Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μεγάλο ενδιαφέρον από τις εταιρίες ηλεκτρισμού για την ηλεκτροκίνηση
Ζητούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού
Πέμπτη, 09/07/2020

Tη δημιουργία συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ζητούν οι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διεκδικώντας τη δυνατότητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ηλεκτρισμού να μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με τους Φορείς Εκμετάλλευσης των Υποδομών Φόρτισης (ΦΕΥΦΟ).

Πρόκειται για μία από τις βασικές παρατηρήσεις που κατέθεσε ο ΕΣΑΗ, ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών, στο κείμενο- θέσεων που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο επί του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Στο κείμενό του ο ΕΣΑΗ υπενθυμίζει ότι, το άρθρο 4 παρ. 12 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ορίζει ότι πρέπει να επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεως παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημείο επαναφόρτισης, με άλλους προμηθευτές, πέραν του προμηθευτή του νοικοκυριού ή των χώρων όπου ευρίσκονται τα σημεία επαναφόρτισης και επικαλείται τον ν. 4643/2019 στην παρ. 2 του Άρθρου 27, που όρισε τη δυνατότητα ο ΦΕΥΦΗΟ να συνάπτει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και σύμβαση προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους συμβάλλεται ως τελικός καταναλωτής.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει την ανάγκη έκδοσης υπουργικής απόφασης, η οποία να ορίζει με σαφήνεια τα κριτήρια, τα οποία καθορίζουν την υποχρέωση σύναψης σύμβασης σύνδεσης, καθώς και την απόφαση σύναψης συμβάσεως παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με περισσότερους από έναν προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ορισμένες από τις κυριότερες επισημάνσεις του ΕΑΣΗ αφορούν :

- Ο νόμος για το αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, οφείλει να προβλέπει για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων μέτρησης καταγραφής και κοινοποίησης των δεδομένων αυτών, στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και ευφυή συστήματα μέτρησης για τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων αυτών και να περιλαμβάνει διάταξη για την υποχρέωση του Διαχειριστή του Δικτύου να αναπτύσσει/ενισχύει το δίκτυο για την καλύτερη και ταχύτερη ενσωμάτωση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο δίκτυο, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης και της διάφορες εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.

•  Δεν είναι κατανοητό γιατί η ανάληψη της εκμετάλλευσης των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος από την εγκατάσταση αυτών.  Οι εταιρίες ηλεκτρισμού θεωρούν ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στο άνοιγμα της αγοράς, καθώς η υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης σχετικά με τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης ανήκει στους φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης στους οποίους δεν ανήκει ο κύριος των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την τροποποίηση της διάταξης, ώστε η ανάληψη της εκμετάλλευσης των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. να πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από την εγκατάσταση αυτών.

• Οι ΦΕΥΦΗΟ να υποχρεούνται να λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες όχι μόνο για την εποπτεία και τον έλεγχο των υποδομών επαναφόρτισης, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης σε χρήστες Η/Ο εφόσον ο τελικός χρήστης τιμολογείται από τον ΦΕΥΦΗΟ (ad hoc φόρτιση)

  • Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να ζητήσει από το ΔΕΔΔΗΕ τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής. Θα πρέπει όμως να γίνει σαφές σύμφωνα με ποια κριτήρια καθορίζεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται κάποιος κανόνας σχετικά με την υλοποίηση των αιτήσεων για σύνδεση. Π.χ. η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων;.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το ερώτημα πώς θα ελέγχεται ο ΔΕΔΔΗΕ για την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτροκίνησης ,ιδίως σχετικά με η σύνδεση στο δίκτυο.

Ζητήματα Τιμολόγησης

Πρόβλεψη δυνατότητας ενημέρωσης του χρήστη μέσω πλατφόρμας που λειτουργεί ο ΦΕΥΦΗΟ, ή ο ΠΥΗ (πάροχος ηλεκτρισμού)  που είναι συμβεβλημένος ο ΦΕΥΦΗΟ, αφού η σήμανση επί του σημείου (εφόσον η εφαρμοζόμενη τιμολόγηση δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην οθόνη του φορτιστή) θα επιφέρει επιπλέον δαπάνες στον ΦΕΥΦΗΟ, καθώς θα πρέπει να εκτελεί επισκέψεις πανελλαδικά για να εξασφαλίσει τα ζητούμενα.

  • Αποσαφήνιση του  τρόπου τιμολόγησης στην περίπτωση της ad hoc φόρτισης. Εφόσον ο χρήστης είναι συμβεβλημένος με έναν ΠΥΗ (πάροχο)  τότε η τιμολόγηση της υπηρεσίας επαναφόρτισης πραγματοποιείται από τον ΠΥΗ, από τον οποίο λαμβάνει και το σχετικό παραστατικό για κάθε συνεδρία. Στην ad hoc φόρτιση όμως πώς θα διεκπεραιώνεται η συναλλαγή ΦΕΥΦΗΟ – χρήστη Η/Ο; Σε περίπτωση που ο ΦΕΥΦΗΟ επιθυμεί να διαθέσει προπληρωμένες κάρτες RFID μέσω των οποίων ο χρήστης Η/Ο θα μπορεί να επαναφορτίσει το όχημά του ή να έχει διασφαλίσει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πώς θα διατίθενται τα απολογιστικά στοιχεία της κάθε συνεδρίας στον χρήστη εφόσον δεν συμβάλλεται ο ΦΕΥΦΗΟ με τον χρήστη;
  • Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο. Πώς εννοείται το ανταγωνιστικό μοντέλο; Σύμφωνα με ποιους όρους και με ποιά κριτήρια θα λειτουργεί; Γιατί το ανταγωνιστικό μοντέλο τίθεται σε αντιδιαστολή με τους διαγωνισμούς παραχώρησης;

* Για την κατάρτιση Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τους Δήμους, θεωρείται απαραίτητη η λήψη γνώμης από το ΔΕΔΔΗΕ. Τα ΣΦΗΟ θα πρέπει να ανακοινώνονται σε δημόσιο μέσο (π.χ. Διαύγεια) ώστε να είναι ενήμεροι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, προβλέπεται η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά 1.000 κατοίκους του δήμου, ωστόσο Δήμοι με μεγάλη εποχική επισκεψιμότητα (όπως τα νησιά ή άλλες τουριστικές περιοχές) δεν θα αρκούνται στο ελάχιστο όριο λόγω της αυξημένης απαίτησης κατά την τουριστική περίοδο.

* Στα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να προβλέπεται ρητά η στάθμευση εντός των σημείων μόνο των οχημάτων που φορτίζουν προκειμένου τα ποσοστά χρησιμοποίησης των σημείων επαναφόρτισης να εξασφαλίσουν την απόσβεση της επένδυσης των ΦΕΥΦΗΟ, μέσω της τιμολόγησης των υπηρεσιών επαναφόρτισης στους χρήστες Η/Ο.

• φόρτιση στις πολυκατοικίες:  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)). O ΕΣΑΗ θεωρεί ότι η διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί και να λαμβάνει υπόψη την πλειοψηφία επί των ιδιοκτητών και όχι επί των χιλιοστών των ιδιοκτητών, καθώς υπάρχει η περίπτωση π.χ. ένας ιδιοκτήτης να κατέχει τα 501/1000 και επειδή είναι αντίθετος να μην μπορούν οι υπόλοιποι να προχωρήσουν.

• Πρόβλεψη  αποτρεπτικού μηχανισμού έτσι ώστε να μην προσκομίζονται τεχνηέντως υψηλές προσφορές για την εγκατάσταση του σημείου επαναφόρτισης ώστε να μην προχωρήσει η εγκατάσταση. Δημιουργείται επίσης ερώτημα για τον καθορισμό του ορίου 7%.

• Για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ηλεκτροκίνησης, προτείνεται η  αύξηση των κατ’ ελάχιστον θέσεων στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο από μία σε τρεις ανά είκοσι θέσεις στάθμευσης.

Γενικότερα πάντως ο  νόμος θα πρέπει να προβλέπει χρονοδιαγράμματα για την έκδοση των ΥΑ και των ΚΥΑ που αναφέρονται σε αυτόν, υπογραμμίζει ο  ΕΣΑΗ, προτείνοντας η έκδοση των απαραίτητων ΥΑ και ΚΥΑ να γίνεται εντός δύο  μηνών.

Επίσης θέτει το θέμα παροχής κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων αξίας άνω των 40.000 ευρώ, αν αυτό δημιουργεί δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με την αγορά του αντίστοιχου συμβατικού μοντέλου,  καθώς και την παροχή σαφών και άμεσων οικονομικών κινήτρων για την εγκατάσταση των σημείων φόρτισης αλλά και κινήτρων σε επιχειρήσεις που δεν παράγουν ηλεκτρικά οχήματα, συμμετέχουν όμως στην αγορά ηλεκτροκίνησης.

