Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημοπρασίες Φυσικού Αερίου
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της τιμής εκκίνησης
Δευτέρα, 11/05/2020

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου, τριμηνιαίων και ετήσιων, που διεξάγει η ΔΕΠΑ, μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από σχετική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προβλέπει τα εξής :

• Για την ετήσια δημοπρασία: ως μέση ετήσια τιμή κάθε παραμέτρου που συμμετέχει στον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας χρησιμοποιείται ο μέσος όρος δεικτών και πετρελαίων που προβλέπεται να ισχύουν για τα τέσσερα τρίμηνα του έτους αναφοράς.

• Για τις τριμηνιαίες δημοπρασίες: Χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις των τιμών κάθε παραμέτρου που συμμετέχει στον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας της ελληνορωσικής και της ελληνοαλγερινής σύμβασης προμήθειας για τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου τριμήνου, καθώς και η τιμή ευρωπαϊκών δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής προμήθειας της Ελληνοτουρκικής σύμβασης προμήθειας του προηγούμενου μήνα από το τρίμηνο εφαρμογής.

Βασικές Παράμετροι

- Γ1 Μοναδιαίο Μεσοσταθμικό Κόστος Προμήθειας Αερίου ($/kWh)

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας, το οποίο εκφράζεται σε $/kWh, με στρογγυλοποίηση στο 9ο δεκαδικό ψηφίο, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

(α) η ποσοστιαία αναλογία (με στρογγυλοποίηση στο 6ο δεκαδικό ψηφίο) προμηθειών της ΔΕΠΑ βάσει των ανά πηγή προμήθειας ετησίων συμβολαιοποιημένων ποσοτήτων (Q), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας σε kWh,  συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μεταφοράς ΥΦΑ και των απωλειών εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν (ήτοι σήμερα, η ετήσια συμβατική ποσότητα μετά από απώλειες λόγω θαλάσσιας μεταφοράς 1% και μετά από απώλειες εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται βάσει της μεθοδολογίας της υπ’ αριθμ. 388/2015 Απόφασης ΡΑΕ, ως μέσος όρος των απωλειών εγκατάστασης ΥΦΑ της ΔΕΠΑ για την τριετία που προηγείται του έτους αναφοράς).

(β) το κόστος προμήθειας ανά πηγή προμήθειας (BP, στρογγυλοποιημένο στο 9ο δεκαδικό), όπως υπολογίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες τύπους υπολογισμού των αντίστοιχων μακροχρονίων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠA.

Το κόστος προμήθειας της ελληνορωσικής και της ελληνοαλγερινής σύμβασης υπολογίζεται για κάθε τρίμηνο ενός έτους, και για τον υπολογισμό του απαιτούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και προϊόντων του (παράμετροι) για το διάστημα των έξι μηνών που προηγούνται του εν λόγω τριμήνου.

Το κόστος προμήθειας της ελληνοτουρκικής σύμβασης υπολογίζεται ανά μήνα (m) και για τον υπολογισμό του απαιτούνται τιμές ευρωπαϊκών δεικτών.

Για το ΥΦΑ λαμβάνεται υπόψη, ως ανωτέρω, το κόστος συμπεριλαμβανομένων των απωλειών θαλάσσιας μεταφοράς (σήμερα 1%) και απωλειών εγκατάστασης ΥΦΑ (όπως αυτές προσδιορίζονται βάσει της μεθοδολογίας της υπ’ αριθμ. 388/2015 Απόφασης ΡΑΕ, ως

μέσος όρος των απωλειών εγκατάστασης ΥΦΑ της ΔΕΠΑ για την τριετία που προηγείται του έτους αναφοράς).

(γ) ετήσια κόστη επιθεωρήσεων (Ιn) και εκτελωνισμού

Το Μοναδιαίο Μεσοσταθμικό Κόστος Προμήθειας Αερίου (BP weighted average (w.a.)) υπολογίζεται σε $/kWh ως εξής:

BP weighted average = r%*ΒPr+ t%*BPt+ s%*(BPs+In/Qs)+ Cn/Qtotal

-  Ως προς την εκτίμηση του Μοναδιαίου μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας ($/kWh)

Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας χρησιμοποιούνται προβλέψεις διεθνών τιμών πετρελαιοειδών (πηγή αναφοράς Platts) και ιστορικών τιμών ευρωπαϊκών δεικτών ώστε:

- Οριστική τιμή εκκίνησης δημοπρασίας

Όταν οριστικοποιηθεί το σύνολο των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη, για την τελική διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, η ΔΕΠΑ προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της.

-Έως το τέλος του πρώτου μήνα του έτους αναφοράς στην ανακοίνωση της μοναδιαίας τιμής εκκίνησης δημοπρασίας για την ετήσια δημοπρασία σύμφωνα με τα Ε1 και Ε3 κατωτέρω και για την πρώτη Τριμηνιαία δημοπρασία του έτους σύμφωνα με τα Ε2 και Ε3 κατωτέρω.

-Έως την 20η ημέρα των υπολοίπων μηνών, του έτους αναφοράς στην ανακοίνωση της μοναδιαίας τιμής εκκίνησης για την ετήσια δημοπρασία που αφορά σε κάθε μήνα του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Τρίμηνου του έτους αναφοράς σύμφωνα με το Ε1 κατωτέρω και για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη Τριμηνιαία δημοπρασία σε περίπτωση που ισχύουν οι προϋποθέσεις του Ε2 κατωτέρω.

