Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ
Αντιρρήσεις ΔΕΔΔΗΕ στην πρόταση ΡΑΕ
Δευτέρα, 19/10/2020

Ενιαία τιμή WACC, της μεσοσταθμικής απόδοσης κεφαλαίου για όλα τα έτη της ρυθμιζόμενης περιόδου ζητεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του στην πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής για την μέθοδο υπολογισμού και   παράλληλα  τονίζει ότι η πρόταση της ΡΑΕ  εισάγει αβεβαιότητες και δεν συνάδει με την πρακτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σε μία περίοδο, μάλιστα, που επίκειται η μερική ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή Δικτύων Διανομής.

Τις παρατηρήσεις αυτές, μαζί με άλλες ενστάσεις και προτάσεις κατέθεσε ο ΔΕΔΔΗΕ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ.  Η εισήγηση της ΡΑΕ ενσωματώνει επίσης :

α. πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού κινήτρου μείωσης του λειτουργικού κόστους (opex) του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ

β. πρόταση για τη θέσπιση μεθοδολογίας σχετικά με το μηχανισμό κινήτρου για τον περιορισμό των απωλειών δικτύου, και

γ. πρόταση αναφορικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού κινήτρου ποιότητας ενέργειας

Ειδικότερα για το ζήτημα της απόδοσης κεφαλαίων (WACC), που αποτελούν και το βασικό έσοδο του Διαχειριστή, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει κατ’αρχήν πως στις επικοινωνίες και ανταλλαγές απόψεων με τη ΡΑΕ υπήρχε από την πλευρά της Αρχής η θέση για σταθερό WACC σε όλη τη διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου. Τελικώς όμως η πρόβλεψη  για ενιαίο WACC εγκαταλείφθηκε, όταν ενσωματώθηκε τo  premium κινδύνου της χώρας (Country Risk Premium, CRP).  H  ανάλυση από την ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι στην πλειονότητά τους υπάρχει σταθερή τιμή WACC καθόλη τη ρυθμιστική περίοδο και είτε υπάρχει διακριτή παράμετρος CRP είτε το rf (region financial) είναι αυτό της χώρας, ενσωματώνοντας έτσι έμμεσα το CRP και αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο (είτε άμεσα είτε έμμεσα) το ρίσκο της χώρας στον υπολογισμό του WACC.  Tαυτόχρονα παρατηρείται ότι στην πλειονότητα των χωρών δεν υπάρχει διαφοροποίηση του WACC από έτος σε έτος, αλλά διατηρείται μια σταθερή τιμή σε όλη την διάρκεια της περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει την επαναφορά της πρόβλεψης για ενιαία τιμή WACC για όλα τα έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου Διανομής (ΡΠΔ), ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα εντός της περιόδου.

Ο Διαχειριστής τονίζει ακόμα ότι  αρκετές παράμετροι υπολογισμού του επιτοκίου απόδοσης ορίζονται στο κείμενο με πολύ γενικό τρόπο ή εναλλακτικές προσεγγίσεις,  δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα και γι΄αυτό προτείνει  ο ορισμός των επιμέρους παραμέτρων που συνθέτουν το WACC να γίνει με πιο σαφή τρόπο.

Οσον αφορά στις υπόλοιπες παραμέτρους, ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει, μεταξύ άλλων τα εξής:

- Λειτουργικές Δαπάνες

O ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί επιβεβλημένη η εφαρμογή της διάκρισης Ελεγχόμενων και Μη Ελεγχόμενων

δαπανών από την 1η ρυθμιστική περίοδο  με τη διατήρηση του sharing factor στο 20%, με βάση τον τρόπο που η Αρχή θέτει το θέμα. Αμφισβητεί πάντως αν ορισμένες από τις δαπάνες, αποτελούν όντως ελεγχόμενες δαπάνες κατά τον τρόπο που τις θεωρεί η ΡΑΕ.

γ) Ex-post αξιολόγηση επενδύσεων

Παρότι ο Διαχειριστής θεωρεί  αυτονόητη τη  δικαιοδοσία της Αρχής για αξιολόγηση των επενδύσεων, ωστόσο εκτιμά ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητες.

δ) Ορόσημα διαδικασίας κατάρτισης

Για την (τακτική) κατάρτιση του Απαιτούμενου Εσόδου κάθε έτους προβλέπεται στο Άρθρο 22 η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων του έτους i-2 από το ΔΕΔΔΗΕ στη ΡΑΕ ως την 30/4 κάθε έτους i-1. Το περιθώριο που προβλέπεται για τη συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι μικρό αν λάβουμε υπόψη μας τους χρόνους ολοκλήρωσης και της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ της Εταιρείας τόσο του Διαχειριστή όσο και του κυρίου του ΕΔΔΗΕ. Προτείνεται κατ’ ελάχιστον η 30/6 τόσο για τα εν λόγω στοιχεία όσο και για τα αντίστοιχα στοιχεία αναφορικά με την κατάρτιση του Επιτρεπόμενου Εσόδου πριν την έναρξη κάθε ρυθμιστικής περιόδου.

