Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΠΕΦ
Θα εκτιναχθεί το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ
Τρίτη, 27/10/2020

Aναλογιστική μελέτη για την εξέλιξη του ΕΛΑΠΕ, που προβλέπει διαμόρφωση του ελλείμματος του Λογαριασμού στα  545 εκατ. ευρώ το 2021  και στα 976 εκατ. ευρώ το 2022 αν δεν ληφθούν μέτρα, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ κ. Στέλιος Λουμάκης στη  συνάντηση που είχε χθες με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Αλεξάνδρα Σδούκου, στο πλαίσιο του γύρου των επαφών που έχει ξεκινήσει ο υπουργός για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ)Πρόκειται για την τρίτη αναλογιστική μελέτη που καταθέτει ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικά (ΣΠΕΦ). 

¨Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΣΠΕΦ, η  νέα μελέτη δείχνει ότι αν δεν ληφθεί κάποιο μέτρο (μηδενική λύση) και διατηρηθεί η συνιστώσα εσόδων του ΜΜΚΘΣΣ παρά το TargetModel, το σωρευτικό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ από -138 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020 (προσμετρούμενων των 160 εκατ. ευρώ που οφείλονται στον ΕΛΑΠΕ από την εφαρμογή του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020) θα φθάσει στα -545 εκατ. στο τέλος του 2021 και στα -976 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 (Έκθεμα 2).  Στις παραδοχές της νέας μελέτης του ΣΠΕΦ περιλαμβάνεται η διατήρηση της ΟΤΣ στο επίπεδο των 40 ευρώ/MWh, λόγω της ύφεσης στην οικονομία και κυρίως του επερχόμενου TargetModel που αναμένεται να αποδυναμώσει την προημερήσια αγορά (δεν θα υπολογίζονται πλέον οι εφεδρείες στην επίλυση της, συνεπώς η προσφορά διαθέσιμης ισχύος πλασματικά θα αυξηθεί, οπότε οι οριακές τιμές αναμένεται να πέσουν) αλλά και της σύζευξης ιδίως με την Βουλγαρία που διαθέτει φθηνότερη ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια.  Η επίδραση αυτή συνολικά υπολογίζεται στα -51 εκατ. ευρώ ετησίως επί τη βάσει της υφιστάμενης ανανεώσιμης διείσδυσης.  Επιπλέον ο ΕΛΑΠΕ θα επιβαρύνεται με υψηλότερο κόστος αποκλίσεων (στο 5% του όγκου της προημερήσιας αγοράς το εκτιμά ο Σύνδεσμος) για τα έργα με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ ένεκα της λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης.  Η επίδραση αυτή εκτιμάται στα -23 εκατ. ευρώ ετησίως επί τη βάσει της υφιστάμενης διείσδυσης. 

Αναφορικά με τα νέα έργα η μελέτη ΣΠΕΦ υποθέτει 400 MW νέων αιολικών κάθε χρόνο για τα έτη 2021 και 2022 από τα οποία τα 50 MW με ΣΕΣΤ και ΤΑ στα 72 ευρώ/MWh και τα υπόλοιπα 350 MW με ΣΕΔΠ και μεσοσταθμική ΤΑ στα 52 ευρώ/MWh για το 2021 και 50 ευρώ/MWh για το 2022.  Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά η μελέτη ΣΠΕΦ προβλέπει νέα 400 MW κατ’ έτος το 2021 και 2022 από τα οποία τα 100 MW με ΣΕΣΤ και ΤΑ στα 64 και 60 ευρώ/MWh αντίστοιχα και τα υπόλοιπα 300 MW με ΣΕΔΠ και TA στα 47 και 45 ευρώ/MWh αντίστοιχα κάθε έτος.  Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίες (βιομάζα, βιοαέριο, μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά κ.α.) τα νέα έργα εκτιμώνται στα 20 MW ετησίως, 10 MW με ΣΕΣΤ και 10 MW με ΣΕΔΠ και μεσοσταθμική ΤΑ στα 180 και αργότερα στα 150 ευρώ/MWh.

  Έκθεμα 1:  Επιβάρυνση ΕΛΑΠΕ από νέα έργα πλην κόστους αποκλίσεων

Συγκεντρωτικά τα μεγέθη της προσομοίωσης των αποτελεσμάτων του ΕΛΑΠΕ για τα έτη 2021 και 2022 στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, δηλαδή χωρίς λήψη κανενός μέτρου και χωρίς κατάργηση του ΜΜΚΘΣΣ (Σενάριο 0) παρουσιάζονται στο Έκθεμα 2. 

