Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός τιμολόγησης από τη ΡΑΕ
Κίνητρα απόδοσης για τον ΔΕΣΦΑ στον νέο κανονισμό τιμολόγησης
Δευτέρα, 06/03/2023

Kίνητρα απόδοσης προβλέπει ο νέος κανονισμός τιμολόγησης που ενέκρινε η ΡΑΕ για το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ με περίοδο εφαρμογής τη χρονική περίοδο 2024-2027.

Επόμενη απόφαση της ΡΑΕ θα καθορίσει με ακρίβεια τα κίνητρα απόδοσης, τα οποία θα ενσωματωθούν στα έσοδα του ΔΕΣΦΑ από την 1η Ιανουαρίου 2025 με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2023, ενώ για το 2024 ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να υποβάλει σύντομα την εισήγηση του για τα τιμολόγια. Η πρόταση του Διαχειριστή θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ

Ο νέος κανονισμός προσδιορίζει τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ΔΕΣΦΑ, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις που εξετάζονται κατά την κατηγοριοποίηση τους. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς και στο μέρος του ΕΣΦΑ που αναπτύσσεται από θυγατρική εταιρεία του ΔΕΣΦΑ.

Οσον αφορά στα κριτήρια απόδοσης αυτά θα μπορούν να αφορούν στο σύνολο των δεικτών απόδοσης είτε σε ένα μέρος τους.

Βασικός συντελεστής διαμόρφωσης των τιμολογίων, όπως και στο παρελθόν, είναι το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου, το οποίο υπολογίζεται σε ονομαστικές προ-φόρων τιμές (WACCpre-tax, nominal).

Για τοWACC υπολογίζεται ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης με τη ΡΑΕ να θεωρεί ως ιδεατό συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης το εύρος από 45% έως 60%.  Οι παράμετροι που διαμορφώνουν το WACC είναι το κόστος δανειακών κεφαλαίων (cost of debt), το κόστος των ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, η απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (risk-free rate), ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (beta factor), το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς (Market Risk Premium) και το ασφάλιστρο κινδύνου της Χώρας (Country Risk Premium).

Για την Πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο (2024-2027) το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου θα υπολογίζεται διακριτά ανά έτος, βάσει συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης που ξεκινά από τον τρέχοντα συντελεστή του Διαχειριστή και μεταβάλλεται προς ένα ιδεατό συντελεστή κατ’ ελάχιστο 45% ως το 2027 και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το τρέχον σταθμισμένο κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων του Διαχειριστή ως προς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων.

Η αξιολόγηση από τη ΡΑΕ των επενδύσεων που υποβάλει ο Διαχειριστής στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και της εισήγησής του για το Επιτρεπόμενο Έσοδο θα πραγματοποιείται με βάση νέα απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με την αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση των Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, προκειμένου αυτά να περιληφθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

Εαν η ένταξη Έργου Ανάπτυξης στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση προκαλεί αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ κατά την Περίοδο Μέσης Χρέωσης, η ΡΑΕ συνεξετάζει τη συνεισφορά του εν λόγω έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εθνική και περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση υπέρβασηςτης αξίας των επενδύσεων, αν η διαφορά ισούται ή ξεπερνάει το όριο σημαντικότητας (materiality threshold), το οποίο ορίζεται στο 5% επί των σωρευτικών κεφαλαιουχικών δαπανών του Διαχειριστή κατά την περίοδο αξιολόγησης, τότε θα γίνεται επανεξέταση.Η αξιολόγηση θα  πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής για την υλοποίηση των επενδύσεων, να εξετάζει τις αιτίες τυχόν αποκλίσεων του κόστους και να καθορίζει εάν αυτές οι αιτίες μπορούν να αποδοθούν στις ενέργειες του Διαχειριστή ή σε εξωτερικούς παράγοντες εκτός του ελέγχου του (συμπεριλαμβανομένων λόγων Ανωτέρας βίας).

Η Ανακτήσιμη Διαφορά των ετών 2022 και 2023 θα υπολογιστεί βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ο οποίος ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων των εν λόγω ετών, ήτοι της Απόφασης ΡΑΕ 1434/2020.

Με το νέο κανονισμό τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η ΡΑΕ στοχεύει σε  :

α. Τιμολόγια , που αντικατοπτρίζουν το εύλογο κόστος, τον αποδοτικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το εύλογο επίπεδο προβλεψιμότητας.

β. Διατήρηση της βιωσιμότητας και της χρηματοδοτικής ικανότητας του ΔΕΣΦΑ.

γ. Παροχή κινήτρων προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του δικτύου, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασύνδεση μεταξύ των δικτύων αερίου.

δ. Στη  διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.

ε. Στην ευχερέστερη κατανόηση των χρηστών του δικτύου σε σχέση με τα τιμολόγια που αφορούν τόσο στην υπηρεσία μεταφοράς όσο και στην Βασική Υπηρεσία Εγκατάστασης  υγροποιημένου αερίου (ΥΦΑ).Ως απόδοση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης ορίζεται η απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων για κάθε υπηρεσία και υπολογίζεται, πολλαπλασιάζοντας τη ΡΠΒ της κάθε υπηρεσίας με το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) του Διαχειριστή για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου.

