Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου για το Φυσικό Αέριο
Τρίτη, 13/10/2020

Τις διαδικασίες για τον προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου για το φυσικό αέριο, στο πρότυπο της αντίστοιχης υπηρεσίες που παρέχεται στον ηλεκτρισμό, ξεκίνησε η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή ανάρτησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου» στη ιστοσελίδα της στις 12 Οκτωβρίου 2020  και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σε διάστημα 35 ημερών από τη δημοσίευση της πρόκλησης στο τελευταίο από τα μέσα που υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιευτεί.  
Ο Προμηθευτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να  παρέχει τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου για διάστημα δύο ετών, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η αξιολόγηση των φακέλων που θα υποβληθούν θα γίνει από τριμερή επιτροπή της Ρυθμιστικής Αρχής  , με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω,
Ας σημειωθεί ότι προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση υπαναχώρησης του προμηθευτή που θα επιλεγεί.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άδεια προμήθειας φυσικού αερίου, εμπειρία, επάρκεια καθώς και την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα και φερεγγυότητα. Θα πρέπει να καταθέσουν στην αρχή επιχειρηματικό σχέδιο που να καταδεικνύει την ετοιμότητα παροχής της υπηρεσίες. Αναλυτικότερα,  το business plan για την παροχή τελευταίου καταφυγίου φυσικού αερίου πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει:

1. Πληροφορίες που αποδεικνύουν τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους προμήθειας όλης τηςαπαιτούμενης ποσότητας φυσικού αερίου για την κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης που θαπροκύψει στο πλαίσιο της σχετικής υπηρεσίας και τους τρόπους με τους οποίους αυτή θα
επιτευχθεί. Περαιτέρω, πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα κίνητρα και τον
σχεδιασμό του προμηθευτή για την υπαγωγή των δυνητικών πελατών της υπηρεσίας σεκανονική συμβατική σχέση και την εξάλειψη τυχόν προσκομμάτων στην ελευθερίαεπιλογής νέου προμηθευτή εκ μέρους των δυνητικών πελατών της υπηρεσίας.

2. Τις Κατηγορίες Πελατών για τις οποίες θα παρέχεται η υπηρεσία

3. Τις μοναδιαίες χρεώσειςγια τις Βασικές και Ειδικές Κατηγορίες των Πελατών του  (τιμολόγια),  τα οποία δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει και για τους  Πελάτες των αντιστοίχων Κατηγοριών που υπάγονται σε καθεστώςΤελευταίου Καταφυγίου.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χρεώσεων, ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά τα στοιχεία πουέχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των προσαυξήσεων, καθώς και την
προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού τους.
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει ναυποβάλει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με:
α) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο διαχειριστικό κόστος από τηνπαροχή της υπηρεσίας ΠΤΚ, με ποσά ανά κατηγορία δαπάνης και βάσει στοιχείων πουπροκύπτουν από απολογιστικά μεγέθη της εταιρείας κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας κατά τα προηγούμενα 3 έτη,
β) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο κόστος από τις συναλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά,
γ) τα ποσοστά προσαυξήσεων επί των απαιτούμενων πρόσθετων απασχολούμενων
κεφαλαίων.

4. Τη μέθοδο και τη διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής των ως άνω χρεώσεων,
εφόσον κριθεί αναγκαία, εντός της περιόδου παροχής της υπηρεσίας τελευταίου καταφυγίου, και τέλος τους.

5. Τυχόν ειδικούς όρους με τους οποίους συναρτά ο υποψήφιος το ενδιαφέρον του.
Οι προσφορές των υποψηφίων με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τριμελή επιτροπή της ΡΑΕ. Η αποσφράγιση των φακέλων γίνεται δημοσίως στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής, όπου έχουν προσκληθεί, από τρεις ημέρες νωρίτερα, όλοι οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας
του φακέλου, η Επιτροπή εισηγείται στη ΡΑΕ για την απόρριψη της συγκεκριμένης
αίτησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Την οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου.
β) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να εξυπηρετήσει αμέσως, ποιοτικά, σύμφωνα με τους όρουςπου ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιοστο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, τηνπρομήθεια φυσικού αερίου σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου.
γ) Τις Κατηγορίες καθώς και το συνολικό αριθμό των Πελατών που εξυπηρετεί ήδη ουποψήφιος, καθώς και τις Κατηγορίες που θα εξυπηρετεί ως Προμηθευτής ΤελευταίουΚαταφυγίου.
δ) Την ήδη αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα του υποψηφίου στην αγορά της
προμήθειας φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε κάθε περίπτωση έλλειψηςαποτελεσματικότητας ή πλημμέλειας που τυχόν επέδειξε στο παρελθόν ο υποψήφιος, σχετικάμε υποχρεώσεις του ή σε σχέση με την προμήθεια φυσικού αερίου.
ε) Την καθαρή θέση της εταιρείας ως προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσειςαυτής προς του αρμόδιους Διαχειριστές.
στ) Το ενδεχόμενο επίπεδο προσαύξησης στο κόστος παροχής υπηρεσίας ΤελευταίουΚαταφυγίου, όπως αυτό συντίθεται από τα προτεινόμενα τιμολόγια ανά Κατηγορία Πελατών, με πρόκριμα την απουσία προσαυξήσεων ή την
ελαχιστοποίηση αυτών για την παροχή της υπηρεσίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, η ΡΑΕ μπορεί να καλεί κάθε υποψήφιο που πληροί τις απαιτήσεις για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκδήλωσηενδιαφέροντος και την τεχνική ή/ και την οικονομική του δυνατότητα.
Η  Αρχήδιατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει την ακρίβεια των στοιχείων του φακέλου μετους αρμόδιους Διαχειριστές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε αρμόδιααρχή.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τονορισμό του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία 5 ημερών για να την ασκήσει. Η  ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συγκροτείται ΤριμελήςΕπιτροπή Ενστάσεων, αποτελούμενη από Μέλη της Αρχής ή/και Μέλη της Γραμματείαςτης Αρχής, ή άλλους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, η οποία εξετάζει τιςενστάσεις που τυχόν υποβληθούν.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος που θα οριστεί με απόφαση της ΡΑΕ ΠρομηθευτήςΤελευταίου Καταφυγίου υπαναχωρήσει, αποκλείεται από τη δυνατότητα υποβολήςπροσφοράς σε κάθε μελλοντική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεσηυπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Επιπλέον, η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή τηςνα καταλογίζει στον υπαναχωρήσαντα το κόστος που προκύπτει συνεπεία της υπαναχώρησής
του, να του επιβάλει άλλες διοικητικές κυρώσεις ή/και πρόστιμο, καθώς και να επιβάλεικυρώσεις κατά του νομίμου εκπροσώπου του

