Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΣΦΑ
Οι δημοπρασίες δυναμικότητας για την εμπορική λειτουργία του ΤΑP
Τετάρτη, 02/09/2020

Σε δημοπρασίες δυναμικότητας για το αέριο που θα εισέρχεται στο εθνικό σύστημα της χώρας από τον αγωγό ΤΑΡ, στο νέο σημείο διασύνδεσης των δύο συστημάτων, της “Νέας Μεσημβρίας” στη Θεσσαλονίκη θα προχωρήσει ο ΔΕΣΦΑ, όταν ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του ΤΑΡ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του  ΔΕΣΦΑ για τα προς διάθεση προϊόντα Ανταγωνιστικής και Συσχετισμένης Δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία».

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Στην πρότασή  του ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται τη διάθεση Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο σημείο διασύνδεσης με τον ΤΑΡ, ύψους 40.000.000 kWh/ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική ροή του αερίου που παραδίδεται στο εγχώριο σύστημα  μέσω των βορείων σημείων εισόδου, δηλαδή του Σιδηροκάστρου, των Κήπων και της Νέας Μεσημβρίας δεν θα υπερβαίνει το όριο των 171.172.292 kWh/Ημέρα.

‘Οσον αφορά στη διεξαγωγή δημοπρασιών ανταγωνιστικής δυναμικότητας για τη δέσμευση μεταφορικής Ικανότητας παράδοσης στους Κήπους και στη Νέα Μεσημβρία ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει κατ’αρχήν ότι δεν είναι εφικτό να διεξαχθούν δημοπρασίες για τη διάθεση ετήσιων προϊόντων μετά την έναρξη του έτους αερίου 2020-21, δηλαδή μετά την 1η Οκτωβρίου 2020, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που προβλέπει ο Κώδικας CAM.   Ωστόσο, ο Διαχειριστής θεωρεί σκόπιμο να δοθεί η ευκαιρία στους Χρήστες Μεταφοράς να δεσμεύσουν δυναμικότητα (αδιάλειπτη και συσχετισμένη, κατά περίπτωση) για το υπόλοιπο του έτους αερίου 2020 – 2021,  δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΤΑΡ ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, εν είδει οιονεί ετήσιου προϊόντος, προκειμένου οι χρήστες  να επωφεληθούν από το χαμηλότερο δυνατό τιμολόγιο (χωρίς συντελεστή βραχυχρόνιας χρήσης). Ως εκ τούτου προτείνεται  η διεξαγωγή  δημοπρασίας, σε ημερομηνία που δεν προκαθορίζεται ακόμα,  σε υποκατάσταση των «χαμένων» Ετήσιων Δημοπρασιών.

Ας σημειωθεί ότι  το σύνολο της τεχνικής δυναμικότητας των βορείων Εισόδων του ΕΣΜΦΑ (ΣΔ Κούλατα -Σιδηρόκαστρο, Κήποι και Νέα Μεσημβρία) δεν θα αυξηθεί πέραν του ορίου των 15,1 MNm3/Ημέρα (171.172.292 kWh/Ημέρα) έως την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του εθνικού συστήματος, δηλαδή την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά και την αναβάθμιση του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία,

Εξάλλου  έχει ήδη δεσμευθεί σε μακροχρόνια βάση, κατά τη διαδικασία του market test , από την εταιρία του TAP AG, μη Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα Εξόδου στην πλευρά του TAP του ΣΔ

«Νέα Μεσημβρία» και κατά συνέπεια είναι λογικό να υποτεθεί ότι θα υπάρξει ζήτηση για τη δέσμευση,  ίσου ύψους Μη Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας Εισόδου προς την ελληνική πλευρά, στο ίδιο σημείο

Η τεχνική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης «Κούλατα-Σιδηρόκαστρο» από την01.10.2020, ταυτίζεται ακριβώς με αυτή της βουλγαρικής πλευράς του Σημείου, και υπάρχουν

ήδη σημαντικές δεσμεύσεις δυναμικότητας  για τα επόμενα δέκα έτη αερίου. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την  αγορά, που καλύπτει ότι  το πλήρες φάσμα προϊόντων δυναμικότητας σταθερά παραμένει δεσμευμένο  και χρησιμοποιείται, ενώ  σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται η αδιάλειπτη δυναμικότητα  και διατίθεται διακοπτόμενη δυναμικότητα.

