσοκομεία μας έχει αρχίσει να μειώνεται αισθητά, αλλά οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ειδικά τις ...
Μητσοτάκης
Ο μαζικός εμβολιασμός είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα των επόμενων μηνών, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο. Σε αυτό το διάστημα προφανώς θα εξακολουθούν ...
Πέτσας
Τον κωδικό μετακίνησης «6» θα στείλουμε παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, για να πάμε στα τραπέζια, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ...

motori.gr