Συναφείς αναρτήσεις
EΔΑ Αττικής
Με χρηματοδοτική ενίσχυση κατά 65% για νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και 100% για τους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, η Εταιρεία Διανομής ...
Πετρελαιο - Φυσικό Αέριο
Aπό την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού θα εξαρτηθούν και οι τιμές του πετρελαίου και του ...
Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ
Ενιαία τιμή WACC, της μεσοσταθμικής απόδοσης κεφαλαίου για όλα τα έτη της ρυθμιζόμενης περιόδου ζητεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εκφράζοντας τις ...
ΡΑΕ
Στην επιτάχυνση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρισμού, αποσκοπεί μεταξύ άλλων η τροπολογία για ...
ΔΕΔΔΗΕ
Την απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού του  ρυθμιζόμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να εκδώσει η ΡΑΕ ως τις ...
TAIΠΕΔ
Δύο κινεζικοί όμιλοι, καθώς και η Energean Oil and Gas και ο ΔΕΣΦΑ φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες να είναι ...
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα
Βολές για την αποτελεσματικότητα πολλών Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού,  στο  βαθμό ...
Η ΡΑΕ ακύρωσε την άδεια παραγωγής της “Μελίτη ΙΙ”
To επίσημο τέλος σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ έδωσε η ΡΑΕ, με την ακύρωση της άδειας παραγωγής ...
Ενεργοποιείται το υφιστάμενο δίκτυο και ξεκινούν οι συνδέσεις καταναλωτών
Στην ενεργοποίηση του υφιστάμενου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Κιλκίς προχωρά η ΔΕΔΑ, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ...

Τεύχος 22

Oι αλλαγές
Υπό προϋποθέσεις, το επίδομα θέρμανσης θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 720 ευρώ για κάποιον δικαιούχο. Με βασική προϋπόθεση όμως, να έχει ...
Βιομηχανία
Στην προμήθεια αερίου που έρχεται στη χώρα μέσω αγωγών στρέφονται οι μεγάλες βιομηχανίες, καθώς οι τιμές του αερίου αγωγού έχουν γίνει το τελευταίο ...
Αδιέξοδο
Σε  αδιέξοδο κατέληξαν οι χθεσινές συνομιλίες μεταξύ των φορέων και των μεγάλων εταιριών ΑΠΕ με τον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για τον ...
Eurelectric
Aπλοποίηση των αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση ΑΠΕ και για την κατασκευή των αναγκαίων δικτύων, διαδικασίες fast track για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση ...
Eνέργεια
    Ανακοινώνεται η  Απόφαση  Ένταξης  της  δράσης  «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020),  του ...
EΛΒΑΛ
Η Elval, τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor ανακοινώνει την πιστοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σύμφωνα με το πρότυπο ASI Performance ...
Μότορ Όιλ
Από σαράντα κύματα δείχνει να περνάει το project της Motor Oil, Διώρυγα Gas. Η Motor Oil έχει στόχο να προχωρήσει στην κατασκευή πλωτής ...
Σκυλακάκης
Δεν θα παίρνει το ίδιο επίδομα θέρμανσης κάτοικος στην Κάρπαθο, με κάποιον άλλο που ζει σε ένα χωριό στα ορεινά της Φλώρινας. Αλλαγές ...
EΔΑ Αττικής
Με χρηματοδοτική ενίσχυση κατά 65% για νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και 100% για τους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής επιδιώκει τη ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
To φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ κυριάρχησαν και τον Σεπτέμβριο στο εγχώριο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, με το μερίδιο της πράσινης ενέργειας να αυξάνεται ...
Βιομηχανία
Στις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένη να φέρει σύντομα η ΕΒΙΚΕΝ, το πιθανότερο με επιστολή εντός της ερχόμενης εβδομάδας, την υπόθεση της αντιστάθμισης των βιομηχανιών ...
Κ. Χατζηδάκης
Συνάντηση με την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο της ...

motori.gr