Στις παρατηρήσεις του ο ΕΣΑΗ επισημαίνει ακόμα την ανάγκη να υπάρξουν διευκρινίσεις για το αν η επιδότηση/έκπτωση που παρέχει ο νόμος δίνεται και για το κόστος των απαιτούμενων καλωδιώσεων/υποδομών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των φορτιστών Η/Ο.

Εξάλλου, o ESAH  ζητά να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των εποπτικών αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΝ και της ΡΑΕ ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις που θα δημιουργήσουν σύγχυση στην αγορά, καθώς και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με πλήρη  ανάλυση σχετικά με το ποιο πρόστιμο αντιστοιχεί σε τι είδους παράβαση.

Συναφείς αναρτήσεις
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Εντός της εβδομάδας αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει τις διαδικασίες για την  υποβολή της αίτησης ...
Ηλεκτροκίνηση
Την έναρξη του προγράμματος για την ηλεκτροκίνηση, ακόμα και αν δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Κινούμαι ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Σημάδια ότι πλέον λειτουργεί ο ανταγωνισμός εμφανίζει η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ενεργειακού ...
Blink
Το δίκτυο φόρτισης και οι τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, που αναπτύσσει η Blink σε ολόκληρη την Ελλάδα παρουσιαστήκαν στην ειδική εκδήλωση, ...
ΠΛΑΙΣΙΟ
H εταιρεία Πλαίσιο απέσπασε δύο βραβεία για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. ...
Νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση
Σειρά κινήτρων (οικολογικό μπόνους, φοροαπαλλαγές κ.α.) τα οποία οδηγούν σε μεσοσταθμική μείωση 25% της τιμής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ...
Lidl Ελλάς
Η Lidl Ελλάς επενδύει στην επέκταση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας και προχωρά στην εγκατάσταση του πρώτου σταθμού της ...
Χατζηδάκης
Σε δημόσια διαβούλευση αναρτάται το σχέδιο νόμου «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς Ηλεκτροκίνησης». ...
Ανδρέας Σιάμισιης
Στην ηλεκτροκίνηση περνούν και τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία ήδη σχεδιάζουν  ειδική επιχειρησιακή ομάδα, που θα λειτουργήσει σύντομα, προκειμένου ...

Τεύχος 20

Ενέργεια
Απομακρύνεται κι άλλο από τα 45 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου, επιστρέφοντας τα κέρδη αυτής της εβδομάδας, υπό την πίεση της ...
ΑΔΜΗΕ
Ανοίγει σήμερα στις 8.00 πμ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΔΜΗΕ για τη δημοπρασία ευελιξίας, μίας υπηρεσίας στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία επί ...
IEA
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας μείωσε την πρόβλεψή της για τη ζήτηση πετρελαίου το 2020, προειδοποιώντας πως τα μειωμένα αεροπορικά ταξίδια λόγω της πανδημίας ...
Τελευταίο καταφύγιο
Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού για τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας τελευταίου καταφυγίου, η ΡΑΕ προχώρησε στη  δεύτερη πρόσκληση ενδιαφερομένων, με βάση την ...
Xατζηδάκης
Στη γραμμή της αφετηρίας εισέρχεται το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής ...
Oruc Reis
Με ανάρτησή του στο Twitter ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ προανήγγειλε ότι το Oruc Reis θα ποντίσει στη Μεσόγειο και θα έχει ...
Μερίδια αγοράς
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του ΔΕΔΔΗΕ σε ένα μόλις χρόνο περίπου 600.000 καταναλωτές μετακινήθηκαν από πάροχο σε πάροχο με το ...
Koμισιόν
Λήγει αύριο, 13 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων στον διάλογο για τον νέο τον “οδικό χάρτη” της ΕΕ που ...
ΔΕΗ
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει ηλεκτρονικά η δημοπρασία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) για την επιλογή του αναδόχου της εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών μονάδων στη ...
Διϋπουργική
Η κατάρτιση ειδικού καθεστώτος φορολογικών κινήτρων για τις λιγνιτικές περιοχές (Φλώρινα, Κοζάνη, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη), η οριζόντια επέκταση της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης (που ...
TAIΠΕΔ
Μάχη με το χρόνο για να προλάβει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων φαίνεται ότι θα αναγκαστεί να δώσει το πρότζεκτ για τη ...
Nord Stream II
Συνεχίζονται οι τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας για τον αγωγό Nord Stream II, με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Heiko Maas να εκφράζει χθες ...

motori.gr