Η μείωση της τεχνικής ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης «Κούλατα-Σιδηρόκαστρο» θεωρείται ότι θα έχει επιζήμια επίδραση στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, ενώ οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις δυναμικότητας στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» αντιπροσωπεύουν μόνο το 55% της τρέχουσας τεχνικής δυναμικότητας και οι βραχυχρόνιες δεσμεύσεις περιορίζονται σε κάλυψη εποχιακών αυξήσεων ζήτησης

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τον κώδικα διαχείρισης ο ΔΕΣΦΑ προτείνει , ο κατάλογος των Σημείων Ανταγωνισμού Δυναμικοτήτων (ΣΑΔ) να αποτελείται από τις Εισόδους του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΜΣΦΑ)  «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία».

Η συνολική Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που μπορεί να κατανεμηθεί και στα δύο σημεία είναι 53.368.256 kWh / Ημέρα, ίση με τη συνολική τεχνική δυναμικότητα του ΕΣΜΦΑ από βόρειες εισόδους (171.172.292 kWh / Ημέρα) μείον την τεχνική ικανότητα που έχει ήδη κατανεμηθεί αποκλειστικά στο Σημείο Διασύνδεσης «Κούλατα-Σιδηρόκαστρο» (117.804.036 kWh / Ημέρα).

 Οι δημοπρασίες ανταγωνιστικής δυναμικότητας θα διεξαχθούν για την παροχή προϊόντων αδιάλειπτης δυναμικότητας στα Σημεία «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία» για την περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σημείου σύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι δημοπρασίες δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου "Κήποι" και "Νέα Μεσημβρία” θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα δέσμευσης δυναμικότητας PRISMA, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 (CAM NC) και  το ημερολόγιο του ENTSO- G.

Για τη  Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στη «Νέα Μεσημβρία» προτείνεται η συνολική ποσότητα αερίου που εισέρχεται στο εγχώριο σύστημα από τις βόρειες Εισόδους (ΣΔ Κούλατα -Σιδηρόκαστρο, Κήποι και Νέα Μεσημβρία) να

είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής τεχνικής δυναμικότητας των βορείων Εισόδων του ΕΣΜΦΑ

(171.172.292 kWh / Ημέρα) και το  ύψος της Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που θα διατίθεται να είναι ίσο με 40.000.000 kWh / Ημέρα.

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που προαναφέρθηκαν, ο ΔΕΣΦΑ έχει επεξεργαστεί ιστορικά δεδομένα φυσικής ροής των τελευταίων 36 μηνών (01.07.2017 - 30.06.2020) σε συνδυασμό με διάφορους τεχνικούς συντελεστές και παραμέτρους.  Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η πιθανότητα μη χρήσης του συνόλου της εν λόγω δυναμικότητας εκτιμήθηκε ίση με 3,5%.

Διακριτές Δημοπρασίες

Η Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο ΣΔ "Νέα Μεσημβρία" θα διατεθεί μέσω διακριτών δημοπρασιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα δέσμευσης δυναμικότητας

PRISMA, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 (CAM NC), σύμφωνα με το ημερολόγιο του ENTSO- G για τα προϊόντα αδιάλειπτης δυναμικότητας.

 Μη τυποποιημένα προϊόντα δυναμικότητας

Με την υπόθεση ότι το σημείο διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία θα λειτουργήσει την 1η Δεκεμβρίου- που είναι και η πιο πιθανή ημερομηνία με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες- ο ΔΕΣΦΑ προτείνει τη διεξαγωγή μίας σειράς μη τυποποιημένων δημοπρασιών σε αντικατάσταση των «χαμένων» ετήσιων δημοπρασιών. Σημειώνει δε  ότι τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν  θα διατεθούν μόνο στην πλευρά του ΕΣΜΦΑ στη «Νέα Μεσημβρία», καθώς σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ο Διαχειριστής του TAP θα διεξάγει δημοπρασίες για την παροχή προϊόντων δυναμικότητας στο ΣΔ «Νέα Μεσημβρία», ακολουθώντας αποκλειστικά το ημερολόγιο δημοπρασιών του ENTO- G.

Το σχετικό πρόγραμμα δημοπρασιών περιλαμβάνεται στην εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ προς διαβούλευση.

Συναφείς αναρτήσεις
Transadriatic Pipeline
Mε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά συμβόλαια φαίνεται ότι θα εισέλθει  στην αγορά το αζέρικο φυσικό αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ (Transadriatic ...
Πρόγραμμα με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ
  Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματος φυσικού αερίου σε κατοικίες», προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ...
Μότορ Όιλ
Από σαράντα κύματα δείχνει να περνάει το project της Motor Oil, Διώρυγα Gas. Η Motor Oil έχει στόχο να ...
EΔΑ Αττικής
Με χρηματοδοτική ενίσχυση κατά 65% για νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και 100% για τους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, η Εταιρεία Διανομής ...
Πετρελαιο - Φυσικό Αέριο
Aπό την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού θα εξαρτηθούν και οι τιμές του πετρελαίου και του ...
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Τις διαδικασίες για τον προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου για το φυσικό αέριο, στο πρότυπο της αντίστοιχης υπηρεσίες που παρέχεται στον ...
TAIΠΕΔ
Δύο κινεζικοί όμιλοι, καθώς και η Energean Oil and Gas και ο ΔΕΣΦΑ φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες να είναι ...
ΑΔΜΗΕ
Oλοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος δημοπρασιών διακοψιμότητας του  Σεπτεμβρίου, με τη δημοπρασία για τα φορτία άμεσης ανταπόκρισης, τύπου ΥΔΦ2. Η χθεσινή ...
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα
Βολές για την αποτελεσματικότητα πολλών Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού,  στο  βαθμό ...

Τεύχος 22

Αγορά ηλεκτρισμού
Σύμφωνα με το ΕΧΕ, τον Σεπτέμβριο το ποσοστό της δημόσιας επιχείρησης ως προς την κάλυψη των φορτίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έπεσε σε σχέση ...
ΒP
Mικρά κέρδη ανακοίνωσε ο ενεργειακός γίγαντας BP την Τρίτη για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας ωστόσο τις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από τις ...
ΣΠΕΦ
Aναλογιστική μελέτη για την εξέλιξη του ΕΛΑΠΕ, που προβλέπει διαμόρφωση του ελλείμματος του Λογαριασμού στα  545 εκατ. ευρώ το 2021  και στα 976 ...
ΡΑΕ
Στη συγκρότηση και στη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Μόνιμης Διαιτησίας προχώρησε η ΡΑΕ, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την ανάθεση του ...
Transadriatic Pipeline
Mε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά συμβόλαια φαίνεται ότι θα εισέλθει  στην αγορά το αζέρικο φυσικό αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ (Transadriatic Pipeline), o οποίος προγραμματίζεται ...
Πρόγραμμα με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ
  Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματος φυσικού αερίου σε κατοικίες», προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ που αφορά σε ...
Μαθιός Ρήγας
Για το όραμά του, η Energean να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη Mεσόγειο, πρωταγωνιστώντας σε κάθε χώρα που θα δίνει το «παρών», αλλά ...
Δύο σενάρια για τη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στο πλαίσιο της κρίσης που έχει φέρει ο κορωνοϊός, ...
Κωστής Χατζηδάκης
Μία ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα για τις ΑΠΕ και τον τρόπο που θα καλυφθεί το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ  ξεκινά σήμερα, με τον υπουργό Περιβάλλοντος- ...
Oι αλλαγές
Υπό προϋποθέσεις, το επίδομα θέρμανσης θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 720 ευρώ για κάποιον δικαιούχο. Με βασική προϋπόθεση όμως, να έχει ...
Βιομηχανία
Στην προμήθεια αερίου που έρχεται στη χώρα μέσω αγωγών στρέφονται οι μεγάλες βιομηχανίες, καθώς οι τιμές του αερίου αγωγού έχουν γίνει το τελευταίο ...
Αδιέξοδο
Σε  αδιέξοδο κατέληξαν οι χθεσινές συνομιλίες μεταξύ των φορέων και των μεγάλων εταιριών ΑΠΕ με τον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για τον ...

motori.gr