Η Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της δημοπρασίας ανακοινώνεται σε $/kWh, με στρογγυλοποίηση στο 9ο δεκαδικό ψηφίο. Τα επιμέρους τμήματα που υπολογίζονται σε €/kWh θα μετατραπούν σε $/kWh με την ισοτιμία της ημέρας της ανακοίνωσης ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, με την ισοτιμία της προηγούμενης ημέρας της ανακοίνωσης.

Για την οριστικοποίηση της τιμής εκκίνησης δημοπρασίας, όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Ως προς το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας – ετήσια δημοπρασία

Κάθε Μήνα του Τριμήνου του έτους αναφοράς θα πραγματοποιείται προσαρμογή της Τιμής Εκκίνησης της ετήσιας δημοπρασίας ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει το διορθωμένο μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας που ισχύει για το εν λόγω Μήνα εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην ενότητα Γ1 και τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων που ισχύουν για το εν λόγω Τρίμηνο.

- Ως προς το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας – τριμηνιαίες δημοπρασίες

Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο εκ των μέσων μηνιαίων τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας διαφέρουν άνω του ±1% από την πραγματική αντίστοιχη μέση μηνιαία τιμή, τότε, για αυτόν τον μήνα του Τριμήνου αναφοράς πραγματοποιείται προσαρμογή της Τιμής Εκκίνησης της τριμηνιαίας δημοπρασίας ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει το διορθωμένο μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας του εν λόγω μήνα του Τριμήνου εφαρμόζοντας την μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα Γ1 και τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων που ισχύουν για το εν λόγω Τρίμηνο.

- Ως προς το κόστος χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ – ετήσια και τριμηνιαίες δημοπρασίες

η προσαρμογή της Τιμής Εκκίνησης θα πραγματοποιείται πάντα σε περίπτωση αλλαγής του Κανονισμού Τιμολόγησης ή /και αναθεώρησης (τακτικής ή έκτακτης) των τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ.

Συναφείς αναρτήσεις
Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση (phase out) και για τις λιγνιτικές μονάδες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ ...
ΔΕΗ
Η  επέκταση κατά ένα έτος των δύο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου που έχει η ΔΕΗ με  τη ΔΕΠΑ και ...
Φυσικό Αέριο
H πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο το 2020 εξ αιτίας του covid 19 και της ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Aνησυχία ότι δεν θα προλάβει να γίνει εντός του Ιουλίου δημοπρασία για την “διακοψιμότητα” εκφράζουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, καθώς ...
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Εγκρίθηκε από την ΡΑΕ το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2024 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που προβλέπει επενδύσεις 145 εκατ. ...
Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και Οργανισμού Λιμένος Πατρών
Στην τροφοδοσία πλοίων με υγροποημένο φυσικό αέριο (LNG) στο λιμάνι της Πάτρας αποσκοπεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν χθες ...
ΡΑΕ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας προτείνει στην Επιτροπή Θεσμών και ...
TAIΠΕΔ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ...
Ρευματοκλοπές - ΕΣΑΗ
Το ζήτημα των ρευματοκλοπών και των άλλων απωλειών του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού θέτει επί τάπητος ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων ...

Τεύχος 19

Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση (phase out) και για τις λιγνιτικές μονάδες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, ...
Ο ΔΕΣΦΑ έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, το νέο δεκαετές σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταιδύονέα έργα ...
ΔΕΗ
Η  επέκταση κατά ένα έτος των δύο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου που έχει η ΔΕΗ με  τη ΔΕΠΑ και την Prometheus Gas συζητήθηκε  ...
ΔΕΗ
Σε νέο δανεισμό προσφεύγει η ΔΕΗ, καθώς προχωρεί  στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ με την  Αlpha Bank και την εγγύηση ...
ΔΕΗ
Νέο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΗ για 1.700 άτομα και μάλιστα αυτή τη φορά η εθελουσία θα αφορά σε ...
YΠΕΝ
Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά (ΦΕΚ Β 2853/13/7/2020) επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ελληνικού ...
OPEC
Aύξηση της παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να ανακοινώσουν οι κορυφαίοι παραγωγοί αργού  στον κόσμο, εντός των επόμενων ημερών, εν μέσω ενδείξεων ότι η ζήτηση αυξάνεται, όπως ...
Υπουργείο Ενέργειας
Nομοθετική ρύθμιση για την είσοδο τρίτων επενδυτών στην εταιρία “Αριάδνη”, την 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής σχεδιάζει  ...
Πρίνος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος που έχει τεθεί, είναι ώστε μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχει συνταχθεί και το νομικό κείμενο, το ...
ΑΔΜΗΕ
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσίασε σήμερα τη νέα του Εταιρική Ταυτότητα σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στα κεντρικά γραφεία του επί της ...
Φυσικό Αέριο
H πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο το 2020 εξ αιτίας του covid 19 και της συρρίκνωσης της ζήτησης σε ...
Κομισιόν
Σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοινή ...

motori.gr