Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΕΒ
Τριπλό χάσμα στην αγορά εργασίας φέρνει η ενεργειακή μετάβαση
Τρίτη, 20/07/2021

Ποσοτικές αλλά και ποιοτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ένα τριπλό χάσμα, φέρνει η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και θα χρειαστεί  αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και μαζικές επενδύσεις για να αντιμετωπιστεί, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ σε σχετική μελέτη με προτάσεις για τη νέα αγορά εργασίας

Συνολικά πάντως διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι η μετάβαση μπορεί να αυξήσει την  απασχόληση στην Ελλάδα κατά 0,7% του ΑΕΠ.

Οπως τονίζει η μελέτη του ΣΕΒ:

•             Η επένδυση στο πράσινο μέλλον και η μετάβασή προς μια πράσινη οικονομία, εάν υλοποιηθούν αποτελεσματικά, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα αναπτυξιακή ευκαιρία, καθώς συνδυάζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

•             Οι παρεμβάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή πρέπει να συμπληρωθούν με στοχευμένη ενεργειακή πολιτική, με ενεργειακή επάρκεια και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για όλους, καθώς και με μια συνεπή βιομηχανική πολιτική, η οποία να εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή – και η ελληνική- παραγωγή θα μπορεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Οι τεχνολογίες,  οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες, που αναδύονται αναμένεται να επιφέρουν αλλαγές και στον κόσμο της εργασίας.

•             Οι αλλαγές αυτές θα είναι τόσο ποσοτικές, με π.χ. αύξηση θέσεων εργασίας σε ορισμένους κλάδους και μείωση σε άλλους, όσο και ποιοτικές με τη δημιουργία νέων «πράσινων» επαγγελμάτων, το μετασχηματισμό άλλων, και την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων γύρω από την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

•            Πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα τριπλό χάσμα που δημιουργείται:

το χάσμα δεξιοτήτων για τα νέα επαγγέλματα, το γεωγραφικό χάσμα όπου οι νέες δραστηριότητες δημιουργούνται σε διαφορετικά μέρη από εκεί όπου υπάρχει συρρίκνωση δραστηριοτήτων και χρονικό χάσμα, καθώς η δημιουργία νέων θέσεων είναι σταδιακή ενώ η απώλειά τους, άμεση.

•             Προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να βγουν ενισχυμένοι από αυτή τη διαδικασία, είναι απαραίτητο να αντιληφθούν  αυτή τη νέα πραγματικότητα και να προσαρμοσθούν σε αυτήν.

Σύμφωνα με το EuroFound (2019), η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα αναμένεται να επιφέρει αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 0,7% - το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό αύξησης στην ΕΕ.  Θετικό ισοζύγιο προκύπτει και από τις περισσότερες διεθνείς μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε αναδυόμενους «πράσινους» τομείς, έστω και οριακά, θα είναι περισσότερες από αυτές που θα χαθούν σε τομείς που θα μετασχηματιστούν λόγω αναγκών προσαρμογής στα νέα επίπεδα περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τη Δ. Μακεδονία προβλέπεται η δημιουργία 11.500 θέσεων εργασίας (5.100 άμεσες και 6.400 έμμεσες) μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους 2.5 δισ. σε πράσινες δραστηριότητες. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την εκπλήρωση των στόχων του ΕΣΕΚ, (το οποίο  ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία αναθεώρησης ώστε να προσαρμοστεί στις νέες υψηλότερες απαιτήσεις –55% μείωση Αερίων του Θερμοκηπίου  μέχρι το 2030) αναμένεται να είναι δύο έως τρεις φορές περισσότερες από τις περίπου 12.000 που θα «χαθούν» λόγω της απολιγνιτοποίησης. Αντίστοιχα η προβλεπόμενη στο ΕΣΕΚ αναβάθμιση του 12-15% του κτιριακού αποθέματος της χώρας αναμένεται να δημιουργήσει 22.000 θέσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Επίσης, οι δραστηριότητες ανακύκλωσης από την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα αναμένεται με τη σειρά τους να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης (πάνω από 15.900 θέσεις).

Ως προς το αντικείμενο των πράσινων επαγγελμάτων, υπάρχουν διάφορα νέα επαγγέλματα με αμιγώς περιβαλλοντικό προφίλ που δημιουργούνται όπως π.χ. αναλυτής εμπορίας εκπομπών άνθρακα, ειδικός στον περιβαλλοντικό έλεγχο και πιστοποίηση, ειδικός αντιρρύπανσης, τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών, κλπ..

Η πράσινη μετάβαση κυρίως θα επηρεάσει και θα μετασχηματίσει υφιστάμενα επαγγέλματα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για νέες, πράσινες, δεξιότητες των εργαζομένων και οδηγεί σε σημαντική ανακατανομή της απασχόλησης μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων.

Το τριπλό χάσμα

Η γεφύρωση  του τριπλού χάσματος αποτελεί  κρίσιμη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη μετάβαση.

Δέσμη προτάσεων του ΣΕΒ για τη δίκαιη μετάβαση του ανθρώπινου δυναμικού στην πράσινη οικονομία

Α) Στρατηγικός σχεδιασμός για την πράσινη οικονομία και τα πράσινα επαγγέλματα

•             Διαμόρφωση  εθνικής στρατηγικής για τα πράσινα επαγγέλματα και τις πράσινες δεξιότητες η οποία να εξειδικεύεται  σε περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

•             Παρακολούθηση και μέτρηση της πράσινης οικονομίας και των πράσινων επαγγελμάτων, με  συλλογή αξιόπιστων και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων στα πλαίσια  ενός αναβαθμισμένου και λειτουργικού «Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας» (υπάρχει και πρέπει να βελτιωθεί)  ώστε να προτείνονται και υλοποιούνται εγκαίρως οι κατάλληλες παρεμβάσεις.

