Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΣΦΑ
Οι δημοπρασίες δυναμικότητας για την εμπορική λειτουργία του ΤΑP
Τετάρτη, 02/09/2020

Σε δημοπρασίες δυναμικότητας για το αέριο που θα εισέρχεται στο εθνικό σύστημα της χώρας από τον αγωγό ΤΑΡ, στο νέο σημείο διασύνδεσης των δύο συστημάτων, της “Νέας Μεσημβρίας” στη Θεσσαλονίκη θα προχωρήσει ο ΔΕΣΦΑ, όταν ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του ΤΑΡ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του  ΔΕΣΦΑ για τα προς διάθεση προϊόντα Ανταγωνιστικής και Συσχετισμένης Δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία».

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Στην πρότασή  του ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται τη διάθεση Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο σημείο διασύνδεσης με τον ΤΑΡ, ύψους 40.000.000 kWh/ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική ροή του αερίου που παραδίδεται στο εγχώριο σύστημα  μέσω των βορείων σημείων εισόδου, δηλαδή του Σιδηροκάστρου, των Κήπων και της Νέας Μεσημβρίας δεν θα υπερβαίνει το όριο των 171.172.292 kWh/Ημέρα.

‘Οσον αφορά στη διεξαγωγή δημοπρασιών ανταγωνιστικής δυναμικότητας για τη δέσμευση μεταφορικής Ικανότητας παράδοσης στους Κήπους και στη Νέα Μεσημβρία ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει κατ’αρχήν ότι δεν είναι εφικτό να διεξαχθούν δημοπρασίες για τη διάθεση ετήσιων προϊόντων μετά την έναρξη του έτους αερίου 2020-21, δηλαδή μετά την 1η Οκτωβρίου 2020, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που προβλέπει ο Κώδικας CAM.   Ωστόσο, ο Διαχειριστής θεωρεί σκόπιμο να δοθεί η ευκαιρία στους Χρήστες Μεταφοράς να δεσμεύσουν δυναμικότητα (αδιάλειπτη και συσχετισμένη, κατά περίπτωση) για το υπόλοιπο του έτους αερίου 2020 – 2021,  δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΤΑΡ ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, εν είδει οιονεί ετήσιου προϊόντος, προκειμένου οι χρήστες  να επωφεληθούν από το χαμηλότερο δυνατό τιμολόγιο (χωρίς συντελεστή βραχυχρόνιας χρήσης). Ως εκ τούτου προτείνεται  η διεξαγωγή  δημοπρασίας, σε ημερομηνία που δεν προκαθορίζεται ακόμα,  σε υποκατάσταση των «χαμένων» Ετήσιων Δημοπρασιών.

Ας σημειωθεί ότι  το σύνολο της τεχνικής δυναμικότητας των βορείων Εισόδων του ΕΣΜΦΑ (ΣΔ Κούλατα -Σιδηρόκαστρο, Κήποι και Νέα Μεσημβρία) δεν θα αυξηθεί πέραν του ορίου των 15,1 MNm3/Ημέρα (171.172.292 kWh/Ημέρα) έως την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του εθνικού συστήματος, δηλαδή την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά και την αναβάθμιση του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία,

Εξάλλου  έχει ήδη δεσμευθεί σε μακροχρόνια βάση, κατά τη διαδικασία του market test , από την εταιρία του TAP AG, μη Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα Εξόδου στην πλευρά του TAP του ΣΔ

«Νέα Μεσημβρία» και κατά συνέπεια είναι λογικό να υποτεθεί ότι θα υπάρξει ζήτηση για τη δέσμευση,  ίσου ύψους Μη Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας Εισόδου προς την ελληνική πλευρά, στο ίδιο σημείο

Η τεχνική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης «Κούλατα-Σιδηρόκαστρο» από την01.10.2020, ταυτίζεται ακριβώς με αυτή της βουλγαρικής πλευράς του Σημείου, και υπάρχουν

ήδη σημαντικές δεσμεύσεις δυναμικότητας  για τα επόμενα δέκα έτη αερίου. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την  αγορά, που καλύπτει ότι  το πλήρες φάσμα προϊόντων δυναμικότητας σταθερά παραμένει δεσμευμένο  και χρησιμοποιείται, ενώ  σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται η αδιάλειπτη δυναμικότητα  και διατίθεται διακοπτόμενη δυναμικότητα.

Η μείωση της τεχνικής ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης «Κούλατα-Σιδηρόκαστρο» θεωρείται ότι θα έχει επιζήμια επίδραση στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, ενώ οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις δυναμικότητας στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» αντιπροσωπεύουν μόνο το 55% της τρέχουσας τεχνικής δυναμικότητας και οι βραχυχρόνιες δεσμεύσεις περιορίζονται σε κάλυψη εποχιακών αυξήσεων ζήτησης

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τον κώδικα διαχείρισης ο ΔΕΣΦΑ προτείνει , ο κατάλογος των Σημείων Ανταγωνισμού Δυναμικοτήτων (ΣΑΔ) να αποτελείται από τις Εισόδους του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΜΣΦΑ)  «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία».

Η συνολική Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που μπορεί να κατανεμηθεί και στα δύο σημεία είναι 53.368.256 kWh / Ημέρα, ίση με τη συνολική τεχνική δυναμικότητα του ΕΣΜΦΑ από βόρειες εισόδους (171.172.292 kWh / Ημέρα) μείον την τεχνική ικανότητα που έχει ήδη κατανεμηθεί αποκλειστικά στο Σημείο Διασύνδεσης «Κούλατα-Σιδηρόκαστρο» (117.804.036 kWh / Ημέρα).

