Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τελευταίο καταφύγιο
Νέα προκήρυξη του διαγωνισμού
Πέμπτη, 13/08/2020

Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού για τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας τελευταίου καταφυγίου, η ΡΑΕ προχώρησε στη  δεύτερη πρόσκληση ενδιαφερομένων, με βάση την προκήρυξη που δημοσίευσε χθες.

Ο προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου αναλαμβάνει ουσιαστικά να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε καταναλωτές, που για κάποιο λόγο, συνήθως επειδή δεν έχουν πληρώσει τον λογαριασμό ηλεκτρισμού αποκόπησαν από τον βασικό προμηθευτή τους. Μέχρι σήμερα το ρόλο του προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου τον είχε αποκλειστικά η ΔΕΗ, από φέτος όμως αυτό αλλάζει, καθώς υποχρεωτικά εισέρχονται στην αγορά αυτή και οι ιδιώτες προμηθευτές, οι οποίοι πάντως εξ αρχής είχαν αντιδράσει στο μέτρο. Σε περίπτωση που και η δεύτερη πρόσκληση αποβεί άκαρπη, τότε η ΡΑΕ θα αναθέσει το έργο στη ΔΕΗ και στους λοιπούς προμηθευτές με μερίδιο αγοράς από ένα ποσοστό και άνω.  Ας σημειωθεί ότι η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο τελευταίο καταφύγιο είναι υψηλότερα από τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΡΑΕ, η επιλογή του προμηθευτή  τελευταίου καταφυγίου, αφορά σε περίοδο δύο ετών και συγκεκριμένα από 29.9.2020 έως 28.9.2022.

Η προθεσμία κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι  35 ημέρες από την τελευταία χρονικά από τις απαιτούμενες πράξεις δημοσίευσης, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης της Αρχής.

Στο φάκελό τους οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μεταξύ άλλων εγγράφων,  τα στοιχεία τους, τον αριθμό άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού, αντίγραφα του καταστατικού της εταιρίας, αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας και της επάρκειας του υποψήφιου , αποδεικτικά στοιχεία οικονομικής δυνατότητας και φερεγγυότητας, βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας, πιστοποιητικά από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.κλπ

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν στην Αρχή  πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζουν την παροχή της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, περιλαμβανομένου του επιχειρηματικού σχεδίου ετοιμότητας, των τυχόν συνεργασιών, των στοιχείων που  αποδεικνύουν τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους προμήθειας όλης της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης που θα προκύψει στο πλαίσιο της σχετικής υπηρεσίας και τους τρόπους με τους οποίους αυτή θα επιτευχθεί, τις κατηγορίες των πελατών αλλά και τις γεωγραφικές περιφέρειες που μπορεί να καλύψει  κλπ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν πληροφορίες και για μοναδιαίες χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμόσει, τις προσαυξήσεις,  καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση της ΡΑΕ ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με:

α) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο διαχειριστικό κόστος από την παροχή της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, με ποσά ανά κατηγορία δαπάνης και βάσει στοιχείων που προκύπτουν από απολογιστικά μεγέθη της εταιρείας κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη.

β) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο κόστος από τις συναλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά.

γ) τα ποσοστά προσαυξήσεων επί των απαιτούμενων πρόσθετων απασχολούμενων κεφαλαίων.

5. Τη μέθοδο και τη διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής των ως άνω χρεώσεων, εφόσον κριθεί αναγκαία, εντός της οριζόμενης περιόδου παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου.

6. Τυχόν ειδικούς όρους με τους οποίους συναρτά ο υποψήφιος το ενδιαφέρον του.

Τους φακέλους εξετάζει τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στην Επιτροπή μετέχουν μέλη της Αρχής, ή /και μέλη της Γραμματείας της Αρχής.