•             Ένταξη της πράσινης διάστασης στον κοινωνικό διάλογο ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων και να αναδειχθούν τα αμοιβαία οφέλη. Οι ΕΓΣΣΕ  2018  και 2021 περιλαμβάνουν άρθρα σε αυτήν την κατεύθυνση (άρθρο 6  και 7 αντιστοίχως) . 

Β) Ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και στήριξη της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού

•             Άμεση προσαρμογή του τυπικού και μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, με επανεξέταση / επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων.

•             Διευκόλυνση της μετάβασης σε νέα πράσινα επαγγέλματα για αυτούς των οποίων οι θέσεις χάνονται, μέσω επανακατάρτισης (reskilling) σε συνδυασμό με προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και παροχή κατάλληλης εισοδηματικής στήριξης (ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης) και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) για αυτούς των οποίων οι θέσεις μετασχηματίζονται.

•             Ανάπτυξη αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων αναγνώρισης και πιστοποίησης πράσινων προσόντων και δεξιοτήτων, και για τις δεξιότητες που αποκτούνται  ατύπως.

•             Παροχή ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για  απόκτηση ειδικών πράσινων δεξιοτήτων, προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και εργαζομένου και εκμάθηση γενικών πράσινων δεξιοτήτων μέσω σεμιναρίων, on-the-job training, παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού κλπ.

•             Διάθεση πόρων (ΤΑΑ, ΕΣΠΑ,  ΛΑΕΚ) για υλοποίηση  προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων σε πράσινες διαδικασίες και συμπεριφορές σε επαγγέλματα προτεραιότητας (υπάλληλοι γραφείου, οδηγοί).   

Γ) Στήριξη της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας

•             Ενθάρρυνση ιδιωτικών πράσινων επενδύσεων μέσω της παροχή χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων,

•             Αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ΕΣΠΑ 2021-2027) και του θεσμού των ΣΔΙΤ.

•             Υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και διαδικασιών στο δημόσιο τομέα (πχ Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις).

Συναφείς αναρτήσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός
Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία οδηγεί σε σημαντική ανακατανομή της απασχόλησης μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων, τονίζει ο ΣΕΒ μετά ...
Διαδέχεται τον κ. Ιωάννη Πανιάρα
Η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) που πραγματοποιήθηκε χθες, (Δευτέρα, 7/6/2021), επικύρωσε την ομόφωνη ...
ΣΕΒ
Στην έκτη χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά ευρώ Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) βρέθηκε ...
ΣEB
    Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του πλανήτη. Η Ευρώπη έχει αναπτύξει μια νέα στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Πράσινη ...
Χατζηδάκης
Οι τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εργασιακό νομοσχέδιο, μεταρρύθμιση επικουρικών συντάξεων, νομοσχέδιο για την κατάρτιση) ...
ΣΕΒ:
Η προμήθεια σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, ...
ΣΕΒ
Κρίσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από την τέταρτη κατά σειρά έρευνα της MRB για τον ΣΕΒ, που έχει ως στόχο την ...
ΣΕΒ
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), η βασικότερη τεχνολογία αιχμής στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αναμένεται να φέρει θεμελιώδεις αλλαγές σε επιχειρήσεις και ...
ΣΕΒ
Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του ...
Παρέχεται από το Investing.com

Ή 773 αν υπολογιστούν 14 μισθοί
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, ...
Κάτω από 1 εκατομμύριο!
Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο του 2021, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Tην υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη και με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη ακριβότερη χώρα  παρουσιάζει σήμερα η μέση τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας ...
Μείωση κατά 22.171 σε ένα χρόνο
Στο 15,9% μειώθηκε η ανεργία τον Φεβρουάριο, έναντι του 16,1% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους είχε ...
Στους νέους το μεγαλύτερο ποσοστό
Στο 16% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος και μειώθηκε μεν σε σχέση με το διορθωμένο προς τα κάτω 16,4% ...
ΟΤΕ, τράπεζες, πρωτοπόροι εργοδότες
Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας επιφέρει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που παρουσίασε η ηγεσία ...
Χατζηδάκης
Ξεκινάει τελικά άμεσα η έναρξη των διαδικασιών για τον κατώτατο μισθό καθώς δημιουργήθηκαν έντονες αντιδράσεις από τη διαρροή για νέα – τέταρτη κατά ...
Στο 15,8% υποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2020 το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας, από 16,4% τον Δεκέμβριο του 2019 και 16,2% τον Νοέμβριο του ...
Ο 3ος κύκλος του πανελλαδικού προγράμματος "ΔΕΣΜΟΣ για τους Νέους - 2021" υποστήριξε το άνοιγμα 14 νέων θέσεων απασχόλησης σε κοινωφελείς οργανισμούς της ...
Υπουργείο Εργασίας
Σε συνέχεια ερωτημάτων από επιχειρήσεις και λογιστές μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9500/322/2-3-2021 (Β’ 821), από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ...
ΟAEΔapp: Σε λειτουργία η νέα εφαρμογή
Τη νέα εφαρμογή ΟΑΕΔapp για κινητά και στα tablets με τον τίτλο «Όλος ο ΟΑΕΔ είναι στο χέρι σου» εγκαινίασε σήμερα ο ΟΑΕΔ στο ...
Γ. Κασσαπίδης
Η απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία ήταν το θέμα του Fire Chat του κ. Γιώργου Κασσαπίδη, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στην ενότητα «Απολιγνητοποίηση και βέλτιστες ...