Οι επενδύσεις που συνυπολογίζονται στη ΡΠΒ, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α. νέες επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένου έτους

β. επενδύσεις σε εξέλιξη οι οποίες ξεκίνησαν σε προηγούμενα έτη και παραμένουν σε εξέλιξη κατά το έτος i της Ρυθμιστικής Περιόδου.

Οι νέες επενδύσεις οι οποίες εμπεριέχουν κατά την κρίση της ΡΑΕ καινοτόμες προσεγγίσεις, εξετάζονται ως προς την παροχή οικονομικών κινήτρων. Για αυτό ο Διαχειριστής υποβάλλει στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης τεκμηριωμένη εισήγηση που περιέχει και τα εξής:

α. Αιτιολόγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως καινοτόμου.

β. Μελέτη κόστους-οφέλους,

γ. Tεκμηρίωση της ανάγκης χορήγησης κινήτρου

δ. Προτεινόμενο κίνητρο συνοδευόμενο από τεκμηρίωση του εύλογου του ύψους του. Πάντως το εκάστοτε χορηγούμενο οικονομικό κίνητρο δεν θα υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000€) ευρώ ανά επένδυση.

Συναφείς αναρτήσεις
Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ο ΔΕΣΦΑ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του στη Ρεβυθούσα θεωρητική άσκηση ετοιμότητας υπό τον συντονισμό ...
Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις που αφορούν το τρόπο προσωρινής λειτουργίας του σημείου σύνδεσης του νέου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου ...
Χαρακτηριστικά υψηλής συγκέντρωσης συνέχισε να εμφανίζει η λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Νοέμβριο, παρά τον σημαντικό αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται, ...
Μειωμένη κατά 21,56% σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ...
Οι επικεφαλής των τριών βασικών μετόχων του ΔΕΣΦΑ, της ιταλικής Snam, της ισπανικής Enagas και της βελγικής Fluxys συναντήθηκαν ...
Mε τις δεξαμενές υγροποιημένου αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, να είναι σχεδόν γεμάτες, σε ποσοστό άνω του 95%, ξεκινά ο Δεκέμβριος, ...
2ο Συνέδριο Υδρογόνου του ΔΕΣΦΑ
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υδρογόνο και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που η Ελλάδα μπορεί να παίξει στο ...
Με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς
Έχοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός διευρυμένου οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας στον κλάδο της ενέργειας, ο ...
Μειωμένη κατά 15,38% σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται η κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ...
 
 
Η  Βιοχάλκο και ο Τιτάνας υπέγραψαν τελικώς την κοινή δήλωση κατανάλωσης για τα  δύο PPAs με τη ΔΕΗ, πράγμα που ανοίγει το δρόμο ...
Η ανεξέλεγκτη διείσδυση των ΑΠΕ και ειδικά των φωτοβολταϊκών  με τα τεράστια προβλήματα που προκαλεί, όπως ο “κανιβαλισμός της αγοράς” με τις αρνητικές ...
Ποσό της τάξης των 130 εκατ. ευρώ υπέρ του ήδη προβληματικού Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) φέρεται έτοιμος  να διεκδικήσει ο ΔΑΠΕΕΠ από τις ...
Η πορεία μας προς το 2030 είναι σαφής: Η Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες θέτει φιλόδοξους, αλλά ζωτικούς στόχους ώστε να επιτευχθεί ...
Σύντομα, το πιθανότερο πριν το Πάσχα αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το net billing, το νέο τρόπο αποζημίωσης των οικιακών φωτοβολταϊκών ...
Στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία  στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έχει εισέλθει η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ...
Η νορβηγική εταιρία Moreld Ocean Wind AS και η ελληνική Lykomitros Steel SA υπέγραψαν Μνημόνιο Συνργασίας (MOU) για την ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικά ...
Στην έναρξη κατασκευής  φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 560 MW στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας είναι έτοιμη να προχωρήσει η Lightsource bp, η  βρετανική εταιρία ...
Το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας  για την κατά προτεραιότητα χορήγηση όρων σύνδεσης στα φωτοβολταϊκά πάρκα  που έχουν υπογράψει PPAs ίσως αναγκαστεί να εξετάσει ...
Η σεζόν για τη θέρμανση ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 31 Μαρτίου και σύμφωνα με την επίτροπο ενέργειας Κάντρι Σίμσον οι αποθήκες φυσικού αερίου ...
Την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στα 24 ευρώ/MWh από 17 ευρώ/MWh, από  Ιούνιο ζητεί ο ΔΑΠΕΕΠ, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν ...
Oι τιμές στη χονδρική αγορά του ηλεκτρισμού μπορεί να μειώνονται, όμως αντίστοιχη μείωση δεν πέρασε στα τιμολόγια λιανικής τουλάχιστον τον Απρίλιο, καθώς  οι ...