 Οι δημοπρασίες ανταγωνιστικής δυναμικότητας θα διεξαχθούν για την παροχή προϊόντων αδιάλειπτης δυναμικότητας στα Σημεία «Κήποι» και «Νέα Μεσημβρία» για την περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σημείου σύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι δημοπρασίες δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου "Κήποι" και "Νέα Μεσημβρία” θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα δέσμευσης δυναμικότητας PRISMA, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 (CAM NC) και  το ημερολόγιο του ENTSO- G.

Για τη  Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στη «Νέα Μεσημβρία» προτείνεται η συνολική ποσότητα αερίου που εισέρχεται στο εγχώριο σύστημα από τις βόρειες Εισόδους (ΣΔ Κούλατα -Σιδηρόκαστρο, Κήποι και Νέα Μεσημβρία) να

είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής τεχνικής δυναμικότητας των βορείων Εισόδων του ΕΣΜΦΑ

(171.172.292 kWh / Ημέρα) και το  ύψος της Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που θα διατίθεται να είναι ίσο με 40.000.000 kWh / Ημέρα.

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που προαναφέρθηκαν, ο ΔΕΣΦΑ έχει επεξεργαστεί ιστορικά δεδομένα φυσικής ροής των τελευταίων 36 μηνών (01.07.2017 - 30.06.2020) σε συνδυασμό με διάφορους τεχνικούς συντελεστές και παραμέτρους.  Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η πιθανότητα μη χρήσης του συνόλου της εν λόγω δυναμικότητας εκτιμήθηκε ίση με 3,5%.

Διακριτές Δημοπρασίες

Η Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο ΣΔ "Νέα Μεσημβρία" θα διατεθεί μέσω διακριτών δημοπρασιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα δέσμευσης δυναμικότητας

PRISMA, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 (CAM NC), σύμφωνα με το ημερολόγιο του ENTSO- G για τα προϊόντα αδιάλειπτης δυναμικότητας.

 Μη τυποποιημένα προϊόντα δυναμικότητας

Με την υπόθεση ότι το σημείο διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία θα λειτουργήσει την 1η Δεκεμβρίου- που είναι και η πιο πιθανή ημερομηνία με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες- ο ΔΕΣΦΑ προτείνει τη διεξαγωγή μίας σειράς μη τυποποιημένων δημοπρασιών σε αντικατάσταση των «χαμένων» ετήσιων δημοπρασιών. Σημειώνει δε  ότι τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν  θα διατεθούν μόνο στην πλευρά του ΕΣΜΦΑ στη «Νέα Μεσημβρία», καθώς σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ο Διαχειριστής του TAP θα διεξάγει δημοπρασίες για την παροχή προϊόντων δυναμικότητας στο ΣΔ «Νέα Μεσημβρία», ακολουθώντας αποκλειστικά το ημερολόγιο δημοπρασιών του ENTO- G.

Το σχετικό πρόγραμμα δημοπρασιών περιλαμβάνεται στην εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ προς διαβούλευση.

Συναφείς αναρτήσεις
Φυσικό αέριο στην Κρήτη σχεδιάζει να φέρει η enaon-EDA, όπως έχει μετονομαστεί η ΔΕΠΑ Υποδομών, και μάλιστα έχει εντάξει ...
Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ο ΔΕΣΦΑ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του στη Ρεβυθούσα θεωρητική άσκηση ετοιμότητας υπό τον συντονισμό ...
Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις που αφορούν το τρόπο προσωρινής λειτουργίας του σημείου σύνδεσης του νέου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου ...
Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία είναι οι τρεις χώρες της Ευρώπης που αναπτύσσουν τις περισσότερες υποδομές φυσικού ...
Η απτή πρόοδος της χώρας μας στην επίτευξη των στόχων της μετάβασης πιστοποιείται από το διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ...
H ενίσχυση της ευελιξίας στα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, η μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% κατά τη χειμερινή περίοδο ...
Σχεδόν τριπλάσιες προσφορές συγκέντρωσε ο πρώτος διαγωνισμός της ΕΕ για το νέο μακροπρόθεσμο προϊόν  προμήθειας φυσικού αερίου που λάνσαραν ...
Η τιμή TTF του φυσικού αερίου υποχώρησε την Παρασκευή στα 22,53 ευρώ/MWh, τιμή που είχαμε να δούμε από τον ...
Nέα σημαντική πτώση παρουσίασαν χθες οι τιμές τόσο του φυσικού αερίου όσο και των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, τα οποία ...
 
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ...
Σε 12 με 18 μήνες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ ανοικτά ...
Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) για την ανάπτυξη και ...
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Τάσσος Μάνος, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστούν ή ακόμα και να τετραπλασιαστούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και ...
“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί PPA με μεγάλες βιομηχανίες, ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα, συνεργάζονται για να ...
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector, που αφορά το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, ζήτησαν την ...
Για το γ΄τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της Energean στο διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην θάλασσα του Μαρόκου στον Ατλαντικό, με ...
Εντός του 2024 η ΔΕΗ προγραμματίζει να ξεκινήσει την εμπορική  δραστηριότητα στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των ...
To μερίδιο της HelleniQ Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει να εξαγοράσει τελικώς το δημόσιο, μετά την αποτυχία των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της εταιρίας αερίου ...