ε) Μηχανισμός κινήτρου απωλειών

Το κίνητρο μηχανισμού απωλειών αποτελεί μια σημαντική παράμετρο του υπό διαβούλευση πλαισίου. Σύμφωνα με το Σχέδιο Ρύθμισης, προτείνεται από την Αρχή η τρίτη εναλλακτική προσέγγιση σχετικά με το εύρος της χρονικής περιόδου του Μηχανισμού (‘rolling incentive scheme’), καθώς με τον τρόπο αυτό παρέχεται το ισχυρότερο κίνητρο για τη μείωση των απωλειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3 του Σχεδίου Ρύθμισης, η ισχύς του κινήτρου δύναται να περιορισθεί,  είτε με μείωση της ρήτρας απωλειών, στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ο στόχος, είτε με όρια στις πληρωμές (παρ. 5.1 και 5.2). Δεδομένου ότι ο Μηχανισμός εφαρμόζεται για πρώτη φορά, αντιλαμβανόμαστε τον προβληματισμό του Ρυθμιστή (όπως άλλωστε καταγράφεται με τις πρόνοιες του Σχεδίου Ρύθμισης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο), σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του κινήτρου και προκρίνουμε την δεύτερη (πιο μετριοπαθή) εναλλακτική προσέγγιση. Σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση οι πληρωμές αποδίδονται στον Διαχειριστή για σταθερή χρονική περίοδο (πχ. τεσσάρων (4) ετών) ίση με την περίοδο εφαρμογής, ενώ ταυτοχρόνως η τιμή των απωλειών αναφοράς διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την περίοδο όπως είχε προβλεφθεί με πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ στη διαμορφωμένη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου.

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με τις προβλέψεις που σχετίζονται με τη μεθοδολογία υπολογισμού του συντελεστή απωλειών. Όπως είναι γνωστό στην παρούσα φάση υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη μεθοδολογία εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Αρχή έχει προτείνει να συνδεθεί με αυτή και η μεθοδολογία υπολογισμού του συντελεστή απωλειών.

Ωστόσο ως την οριστικοποίηση των ανωτέρω είναι σκόπιμο ο συντελεστής απωλειών να υπολογίζεται με βάση την υφιστάμενη μεθοδολογία και να απαλειφθούν από το σχέδιο οι όποιες σχετικές διατάξεις αφορούν τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του συντελεστή απωλειών.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έναντι του σημερινού μπορεί να επιφέρει μη συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ της τιμής αναφοράς και της τιμής στόχου. Προτείνουμε λοιπόν οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή να εφαρμοστεί την δεύτερη ρυθμιστική περίοδο  με τις ανάλογες κανονικοποιήσεις.

Συναφείς αναρτήσεις
ΡΑΕ - Φυσικό Αέριο
Oι εξαγωγές φυσικού αερίου είναι οι πρώτες που θα διακοπούν σε περίπτωση κρίσης επάρκειας φυσικού αερίου, ενώ σε μεγαλύτερη ...
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
Θετική ανταπόκριση από την  Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας βρίσκει η αναφορά της έκθεση της Κομισιόν για την οικονομία στο ...
Χατζηδάκης
Την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, την εκκίνηση του «διπλού» διαγωνισμού για τη ...
ΡΑΕ
Aύξηση στην απόδοση κατά 0,5% ως 2%  των έργων ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ μείζονος σημασίας προβλέπει η νέα μεθοδολογία υπολογισμού ...
ΡΑΕ
Σε συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση για τον Ετήσιο Προγραμματισμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) για το  2021 αποφάσισε να προχωρήσει η ...
ΡΑΕ
Σε διαβούλευση -εξπρές έθεσε χθες η ΡΑΕ τις παραμέτρους του ετήσιου προγραμματισμού για τις δημοπρασίες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ...
ΕΣΑΗ
Tην επίσπευση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ως ...
ΔΕΔΔΗΕ
Περισσότερες διευκρινίσεις για τα  δικαιώματα στο μάνατζμεντ του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να ζητούν οι εν δυνάμει επενδυτές εν όψει της ...
ΡΑΕ
Στη συγκρότηση και στη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Μόνιμης Διαιτησίας προχώρησε η ΡΑΕ, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ...

Τεύχος 23

Υψηλές τιμές ηλεκτρισμού όχι μόνον στη Αγορά Επόμενης Ημέρας αλλά και στις χρεώσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης, ειδικά για τη λεγόμενη τριτεύουσα εφεδρεία, χρεώσεις ...
ΡΑΕ
Aίτηση στη ΡΑΕ για άδεια εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 500 MW υπέβαλε η Αxpo Solutions, εταιρία του  ελβετικού ενεργειακού ομίλου Axpo, o οποίος ...
Λιγνίτες
Κοινωνικό πακέτο ύψους 107 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία (50 εκατ. ευρώ για το 2021 και 56,9 εκατ. ευρώ για το 2022) ...
ΔΕΗ
Tην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για τον  υπολογισμό του κόστους σύνδεσης ζητά η ΔΕΗ, ...
Στη χθεσινή καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου, όπου για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, η Enelπεριέγραψε στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ...
Ταμείο Ανάκαμψης
Ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η κρατική δαπάνη θα ...
Πετρέλαιο
Οι ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ώθησαν χθες το πετρέλαιο στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαρτίου, με τις  διεθνείς τιμές ...
Ενέργεια
To υψηλό ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, ιδιαίτερα στα βιομηχανικά προϊόντα αλλά και όχι μόνον, απασχολούν την έκθεση ...
Κ. Καραμανλής
Σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση , σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ...
Αγορά ηλεκτρισμού
Oι τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού μπορεί για σήμερα να παρουσιάζουν μία υποχώρηση, οι επιδόσεις τους όμως τις προηγούμενες ημέρες, δείχνουν πως η εγχώρια ...
Target Model
Στάσιμη από πλευράς τιμών και ζήτησης, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν η εικόνα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού τον ...
Eurelectric
Οι σαφείς κανόνες, το σταθερό μακροπρόθεσμο πλαίσιο και η κατάλληλη τιμολόγηση αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη ...

motori.gr