Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Eλληνικό: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης
Πέμπτη, 11/03/2021

Κατατέθηκε την 10η Μαρτίου του 2021 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Στο Γ Μέρος αυτού, δηλαδή στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν σε διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Με τις ρυθμίσεις επιδιώκεται η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει αναφορικά με την αξιοποίηση του Πόλου, ζήτημα που έχει χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος. Η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης απαιτεί την εισαγωγή του κατάλληλου ειδικού θεσμικού πλαισίου, καθώς η μεγάλη κλίμακα, η διάρκεια και το εύρος των απαιτούμενων έργων καθιστούν ακατάλληλες τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.

Η απρόσκοπτη και ταχεία έναρξη και πρόοδος των εργασιών είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς η υλοποίηση της ανάπτυξης έχει ως στόχο τη συμβολή στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4062/2012.

Συνεπώς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν πρωτίστως σε διαδικαστικά ζητήματα αδειοδότησης των αναγκαίων έργων (περίφραξη του Πόλου, τμηματική έκδοση αδειών, υλοποίηση κατεδαφίσεων, διαδικασία έγκρισης κατασκευών, διαδικασία ανάπτυξης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) και δευτερευόντως σε ζητήματα λειτουργίας των επιμέρους χρήσεων, επιλύουν ζητήματα, στα οποία η εφαρμογή των γενικά ισχυουσών διατάξεων παρίσταται είτε αδύνατη είτε αντίθετη προς τους σκοπούς της ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στο άρθρο 5 του προτεινόμενου προς ψήφιση νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις τροποποιητικές των διατάξεων των νόμων  4062/2012 και 4663/2020.

Αναλυτικά:

α) Η πρώτη παράγραφος του προτεινόμενου άρθρου 5 διευκρινίζει ότι είναι δυνατή η ενιαία λειτουργία συγκεκριμένων εμπορικών χρήσεων, που προβλέπονται στη γενική κατηγορία «Τουρισμός – Αναψυχή». Στην ουσία δεν επηρεάζεται η ήδη αναλυτική περιγραφή των χρήσεων στην ήδη ισχύουσα νομοθεσία αλλά με την τροποποίηση της σχετικής παραγράφου γίνεται προσθήκη διευκρινιστικού εδαφίου που αφορά στην ενιαία λειτουργία και συνάδει με τον χαρακτήρα των ζωνών ανάπτυξης.

β) Η δεύτερη παράγραφος, εισάγει ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις οικοδομικές άδειες όλων των κατηγοριών, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν για την ανάπτυξη του Πόλου, προς επίτευξη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Ειδικότερα ως προς την πρόβλεψη «Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των κτιριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν απαιτείται η έκδοση άδειας» διευκρινίζεται ότι πρόκειται για κατάλληλες διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις για την οργάνωση των χώρων πρασίνου και των επιμέρους χαρακτηριστικών του Πάρκου (στοιχεία νερού, θεματικοί κήποι, κατασκευές σκίασης, αστικός εξοπλισμός, εξυπηρετήσεις επισκεπτών κ.λπ.), ελαφριές κατασκευές καθώς και έργα και κατασκευές (δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες, υδάτινα στοιχεία, γέφυρες κ.λπ.) για τη διαμόρφωση του εδάφους, οι οποίες προβλέπονται στην  Αριθμ. 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ (ΦΕΚ Β' 2792/04.07.2019) ΚΥΑ. Δεδομένου ότι υφίσταται ήδη πρόβλεψη των κατασκευών και εγκαταστάσεων αυτών στην σχετική ΚΥΑ, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κτιριακών εγκαταστάσεων, προσιδιάζουν στις θεσμοθετημένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας εντός κοινοχρήστων χώρων και  για αυτές εγκρίνεται σχετική μελέτη, που υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού και στην οποία περιγράφονται οι εργασίες και η τήρηση όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων, παρέλκει η έκδοση οικοδομικής άδειας.

γ) Η τρίτη παράγραφος προβλέπει ρητά - προς αποφυγή δυσερμηνείας και επίτευξη ασφάλειας δικαίου- τη δυνατότητα λειτουργίας ξενοδοχείων και ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας στα ψηλά κτήρια του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εφόσον η τουριστική χρήση καταλαμβάνει τουλάχιστον 30% της συνολικής δόμησης. Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα και γίνεται κατ’ αντιστοιχία της παρ. 5 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 216/2015 που αφορά στα ελάχιστα κριτήρια καταλληλόλητας για ανέγερση ξενοδοχείου. Αφορά στη λειτουργία και όχι στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ορίζει επίσης ότι είναι δυνατή η λειτουργία παιδικής χαράς εντός της κτηριακής ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, για την οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές λειτουργίας των παιδικών χαρών της κείμενης νομοθεσίας. Μπαίνει πρόβλεψη για την παιδική χαρά καθώς η έκταση δεν είναι κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια του Πολεοδομικού δικαίου και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να εγκατασταθεί και να εφαρμοστούν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται ήδη στο θεσμικό πλαίσιο. Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο κατά τις πολεοδομικές διατάξεις και έτσι δεν ήταν δυνατόν  να εφαρμοστούν οι διατάξεις για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία παιδικής χαράς. Πρόκειται για την κάλυψη νομοθετικού κενού της περίπτωσης που παρότι ο χώρος δεν είναι δημόσιος εξυπηρετεί ένα ευρύ κοινό με τρόπο που προσιδιάζει σε κοινόχρηστο χώρο.

Επίσης ρυθμίζεται η διαδικασία υλοποίησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου των έργων υποδομής του Πόλου και καθορίζει το καθεστώς εγκατάστασης περιφράξεων καθώς το μέγεθος των γηπέδων του Πόλου επιβάλλει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην παραλία θα είναι απρόσκοπτη και θα υπάρχει περίφραξη μόνον κατά την εκτέλεση έργων, η οποία και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωσή τους. Το πάρκο θα είναι ανοιχτό στο κοινό για όλους τους πολίτες, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία (ν.4422/2016).

δ) Τέλος, η τέταρτη παράγραφος αναφέρεται στην κατεδάφιση κτιρίων, κτισμάτων και κατασκευών πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών, από και με δαπάνη του φορέα ανάπτυξης, καθώς και στην διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των εργασιών κατεδάφισης.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Ανακατατάξεις πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην δραστηριότητα του Ομίλου Φάις Συμμετοχών, καθότι έληξε η σύμβαση franchise για καταστήματα της ...
LAMDA Development
Σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της βιωσιμότητας που βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη της νέας «πράσινης» ...
Θα χρειάζονται 17.000 κ.μ. τη μέρα!
H ΕΥΔΑΠ  ανακοινώνει τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης με τη Lamda Development S.A., μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ...
Το deal με την Hard Rock
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Hard Rock International σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους για την κατασκευή ...
Ο ρόλος του ΥΠΟΙΚ
Υπεγράφη σήμερα, 8 Ιουνίου 2022, μεταξύ του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου και της ...
Για το Ελληνικό
Νέα συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Parsons σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης των κτιριακών έργων στο ...
Βήμα - βήμα τα έργα
Τον συνολικό σχεδιασμό και το όραμα για τη μεγάλη ανάπλαση στο Ελληνικό, αλλά και τα έργα που θα ολοκληρωθούν ...
Έπεσαν οι υπογραφές
  Παρουσία των Υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού ...
Μετά από 7 χρόνια
Σήμερα, είναι μια σημαντική μέρα για την αγορά και την οικονομία, αφού επιτέλους, μπαίνουν οι υπογραφές στη τελική σύμβαση ...
 
 
Ενόψει των προσεχών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΕΒ καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες της ελληνικής ...
Τη μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου ...
Σε μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα φορολογίας αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, επ' ευκαιρία συνέντευξής του στην ...
Η επιλογή της Κυβέρνησης το 2021 να διευρύνει τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, συστήνοντας τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δικαιώνεται μέρα με την μέρα, ...
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και που αποτελεί ...
Νομοθετική ρύθμιση που θα μειώνει κατά 50% τις χρεώσεις των τραπεζών στα POS προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση ...
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ στις 22/4, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης  Παπαλεξόπουλος και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής ...
Υψηλότερο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα στα τέλη του 2023 σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της EΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία το πρωτογενές ...
H επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της χημικής βιομηχανίας και συγχρόνως η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητάς της όπως και η ανάπτυξή της ως ...
Έντονη βελτίωση καταγράφουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία, σύμφωνα με τον μηνιαίο δελτίο του ΙΟΒΕ, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των προβλέψεων για την ...
Αυξητικές τάσεις παρουσίασε η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας τον τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, γα το ...
Χθες η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε στοιχεία για την οικονομική ανισότητα και φτώχεια. Το 2022, έτος αναφοράς στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν ...