Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΑΔΜΗΕ: Επικαιροποιημένο Δεκαετές Προγράμματος Ανάπτυξης 2030
Επενδύσεις 2 δις ευρώ και διασύνδεση όλων των νησιών
Τετάρτη, 24/06/2020

Επενδύσεις που προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και την επέκταση των συνδέσεων προβλέπει ο ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2023 στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης ως το 2030.

Το Πρόγραμμα στην πλήρη ανάπτυξή του περιλαμβάνει  τη διασύνδεση όλων των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα αλλά και τη δημιουργία “λεωφόρων” εξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τις απαραίτητες διασυνδέσεις,  ενώ θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ  την ανάπτυξη αποθηκευτικών συστημάτων ηλεκτρισμού κυρίως μέσω αντλητικών υδροηλεκτρικών Σταθμών και συσσωρευτών.

Για το 2020 ο Διαχειριστής έχει προγραμματίσει δαπάνες 552,84 εκατ. ευρώ σε έργα ενίσχυσης δικτύου και επιπλέον 4,26 εκατ. ευρώ σε έργα επέκτασης σύνδεσης χρηστών ή δικτύου. Για το 2021,  οι επενδύσεις ανέρχονται σε 391,73 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση δικτύου κια 12,65 εκατ. ευρώ για την επέκταση σύνδεσης, για το 2022 προγραμματίζεται η δαπάνη ποσών 630,30 εκατ. ευρώ και 16,51 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2023 το ποσόν των 342,82 εκατ. ευρώ για την δίκτυα και 13,10 εκατ. ευρώ για την επέκταση της σύνδεσης χρηστών ή δικτύου. Συνολικά για τα έργα αυτά, στα οποία  συμπεριλαμβάνονται και οι γνωστές διασυνδέσεις της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα,  προβλέπονται επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των δικτύων και 46,52 εκατ. ευρώ για τα έργα επέκτασης σύνδεσης χρηστών ή δικτύου.

Οπως τονίζει ο Διαχειριστής “οδηγός -παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος στα επόμενα χρόνια θα είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί για τα έτη 2020 και 2030, με βάση το  Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ τα έργα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης  και ιδίως η υλοποίηση  του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, επεκτείνει τον κορμό 400 kV του Συστήματος σε βαθμό ικανό να καλύψει πλέον  όλη την ηπειρωτική χώρα. Το εν λόγω σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωση, εκτιμάται ότι είναι δυνατό να καλύψει τις ανάγκες διακίνησης ισχύος για αρκετά χρόνια στο μέλλον, συνυπολογιζόμενης και της αναμενόμενη μεγάλη ανάπτυξη της διεσπαρμένης παραγωγής (κυρίως ΑΠΕ) και της εφαρμογής τεχνικών «έξυπνων δικτύων» (smart grids).

Το ΕΣΕΚ προβλέπει την  αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας έως το 2030 και την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ τουλάχιστον στο 35% της συνολικής κατανάλωσης της ενέργειας. Η επίτευξη αυτού του στόχου προδιαγράφει έναν ριζικό μετασχηματισμό του τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή άνω του 60% στην τελική κατανάλωση του ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα των 400 kV, που διαμορφώνεται, από άποψη ικανότητας διακίνησης ισχύος, θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των στόχων του 2020 και του 2030, όσον αφορά στην  παραγόμενη ανανεώσιμη  ενέργεια.

Όμως, όπως προειδοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, η απορρόφηση της ισχύος των ΑΠΕ στη χώρα, στο πλαίσιο των στόχων του 2030, δεν εξαρτάται μόνον από την ικανότητα διακίνησης της ισχύος από το Σύστημα Μεταφοράς, αλλά επιβάλλει και την ένταξη νέων συστημάτων αποθήκευσης (κυρίως αντλητικών υδροηλεκτρικών σταθμών, αλλά και συσσωρευτών), σε συνάρτηση με την εξέλιξη των διαθέσιμων τεχνολογιών.

Λεωφόροι Ηλεκτρισμού

Ας σημειωθεί ότι ανάλογες δράσεις διαμορφώνονται και στην Ευρώπη, όπως αποτυπώνονται στο δεκαετές  Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ENTSO-E, του φορέα των Ευρωπαίων Διαχειριστών. Το πρόγραμμα αυτό μάλιστα, το  TYNDP , υπογραμμίζει ότι η  ανάπτυξη των ΑΠΕ στους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη θα οδηγήσει στην ανάγκη μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ισχύος σε μεγάλη απόσταση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτεί σημαντική ενίσχυση των συστημάτων μεταφοράς και ιδιαίτερα των διασυνδέσεών τους. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχουν τεθεί στόχοι σχετικά με την ικανότητα διακίνησης ενέργειας, μέσω των διασυνδέσεων κάθε χώρας (10% της εγκατεστημένης ισχύος τους για το 2020 και 15% της εγκατεστημένης ισχύος τους για το 2030).

Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς που δρομολογεί ο ENTSO-E θα επιτρέπει την επιπλέον αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ( έως 80%) με χρονικό ορίζοντα το 2050. Ως στόχος έχει τεθεί η δημιουργία Λεωφόρων Ηλεκτρισμού (Electricity Highways) με λεπτομερή χρονικά ορόσημα, που ξεκινούν το 2025 και κλιμακώνονται ανά πενταετία  ως το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τον ENTSO-E, παρακολουθεί στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη, ώστε να προκρίνει  νέες διασυνδέσεις (με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια), με απώτερο στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης, η ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς από τις πηγές παραγωγής προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της ΕΕ αποκτά εξαιρετική σημασία. Μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα μας, σε υψηλότερο επίπεδο από τους στόχους του 2020 και του 2030, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας εξαγωγών ηλεκτρική ενέργειας.

Εκτός αυτών, για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ συνίσταται κυρίως στη διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το εθνικό σύστημα μεταφοράς, πράγμα που θα επιτρέψει την  εγκατάσταση σημαντικής ισχύος ανεμογεννητριών χερσαίων και θαλάσσιων. Σταδιακά οι υφιστάμενοι θερμικοί σταθμοί στα  νησιά θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως για την επέκταση των ΑΠΕ είναι ένα ρεαλιστικό γενικότερο εθνικό χωροταξικό σχέδιο  ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα, ενώ οι νέες τάσεις που υιοθετούνται διεθνώς στα συστήματα ηλεκτρισμού από τις τεχνολογίες μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ρύπων δημιουργούν νέα πεδία ανάπτυξης του συστήματος.

Συναφείς αναρτήσεις
Γελοιότητες
Η Ελλάδα έχει εξοπλίσει τα νησιά της με μη στρατιωτικό καθεστώς από το 1960 και αν δεν σταματήσει αυτό, ...
Για τις παράλογες αξιώσεις της
Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Μαρία Θεοφίλη επέδωσε χθες επιστολή στον Γενικό ...
Άμεσος σχεδιασμός
Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, προσηλωμένη στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχει σε εθνικούς και διεθνείς ...
Διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας
Παράταση δύο ετών ως τον Ιούλιο του 2024 ζήτησε και έλαβε ο ΑΔΜΗΕ, από τη ΡΑΕ για τη συμμετοχή ...
Εκκινεί η ηλεκτρική διασύνδεση
Στη γραμμή της κατασκευαστικής εκκίνησης βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου, ένα από τα μεγάλα ενεργειακά έργα που υλοποιεί ο ...
Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον
Τη δημιουργία δέκα πιλοτικών πλωτών θαλάσσιων φωτοβολταϊκών σταθμών με 20ετή σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης,  προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος ...
Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 265 εκατ. ευρώ,
Σε συνεργασία με ισραηλινή εταιρία προχωρά η  Τέρνα Ενεργειακή για την ανάπτυξη των δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 460MW ...
Αύξηση στα έξοδα
Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη ...
Ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας
Προπαρασκευαστική συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας θα έχει σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ ...

Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 40Αν η Ρωσία κόψει τις εξαγωγές
Δυσοίωνες οι προβλέψεις της Goldman Sachs για την πορεία της τιμής του μαύρου χρυσού αν η Ρωσία διακόψει απότομα τις εξαγωγές πετρελαίου. Η ...
Στους 26 βαθμούς
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «κόφτη» στα κλιματιστικά στον δημόσιο τομέα άφησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την ...
Λόγω Ουκρανίας
Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 κάλεσαν την ομάδα των χωρών παραγωγής πετρελαίου του ΟΠΕΚ να αντλήσουν περισσότερο πετρέλαιο καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας ...
Εκτακτη εισφορά
Οι εκπτώσεις συνέπειας, που δίνουν καθετοποιημένοι όμιλοι ηλεκτρισμού στους πελάτες τους στη λιανική, Θα συμπεριληφθούν τελικά στο σύνολο των εκπτώσεων, που θα αφαιρούνται ...
Γιώργος Στάσσης
Πιστός στους στόχους που έχει θέσει για τα EBITDA και την ανάπτυξη των  ΑΠΕ, παραμένει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος ...
Στα 2,24 δισ. ο κύκλος εργασιών
Επιβεβαιώνοντας το στόχο για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2021 η ΔΕΗ, παρέχοντας ...
Υπερκέρδη εταιριών ενέργειας
Oρκωτοί λογιστές θα κληθούν τελικώς να υπολογίσουν το ύψος των υπερεσόδων των παραγωγών ηλεκτρισμού, επί του οποίου θα τεθεί η έκτακτη εισφορά 90% ...
Η τιμή της αμόλυβδης προσεγγίζει πλέον τα 2,5 ευρώ
Tην επέκταση του fuel pass κατά τους καλοκαιρινούς μήνες φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να μετριάσει κάπως το κόστος για τους καταναλωτές,  ...
Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας - Βρυξέλλες
Την οριακή τιμή της αγοράς ηλεκτρισμού φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτιμάται ότι τελικώς δεν πέρασε από ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Κόκκινοι λογαριασμοί
Στην εποχή του “δεν πληρώνω” της προηγούμενης δεκαετίας, με τις τεράστιες οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ τείνει να γυρίσει η αγορά ηλεκτρισμού, ...
Υποχωρούν οι τιμές του αερίου
H ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε χθες την πληρωμή της Gazprom για τις προμήθειες φυσικού αερίου του Απριλίου, όπως άλλωστε αναμενόταν, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές του ...
Κώστας Σκρέκας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για τον νέο μηχανισμό στήριξης των καταναλωτών στα τιμολόγια ηλεκτρισμού ήλθε η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ...