Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μεγάλο ενδιαφέρον από τις εταιρίες ηλεκτρισμού για την ηλεκτροκίνηση
Ζητούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού
Πέμπτη, 09/07/2020

Tη δημιουργία συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ζητούν οι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διεκδικώντας τη δυνατότητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ηλεκτρισμού να μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με τους Φορείς Εκμετάλλευσης των Υποδομών Φόρτισης (ΦΕΥΦΟ).

Πρόκειται για μία από τις βασικές παρατηρήσεις που κατέθεσε ο ΕΣΑΗ, ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών, στο κείμενο- θέσεων που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο επί του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Στο κείμενό του ο ΕΣΑΗ υπενθυμίζει ότι, το άρθρο 4 παρ. 12 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ορίζει ότι πρέπει να επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεως παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημείο επαναφόρτισης, με άλλους προμηθευτές, πέραν του προμηθευτή του νοικοκυριού ή των χώρων όπου ευρίσκονται τα σημεία επαναφόρτισης και επικαλείται τον ν. 4643/2019 στην παρ. 2 του Άρθρου 27, που όρισε τη δυνατότητα ο ΦΕΥΦΗΟ να συνάπτει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και σύμβαση προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους συμβάλλεται ως τελικός καταναλωτής.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει την ανάγκη έκδοσης υπουργικής απόφασης, η οποία να ορίζει με σαφήνεια τα κριτήρια, τα οποία καθορίζουν την υποχρέωση σύναψης σύμβασης σύνδεσης, καθώς και την απόφαση σύναψης συμβάσεως παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με περισσότερους από έναν προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ορισμένες από τις κυριότερες επισημάνσεις του ΕΑΣΗ αφορούν :

- Ο νόμος για το αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, οφείλει να προβλέπει για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων μέτρησης καταγραφής και κοινοποίησης των δεδομένων αυτών, στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και ευφυή συστήματα μέτρησης για τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων αυτών και να περιλαμβάνει διάταξη για την υποχρέωση του Διαχειριστή του Δικτύου να αναπτύσσει/ενισχύει το δίκτυο για την καλύτερη και ταχύτερη ενσωμάτωση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο δίκτυο, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης και της διάφορες εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.

•  Δεν είναι κατανοητό γιατί η ανάληψη της εκμετάλλευσης των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος από την εγκατάσταση αυτών.  Οι εταιρίες ηλεκτρισμού θεωρούν ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στο άνοιγμα της αγοράς, καθώς η υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης σχετικά με τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης ανήκει στους φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης στους οποίους δεν ανήκει ο κύριος των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την τροποποίηση της διάταξης, ώστε η ανάληψη της εκμετάλλευσης των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. να πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από την εγκατάσταση αυτών.

• Οι ΦΕΥΦΗΟ να υποχρεούνται να λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες όχι μόνο για την εποπτεία και τον έλεγχο των υποδομών επαναφόρτισης, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης σε χρήστες Η/Ο εφόσον ο τελικός χρήστης τιμολογείται από τον ΦΕΥΦΗΟ (ad hoc φόρτιση)

  • Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να ζητήσει από το ΔΕΔΔΗΕ τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής. Θα πρέπει όμως να γίνει σαφές σύμφωνα με ποια κριτήρια καθορίζεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται κάποιος κανόνας σχετικά με την υλοποίηση των αιτήσεων για σύνδεση. Π.χ. η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων;.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το ερώτημα πώς θα ελέγχεται ο ΔΕΔΔΗΕ για την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτροκίνησης ,ιδίως σχετικά με η σύνδεση στο δίκτυο.

Ζητήματα Τιμολόγησης

Πρόβλεψη δυνατότητας ενημέρωσης του χρήστη μέσω πλατφόρμας που λειτουργεί ο ΦΕΥΦΗΟ, ή ο ΠΥΗ (πάροχος ηλεκτρισμού)  που είναι συμβεβλημένος ο ΦΕΥΦΗΟ, αφού η σήμανση επί του σημείου (εφόσον η εφαρμοζόμενη τιμολόγηση δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην οθόνη του φορτιστή) θα επιφέρει επιπλέον δαπάνες στον ΦΕΥΦΗΟ, καθώς θα πρέπει να εκτελεί επισκέψεις πανελλαδικά για να εξασφαλίσει τα ζητούμενα.

  • Αποσαφήνιση του  τρόπου τιμολόγησης στην περίπτωση της ad hoc φόρτισης. Εφόσον ο χρήστης είναι συμβεβλημένος με έναν ΠΥΗ (πάροχο)  τότε η τιμολόγηση της υπηρεσίας επαναφόρτισης πραγματοποιείται από τον ΠΥΗ, από τον οποίο λαμβάνει και το σχετικό παραστατικό για κάθε συνεδρία. Στην ad hoc φόρτιση όμως πώς θα διεκπεραιώνεται η συναλλαγή ΦΕΥΦΗΟ – χρήστη Η/Ο; Σε περίπτωση που ο ΦΕΥΦΗΟ επιθυμεί να διαθέσει προπληρωμένες κάρτες RFID μέσω των οποίων ο χρήστης Η/Ο θα μπορεί να επαναφορτίσει το όχημά του ή να έχει διασφαλίσει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πώς θα διατίθενται τα απολογιστικά στοιχεία της κάθε συνεδρίας στον χρήστη εφόσον δεν συμβάλλεται ο ΦΕΥΦΗΟ με τον χρήστη;
  • Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο. Πώς εννοείται το ανταγωνιστικό μοντέλο; Σύμφωνα με ποιους όρους και με ποιά κριτήρια θα λειτουργεί; Γιατί το ανταγωνιστικό μοντέλο τίθεται σε αντιδιαστολή με τους διαγωνισμούς παραχώρησης;

* Για την κατάρτιση Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τους Δήμους, θεωρείται απαραίτητη η λήψη γνώμης από το ΔΕΔΔΗΕ. Τα ΣΦΗΟ θα πρέπει να ανακοινώνονται σε δημόσιο μέσο (π.χ. Διαύγεια) ώστε να είναι ενήμεροι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, προβλέπεται η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά 1.000 κατοίκους του δήμου, ωστόσο Δήμοι με μεγάλη εποχική επισκεψιμότητα (όπως τα νησιά ή άλλες τουριστικές περιοχές) δεν θα αρκούνται στο ελάχιστο όριο λόγω της αυξημένης απαίτησης κατά την τουριστική περίοδο.

* Στα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να προβλέπεται ρητά η στάθμευση εντός των σημείων μόνο των οχημάτων που φορτίζουν προκειμένου τα ποσοστά χρησιμοποίησης των σημείων επαναφόρτισης να εξασφαλίσουν την απόσβεση της επένδυσης των ΦΕΥΦΗΟ, μέσω της τιμολόγησης των υπηρεσιών επαναφόρτισης στους χρήστες Η/Ο.

• φόρτιση στις πολυκατοικίες:  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)). O ΕΣΑΗ θεωρεί ότι η διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί και να λαμβάνει υπόψη την πλειοψηφία επί των ιδιοκτητών και όχι επί των χιλιοστών των ιδιοκτητών, καθώς υπάρχει η περίπτωση π.χ. ένας ιδιοκτήτης να κατέχει τα 501/1000 και επειδή είναι αντίθετος να μην μπορούν οι υπόλοιποι να προχωρήσουν.

• Πρόβλεψη  αποτρεπτικού μηχανισμού έτσι ώστε να μην προσκομίζονται τεχνηέντως υψηλές προσφορές για την εγκατάσταση του σημείου επαναφόρτισης ώστε να μην προχωρήσει η εγκατάσταση. Δημιουργείται επίσης ερώτημα για τον καθορισμό του ορίου 7%.

• Για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ηλεκτροκίνησης, προτείνεται η  αύξηση των κατ’ ελάχιστον θέσεων στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο από μία σε τρεις ανά είκοσι θέσεις στάθμευσης.

Γενικότερα πάντως ο  νόμος θα πρέπει να προβλέπει χρονοδιαγράμματα για την έκδοση των ΥΑ και των ΚΥΑ που αναφέρονται σε αυτόν, υπογραμμίζει ο  ΕΣΑΗ, προτείνοντας η έκδοση των απαραίτητων ΥΑ και ΚΥΑ να γίνεται εντός δύο  μηνών.

Επίσης θέτει το θέμα παροχής κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων αξίας άνω των 40.000 ευρώ, αν αυτό δημιουργεί δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με την αγορά του αντίστοιχου συμβατικού μοντέλου,  καθώς και την παροχή σαφών και άμεσων οικονομικών κινήτρων για την εγκατάσταση των σημείων φόρτισης αλλά και κινήτρων σε επιχειρήσεις που δεν παράγουν ηλεκτρικά οχήματα, συμμετέχουν όμως στην αγορά ηλεκτροκίνησης.

Στις παρατηρήσεις του ο ΕΣΑΗ επισημαίνει ακόμα την ανάγκη να υπάρξουν διευκρινίσεις για το αν η επιδότηση/έκπτωση που παρέχει ο νόμος δίνεται και για το κόστος των απαιτούμενων καλωδιώσεων/υποδομών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των φορτιστών Η/Ο.

Εξάλλου, o ESAH  ζητά να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των εποπτικών αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΝ και της ΡΑΕ ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις που θα δημιουργήσουν σύγχυση στην αγορά, καθώς και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με πλήρη  ανάλυση σχετικά με το ποιο πρόστιμο αντιστοιχεί σε τι είδους παράβαση.

Συναφείς αναρτήσεις
Σε δοκιμαστική λειτουργία έθεσε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων την ηλεκτρονική εφαρμογή chargingcost.gr που αφορά στη ...
Τι κάνει ο ανταγωνισμός
Αμετάβλητο στα 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα παραμένει το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ , σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της επιχείρησης. Συγκεκριμένα ...
Πως οι νέες τεχνολογίες Μεταφορών θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας σε ατομικό και εθνικό επίπεδο
Τις ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ανέδειξε η Schneider Electric,στο 3o Electric & Micro Mobility Forum, το συνέδριο που ...
3ο Electric & Micro Mobility Forum
Η εταιρία Smart Press διοργανώνει το 3ο “Electric & Micro Mobility Forum”, με σκοπό να εξερευνήσει το μέλλον των Μεταφορών, οι οποίες ...
Mε στόχο τις βιώσιμες μεταφορές στη χώρα μας
Δημιουργούμε ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης σε όλους τους τομείς μεταφορών με στόχο τόσο τη ...
Στην αυτοκίνηση επενδύει η Autohellas σε αυτοκίνητα μηδενικών και χαμηλών ρύπων, τα οποία, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά και ...
Τα βαρέα οχήματα ευθύνονται για το 25% των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων
Η ABB επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια εντείνεται η παγκόσμια προσπάθεια για μείωση των εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές, κάτι ...
WATT+VOLT
Στη WATT+VOLT η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης είναι στρατηγικός στόχος, με τη βοήθειά της προάγεται η «πράσινη» ενέργεια και προστατεύεται ...
Chargespot by WATT+VOLT
Η ηλεκτροκίνηση είναι προτεραιότητα στη WATT+VOLT, γι' αυτό και με αμείωτο ρυθμό διευρύνει το δίκτυο Charges pot, με την ...
 
 
Σε placement 4,5 εκατ. μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η Mytilineos. Πρόκειται για μετοχές που ανήκούν ...
Θετικές επιδόσεις για ένα ακόμα τρίμηνο καταγράφει η ΔΕΗ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση, η μείωση των λειτουργικών κινδύνων ...
Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.  ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €338 εκατ. ...
Προχωρά ο διαγωνισμός για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ», με στόχο έως τις 21 Ιουνίου να έχουν ...
Το 59%  των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας κάλυψε τον Απρίλιο το ρωσικό αέριο - αγωγού από το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο, ...
Σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο  αποτελεί για τις βιομηχανίες η προμήθεια  ηλεκτρισμού μέσω  μακροχρόνιων διμερών συμβολαίων με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ιδιαίτερα όταν αφορούν στην κάλυψη ενέργειας ...
Στο στόχο της enaon EDA, πρώην ΔΕΠΑ Υποδομών που πλέον ανήκει στην Italgas, να φθάσει ως το τέλος του 2025 στο επίπεδο των ...
Kαινοτόμες λύσεις για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη βελτίωση της λειτουργίας του προωθεί ο ΔΕΣΦΑ μέσω του  δesfa+ Innovation Center, του ειδικού ...
Την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και κεντρική Ευρώπη έως την Ουκρανία προωθεί ...
Mεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου στο 6,3%  για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου προτείνει για την περίοδο 2024-2025 η ...
Το  κινητό τηλέφωνο του καταναλωτή ρεύματος για τη μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού θέτει ως προϋπόθεση ο ΔΕΔΔΗΕ για να προχωρήσει στην όλη  ...
Περιορισμένο μέχρι στιγμής εμφανίζεται το ενδιαφέρον για τα δύο προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας, που κανονικά λήγουν την Τετάρτη 15 ...