Η μελέτη έχει εκτελεστεί σε διαφορική βάση ως προς το έτος 2020.  Το τρέχον έλλειμμα του 2020 μη περιλαμβανομένης της αναδρομικής εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ για το διάστημα από την ημερομηνία ενεργοποίησης τους έως 31/10/19 που εκκίνησε η λειτουργία της νέας δομής και που έπεσε στο έτος αυτό, είναι -300 εκατ. ευρώ.  Το ανισοζύγιο αυτό για την υφιστάμενη διείσδυση αποτελεί τον κορμό και για τα επόμενα έτη πλέον βεβαίως των υπόλοιπων επιδράσεων που αναλυτικά αναφέρονται στα διάφορα σενάρια και που αφορούν την επίδραση του TargetModel, την διαφορετική ΟΤΣ, τις αποκλίσεις, τα νέα έργα ΑΠΕ, κ.α.  

Έκθεμα 2: Προβλέψεις ΕΛΑΠΕ σε εκατ. ευρώ - μηδενική λύση (Σενάριο 0).

Αξίζει στο σημείο αυτό ως συμπλήρωμα τρόπον τινά στην μηδενική λύση να δειχθεί η επίδραση της περυσινής μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ, ώστε να δει κανείς σε ποια κατάσταση θα ήταν ο ΕΛΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, αν αυτή δεν είχε λάβει χώρα.  Στην περίπτωση αυτή το σημείο εκκίνησης της προσομοίωσης στο τέλος του 2020 είναι το πλεόνασμα των +73 εκατ. ευρώ που θα υπήρχε χωρίς τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και που προσδιορίστηκε από προηγούμενη μελέτη (εδώ) του ΣΠΕΦ και όχι τα τωρινά -138 εκατ. ευρώ.  Επίσης το ετήσιο ανισοζύγιο του ΕΛΑΠΕ για την υφιστάμενη διείσδυση ΑΠΕ για το 2020 και για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια, θα ήταν -100 εκατ. ευρώ αντί -300 εκατ. ευρώ.  Εν συνεχεία και πάλι για τα έτη 2021 και 2022 αθροίζονται οι επιπλέον επιδράσεις στο ανισοζύγιο λόγω άλλης ΟΤΣ, αποκλίσεων, νέων έργων κλπ, όπως φαίνεται στο Έκθεμα 3 (Σενάριο Α). 

Φαίνεται λοιπόν πως με μια αποζημίωση από πόρους της ΕΕ της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για την επίπτωση του COVID το 2020 και 2021 και που θα εισπράττονταν τα έτη 2021 και 2022 καθώς και με αύξηση του ποσοστού των δικαιωμάτων ρύπων που διατίθενται στον ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%, το πρόβλημα στον ΕΛΑΠΕ δεν θα υπήρχε καν.  Τα μέτρα μάλιστα αυτά (αποζημίωση από ΕΕ λόγω COVID και δικαιώματα ρύπων υπέρ ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%) θα ήταν παντελώς ανώδυνα πολιτικά. 

Αναφορικά με τις αξίες από τα δικαιώματα ρύπων σε όλα τα σενάρια λαμβάνεται υπόψη πως η αύξηση των τιμών ανά τόνο CO2 περίπου αντισταθμίζεται από την μείωση των δωρεάν διατιθέμενων ποσοτήτων από την ΕΕ προς εκπλειστηρίαση, οπότε το 100% του ποσού από αυτά θα παραμείνει περίπου σταθερό τα επόμενα δύο χρόνια.  Υπό την παραδοχή αυτή μια αύξηση των διατιθέμενων ποσοτήτων στον ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85% θα απέφερε διαφορική θετική επίδραση περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως.    

Έκθεμα 3: Προβλέψεις ΕΛΑΠΕ σε εκατ. ευρώ χωρίς μείωση του ΕΤΜΕΑΡ αλλά με αποζημίωση λόγω COVID, αύξηση των δικαιωμάτων CO2, και μη κατάργηση ΜΜΚΘΣΣ. (Σενάριο Α)

Εναλλακτικά Σενάρια

Στην συνέχεια και προς αναζήτηση βιώσιμης λύσης που θα σέβεται το δίκαιο των επενδύσεων και δεν θα προσβάλλει για δεύτερη μάλιστα φορά το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας, ακολούθησαν εναλλακτικά σενάρια.

Σενάριο 1: Κατάργηση του ΜΜΚΘΣΣ, αύξηση στα δικαιώματα ρύπων που διατίθενται στον ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%, λήψη αποζημίωσης από ευρωπαϊκά κονδύλια για την επίπτωση του COVID της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2020 και 2021 που θα εισπραχθούν τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα.  Η εικόνα του ΕΛΑΠΕ παρουσιάζεται στο Έκθεμα 4.  

Έκθεμα 4: Προβλέψεις ΕΛΑΠΕ σε εκατ. ευρώ – Σενάριο 1

Σενάριο 2 - Προτεινόμενο:Κατάργηση του ΜΜΚΘΣΣ με θέσπιση Χρέωσης Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) της τάξης των 250 εκατ. ετησίως, αύξηση στα δικαιώματα ρύπων που διατίθενται στον ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%, λήψη αποζημίωσης από ευρωπαϊκά κονδύλια για την επίπτωση του COVID της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2020 και 2021 που θα εισπραχθούν τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα και επαναφορά του ΕΤΜΕΑΡ στα προ της μείωσης του επίπεδα.  Η εικόνα του ΕΛΑΠΕ προκύπτει θετική το 2022 και παρουσιάζεται στο Έκθεμα 5.  

Έκθεμα 5: Προβλέψεις ΕΛΑΠΕ σε εκατ. ευρώ – Σενάριο 2 - Προτεινόμενο

Σημειώνεται πως σε όλα τα σενάρια, η διατήρηση του ΜΜΚΘΣΣ, η θέσπιση ΠΧΕΦΕΛ ή και η πλήρης ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος της Προμήθειας ως οριστικής λύσης στο πρόβλημα αρχιτεκτονικής του ΕΛΑΠΕ (MeritOrderEffect) υπό υψηλές διεισδύσεις ΑΠΕ, θα μπορούσαν εκτιμούμε να μην επιβαρύνουν τους βιομηχανικούς καταναλωτές αν λάβουν εξαιρέσεις ή αντιστάθμιση κόστους για τις χρεώσεις αυτές στα πλαίσια του προγράμματος CarbonLeakage της ΕΕ, αφού τα ποσά αυτά αφορούν δράσεις για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.   

Ως γενικότερη παρατήρηση σε όλα τα σενάρια, ο Κρατικός προϋπολογισμός ή νέες αγορές όπως λ.χ. αυτή των Εγγυήσεων Προέλευσης θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν μέρος ή εξολοκλήρου την οποιαδήποτε προτεινόμενη συνιστώσα, όπως άλλωστε ήδη έχει συμβεί στη Γερμανία και άλλες χώρες.  Επιπλέον θα μπορούσε συνδυαστικά με τα ανωτέρω να θεσπιστεί μηχανισμός επιστροφής στους Προμηθευτές τυχόν πλεονασμάτων από τις ανωτέρω προτεινόμενες δράσεις, στην περίπτωση βεβαίως που το πλεόνασμα ξεπεράσει ένα μέγιστο ύψος.  Κάτι ανάλογο συνέβη στο τέλος του 2018 όπου σωρευτικό πλεόνασμα ύψους 121,24 εκατ. ευρώ από την δράση της ΠΧΕΦΕΛ, επεστράφη στους Προμηθευτές.  

Ο ΣΠΕΦ τέλος παρατηρεί πως η στάση του ΔΑΠΕΕΠ συστηματικά τον τελευταίο χρόνο να μην εκδίδει δελτίο ΕΛΑΠΕ με κυλιόμενες προβλέψεις 2ετούς ορίζοντα όπως συνέβαινε σταθερά από το 2013 πουθεσπίστηκε η υποχρέωση του αυτή, συνιστά βαρύτατη αμέλεια αν όχι κάτι περισσότερο.  Είναι αδιανόητο δια της ανεξήγητης στάσης αυτής του διαχειριστή η Πολιτεία να στερείται συστηματικά τον τελευταίο χρόνο του πολυτιμότερου εργαλείου πρόγνωσης της πορείας του ΕΛΑΠΕ, ιδίως σε μια περίοδο που οι εξαγγελίες για πράσινη ανάπτυξη αλλά και ο ΕΣΕΚ προτάσσουν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ στην αιχμή του δόρατος της οικονομίας.  Για το πρόβλημα από την εσφαλμένη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και υπό συνθήκες TargetModel ο σύνδεσμος μας είχε από πέρυσι με ποσοτικές του αναλύσεις προειδοποιήσει το Υπουργείο. Το αυτό και σε ότι αφορά τον COVID που μεγεθύνει τα κέρδη της Προμήθειας σε πολλαπλάσιο βαθμό από την βλάβη που προκαλεί στον ΕΛΑΠΕ (1 ευρώ μείωσης της ΟΤΣ προκαλεί -12 εκατ. ευρώ ετησίως απώλεια στον ΕΛΑΠΕ και ταυτόχρονα 50 εκατ. ευρώ πρόσθετα κέρδη στην Προμήθεια).  Καταληκτικά βρισκόμαστε σε μία συγκυρία που τα χρήματα που πληρώνουν οι καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια επαρκούν και περισσεύουν για να μην υπάρχουν πουθενά ελλείμματα, οπότε η λύση του ΕΛΑΠΕ απαιτεί μόνο εσωτερική αναδιανομή πόρων στην χονδρεμπορική αγορά.   

Συναφείς αναρτήσεις
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Αντιδράσεις από τους παραγωγούς ηλεκτρισμού με ΑΠΕ, τους προμηθευτές  και τη βιομηχανία αλλά και προβληματισμό για τα “μαθηματικά” του ...
Παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της Choose, Γιάννη Δέτση στο Renewable & Storage Forum
Την ανάγκη της έγκαιρης και ολοκληρωμένης επικοινωνίας από τη μεριά των εταιρειών ΑΠΕ, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Choose ...
Υπουρείο Περιβάλλοντος
Η πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας να επιβάλει, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική χρέωση στους προμηθευτές, στο πλαίσιο των μέτρων ...
Αδιέξοδο
Σε  αδιέξοδο κατέληξαν οι χθεσινές συνομιλίες μεταξύ των φορέων και των μεγάλων εταιριών ΑΠΕ με τον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Λύση συνευθύνης και συμμετοχής των φορέων της αγοράς, δηλαδή των προμηθευτών αλλά και των παραγωγών με ΑΠΕ προανήγγειλε ο ...
AΠΕ
Νέα ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ να βεβαιώνουν οι ίδιοι σε συνεργασία με πιστοποιημένο μηχανικό ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Λύση από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) προσδοκά η ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Στα 224,4 εκατ. ευρώ αναμένεται να φθάσει στο τέλος του χρόνου το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με το ...
Χατζηδάκης
Με απόφαση του Υυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, (ΦΕΚ Β 3291/6 Αυγούστου 2020) τροποποιείται η Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων ...

Τεύχος 23

Υψηλές τιμές ηλεκτρισμού όχι μόνον στη Αγορά Επόμενης Ημέρας αλλά και στις χρεώσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης, ειδικά για τη λεγόμενη τριτεύουσα εφεδρεία, χρεώσεις ...
ΡΑΕ
Aίτηση στη ΡΑΕ για άδεια εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 500 MW υπέβαλε η Αxpo Solutions, εταιρία του  ελβετικού ενεργειακού ομίλου Axpo, o οποίος ...
Λιγνίτες
Κοινωνικό πακέτο ύψους 107 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία (50 εκατ. ευρώ για το 2021 και 56,9 εκατ. ευρώ για το 2022) ...
ΔΕΗ
Tην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για τον  υπολογισμό του κόστους σύνδεσης ζητά η ΔΕΗ, ...
Στη χθεσινή καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου, όπου για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, η Enelπεριέγραψε στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ...
Ταμείο Ανάκαμψης
Ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η κρατική δαπάνη θα ...
Πετρέλαιο
Οι ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ώθησαν χθες το πετρέλαιο στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαρτίου, με τις  διεθνείς τιμές ...
Ενέργεια
To υψηλό ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, ιδιαίτερα στα βιομηχανικά προϊόντα αλλά και όχι μόνον, απασχολούν την έκθεση ...
Κ. Καραμανλής
Σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση , σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ...
Αγορά ηλεκτρισμού
Oι τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού μπορεί για σήμερα να παρουσιάζουν μία υποχώρηση, οι επιδόσεις τους όμως τις προηγούμενες ημέρες, δείχνουν πως η εγχώρια ...
Target Model
Στάσιμη από πλευράς τιμών και ζήτησης, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν η εικόνα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού τον ...
Eurelectric
Οι σαφείς κανόνες, το σταθερό μακροπρόθεσμο πλαίσιο και η κατάλληλη τιμολόγηση αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη ...

motori.gr