Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
TAIΠΕΔ
Εκκινεί ο διαγωνισμός για τον χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Καβάλα
Δευτέρα, 29/06/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει από το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπολεκάνης Πρίνου-Καβάλας, σε θαλάσσιο βάθος 52 μέτρων στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου 6 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Θάσου.

Η παραχώρηση θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου («ΥΑΦΑ»). Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ θα πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

Η εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, καθώς και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.

 

Διαδικασία Διαγωνισμού

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής υποψηφίων και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και επιλογής παραχωρησιούχου.

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, 14:00 (ώρα Ελλάδος).

Ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τον διαγωνισμό ενεργούν οι PriceWaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (Χρηματοοικονομικός), ΡΟΚΑΣ Δικηγορική Εταιρία (Νομικός) και Seal Energy Pty Ltd (Τεχνικός).

 

Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης είναι η χρήση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας υπό την μορφή ΑΣΦΑ (Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου), μέσω της μετατροπής του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

 

Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας από τον παραχωρησιούχο θα πραγματοποιηθεί εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία πρόκειται να προσδιοριστεί στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Η ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα λειτουργεί υπό καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων (Regulated Third Party Access-rTPA), όπως αυτό θα εξειδικευθεί στον σχετικό Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ που θα εκδοθεί. Στο καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων, η ΡΑΕ καταρτίζει τους κανόνες τιμολόγησης και διαχείρισης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας με στόχο την διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποθήκης από συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου.

Λόγω της στρατηγικής σημασίας του Έργου, η ΡΑΕ θα εκδώσει το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης όπου θα καθορίσει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας. Το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης θα εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

 

Το έργο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ιδίως ως προς την προστασία της υγείας και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 847/13.03.2020) ο παραχωρησιούχος θα υποβάλει αίτημα για Άδεια ΑΣΦΑ. Οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου ως προς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα εξειδικευθούν στη Σύμβαση Παραχώρησης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία

Δικαίωμα να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και να υποβάλουν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν μόνο νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα, ή έχουν εγκατάσταση σε «μη συνεργάσιμα» κράτη ή σε κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη Ένωσης Προσώπων. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε:

α.            κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

β.            κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή

γ.            τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), ή

δ.            τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ένωση Προσώπων, ένα από τα μέλη της με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) στην Ένωση Προσώπων ορίζεται ως Επικεφαλής της. Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μέλους στην Ένωση Προσώπων είναι 10%. 

Από την Ημερομηνία Υποβολής μέχρι την οριστικοποίηση της ανάδειξης των Προεπιλεγέντων Επενδυτών δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων. Ως μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων νοούνται:

  • η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ των ήδη υφισταμένων μελών της, ή
  • η έξοδος ενός ή περισσοτέρων υφισταμένων μελών από την Ένωση Προσώπων, ή
  • η είσοδος ενός ή περισσοτέρων νέων μελών στην Ένωση Προσώπων, ή
  • ο διορισμός άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως Επικεφαλής, ή
  • συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας, το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών ετών θα πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον σε 100 εκατ. ευρώ.

 

Τεχνική Ικανότητα Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και να αποδεικνύει εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της Ένωσης Προσώπων που πληροί το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να είναι ο Επικεφαλής ή να συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον 20%.

 

Τεχνική Ικανότητα Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και να αποδεικνύει πρόσφατη εμπειρία στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία τριών ετών στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός των τελευταίων δέκα ετών, πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.

Θεωρείται επαρκής απόδειξη εμπειρίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου, αν ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει άδεια διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Υποβολής, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να πληρείται υποχρεωτικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, από τον Επικεφαλής ή από άλλο μέλος της Ένωσης Προσώπων που συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον 20%.

 

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Μυτιληναίος με Vinci και Άβαξ, και ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, κατά την σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε στην αποσφράγιση των Φακέλων ...
ΡΑΕ
Xρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τα απομακρυσμένα δίκτυα φυσικού αερίου σχεδιάζεται να επιβληθούν στα τιμολόγια αερίου. ‘Ηδη η ΡΑΕ αποφάσισε ...
Αγωγός Βόρειας Μακεδονίας-Θεσσαλονίκης
Τη συμφωνία για την κατασκευή του διασυνδετήριoυ αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας  υπογράφει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας ...
Oδηγούν στα ύψη και τον ηλεκτρισμό
Το ράλι των τιμών του φυσικού αερίου και της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα στις διεθνείς αγορές συνεχίζεται αμείωτο, ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον ...
Παραιτήθηκε από την γ.γ. Καταναλωτή
Προς το ΤΑΙΠΕΔ οδεύει ο Παναγιώτης Σαμπουλίδης, έως σήμερα γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα ...
Γενική Συνέλευση
Τον διορισμό 4 από τα 11 μέλη του Δ.Σ των ΕΛΠΕ από το Δημόσιο, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ, αλλά με την απουσία της εκπροσώπησης των ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 30

Από 17,3 πριν
Η MYTILINEOS οδεύει προς χρονιά-ρεκόρ το 2022, τονίζει σε ανάλυσή της η Wood, που ταυτόχρονα αυξάνει κατά 21% την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα ...
Φόρος άνθρακα
Τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος εκπτώσεων για τις εξαγωγές, παράλληλα με  τον νέο φόρο  άνθρακα της ΕΕ, που  θα επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ...
Αποθήκευση ενέργειας
Ισότιμη μεταχείριση των υφιστάμενων αντλησιοταμιευτικών σταθμών με τους νέους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τύπου σε ότι αφορά την  αποζημίωση και την πρόσβαση ...
Ενεργοβόρες βιομηχανίες
Yπέρ της άμεσης έγκρισης του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας και των μηχανισμών που προωθούν την απόκριση ζήτησης στην αγορά ηλεκτρισμού τάσσεται η ΕΒΙΚΕΝ, ο ...
Market Reform Plan
Τη διαχείριση της νέας πλατφόρμας των διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρισμού για την πώληση πράσινης ενέργειας (PPAs) διεκδικεί ο ΔΑΠΕΕΠ. Ο πρόεδρος του Διαχειριστή κ. ...
Η ιστορική «Αλουμίνιον της Ελλάδος» θα είναι μία «πράσινη» βιομηχανία
Η MYTILINEOS ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή  ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος», του Τομέα Μεταλλουργίας.  Με τη ...
Και γιατί
Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στους μεγαλύτερους ευρωπαϊκού συνδέσμους ΑΠΕ, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη ...
ΑΔΜΗΕ
Έναν περίπου χρόνο μετά την υπογραφή των συμβάσεων για την εμβληματική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική από την Αριάδνη Interconnection, οι έρευνες ...
Οι τιμές χονδρικής παραμένουν πάνω από τα 100 ευρώ/MWh
H πρόθεση της ΡΑΕ να επιβάλει πλαφόν στις ρήτρες αναπροσαρμογής των τιμολογίων ρεύματος λιανικής, προκάλεσε μεν τη δυσαρέσκεια των προμηθευτών ηλεκτρισμού, οι οποίοι ...
Ως μη εκτελεστικός
Πανστρατιά στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Intrakat στην Παιανία, όπου βασική είδηση ήταν η ανάληψη της προεδρίας της εισηγμένης από τον ίδιο τον ...
Στρατηγικός σχεδιασμός
Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία οδηγεί σε σημαντική ανακατανομή της απασχόλησης μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων, τονίζει ο ΣΕΒ μετά από ειδική έρευνα που ...
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών
Περισσότερα κίνητρα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές της Υψηλής και της Μέσης Τάσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία μέσω της νέας  Μεθοδολογία Υπολογισμού Χρεώσεων ...