Η αποσφράγιση των φακέλων γίνεται δημοσίως στα γραφεία της ΡΑΕ. Στην αποσφράγιση προσκαλούνται τρεις (3) μέρες πριν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία. Όλα τα μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού παρίστανται στην αποσφράγιση. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης διαπιστώνεται η πληρότητα των φακέλων ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας του φακέλου, η Επιτροπή εισηγείται στη ΡΑΕ για την απόρριψη της συγκεκριμένης αίτησης.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση μία σειρά κριτηρίων, που ορίζονται αναλυτικά στην απόφαση, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις σε περίπτωση που ο υποψήφιος, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση της Αρχής υπαναχωρήσει. Οι κυρώσεις προβλέπουν τον αποκλεισμό του θα από τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς σε κάθε μελλοντική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, καθώς και πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις.

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΠΑ Εμπορίας
Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του ...
Friesland Campina Hellas
Παρατείνεται έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» που ...
Η ΡΑΕ ακύρωσε την άδεια παραγωγής της “Μελίτη ΙΙ”
To επίσημο τέλος σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ έδωσε η ΡΑΕ, με την ακύρωση της άδειας παραγωγής ...
Με απόφαση της ΡΑΕ από τις αρχές του 2021
Αλλάζουν τα τέλη χρήσης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ από τις αρχές του 2021, με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να αναμένεται ...
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
‘Ενα χρόνιο αίτημα της βιομηχανίας έρχεται να καλύψει η πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αντιστάθμιση του ...
ΛΑΡΚΟ
Εως το τέλος του χρόνου αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την πώληση της ΛΑΡΚΟ, ενώ εντός του Σεπτεμβρίου ...
ΑΔΜΗΕ
Στον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ πριν τα  τέλη του έτους, ...
ΡΑΕ
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις: Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία ...
Transadriatic Pipeline
Στην τελική ευθεία για να τεθεί σε λειτουργία ως το τέλος του χρόνου έχει εισέλθει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού ...
Papastratos

Τεύχος 21

Σιάμισιης, ΕΛΠΕ
Προβληματική αναμένεται η αγορά των καυσίμων μέχρι και το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021, προϊδέασε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ανεκτέλεστου ...
ΑΔΜΗΕ
Oλοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος δημοπρασιών διακοψιμότητας του  Σεπτεμβρίου, με τη δημοπρασία για τα φορτία άμεσης ανταπόκρισης, τύπου ΥΔΦ2. Η χθεσινή δημοπρασία για τα φορτία ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Λύση από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) προσδοκά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ...
Χατζηδάκης
Σε πέντε μεγάλα διακρατικά ενεργειακά έργα (τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP, IGB και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το FSRUΑλεξανδρούπολης και την αναβάθμιση του υφιστάμενου αγωγού πετρελαίου ...
Διαγωνισμοί ΡΑΕ για τις ΑΠΕ
Σοβαρά προβλήματα στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ  κατά την περίοδο 2018-20 για νέα έργα ΑΠΕ, που θέτουν ερωτήματα ακόμα και περί παραβίασης των κανόνων ...
AΔΜΗΕ
Βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης εξασφάλισε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το επενδυτικό του πρόγραμμα με την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 400 ...
Aνοικτή πρόσκληση προς τη ΡΑΕ, να καλέσει σε συζήτηση τους δυο Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, δηλαδή τον  ΑΔΜΗΕ και ...
Ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας θέτει σε εφαρμογή η Κομισιόν. Πρόκειται για μηχανισμό, ο ...
Protergia
45% έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και 35% στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, προσφέρει, για 2 ολόκληρα χρόνια, η Protergia στους πελάτες που θα ...
Νορβηγία
Στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα επενδύει η Νορβηγία για να μειώσει τις εκπομπές ρύπων,  να πετύχει τους  στόχους της συμφωνίας του ...
Αγορά ηλεκτρισμού
Σε επιφυλακή παραμένουν οι παίκτες στην αγορά ηλεκτρισμού, εν όψει τόσο των μέτρων που θα λάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας για τη μείωση ...

motori.gr