Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Γιατί ζητεί ενημέρωση για τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα Δ.Σ. των εισηγμένων
Παρασκευή, 24/03/2023

Πλήρη ενημέρωση για τα μέλη του Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες προκειμένου να αποφευχθεί εκ της ιδιότητάς τους σύγκρουση συμφερόντων.

Μέχρι τις 31/3/2023 θα πρέπει να έχει γίνει η πρώτη αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων από ανεξάρτητο αξιολογητή με μημερομηνία αναφοράς την 31.12/2022. Δηλαδή η πρώτη αναφορά στην Έκθεση Αξιολόγησης αναμένεται να περιλαμβάνεται στη Δήλωση Εταιρτικιής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 21/12/2022.

Σύμφωνα με τη νέα επιστολή π[ου έστειλε η Κεφαλαιαγορά στις εισηγμένες είναι αναγκαίο η Έκθεση Αξιολόγησης να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρείας και να έχει τεθεί υπόψη των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας.  

Σημειώνεται ότι, οι Εταιρείες οφείλουν να περιλαμβάνουν στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης:

 Τον χρόνο διενέργειας της αξιολόγησης, καθώς και τα στοιχεία του αξιολογητή.

 Τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης, με σύντομη αναφορά στα σημαντικά ευρήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.

 Την απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας για τα ανωτέρω σημαντικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης μίας σύντομης αναφοράς στα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τους και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

 Σύντομη αναφορά απολογιστικά στις τυχόν ενέργειες που προέβη η Εταιρεία μέσα στο έτος αναφοράς για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ευρημάτων, με βάση και το προαναφερόμενο σχέδιο δράσης.

Επιπρόσθετα, οι Εταιρείες οφείλουν να διαβιβάσουν έως τις 31.03.2023 στην Ε.Κ., τη σύνοψη της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει το συμπέρασμα του Αξιολογητή, τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτά, καθώς και την απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Σημειώνεται ότι, στη σύνοψη περιλαμβάνεται ο χρόνος που διενεργήθηκε η αξιολόγηση, τα στοιχεία του αξιολογητή, καθώς και ρητή δήλωση του, σχετικά με την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης περιλαμβάνεται το εύρος των εργασιών ως προς τα αντικείμενα της αξιολόγησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο ii.β. της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ειδικά ως προς το εύρος των εργασιών, αναφορικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης διευκρινίζεται ότι, το εύρος των εργασιών αποφασίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον χρόνο ανάθεσης, ή και κατά τη διάρκεια του έργου, προσδιορίζει, με βάση ιδίως το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας της εταιρείας και του τυχόν ομίλου, την έκταση και τον βαθμό εξειδίκευσης του αντικειμένου του ελέγχου, ανά κεφάλαιο, όπως αυτό περιγράφεται στην Απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κεφάλαια ελέγχου.

Η Ε.Κ. εφιστά την προσοχή στις Εταιρείες και στους Αξιολογητές να συμπεριλαμβάνουν στη σύνοψη μόνο τα ευρήματα που κρίνονται σημαντικά ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση, καθώς

και της εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ν. 4706/2020. Συστήνεται όπως η σύνοψη να είναι περιεκτική και ολιγοσέλιδη.

Επίσης, η Ε.Κ. εφιστά την προσοχή στις εισηγμένες εταιρείες να διερευνούν ιδιαιτέρως, την ιδιότητα ή τη θέση που τυχόν κατέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ταυτόχρονα και σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών. Ειδικότερα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απορρέουσες εξ αυτής της ιδιότητας, επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες, ιδίως δε τυχόν ζητημάτων ανεξαρτησίας και σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και τις Εγκυκλίους, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Οργάνωσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Business στην Γερμανία, χρηματοδότες από την Κύπρο και τρελά ταμειακά διαθέσιμα που… ούτε τράπεζα δεν έχει, οδήγησαν την Επιτροπή ...
Έως 230 εκατ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 957η/1.7.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε: -Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της ...
Χρηματιστήριο
Απόδειξη ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες που συναλλάσσονται στο Χ.Α. είναι υγιείς ζητεί με επιστολή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς ...
Χρηματιστήριο
Στο διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ετέθη το θέμα της διακύμανσης της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (σ.σ. -8% την ...
Επ. Κεφαλαιαγοράς
Ενημερωτικά δελτία και στα αγγλικά θα δέχεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε πρόσφατα το σύνολο των διαδικασιών ...
Πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μετατραπεί σε “Ανεξάρτητη Αρχή”
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών θα έχει καταλήξει στις νέες ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Big Brother από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσους επενδύουν στα κρυπτονομίσματα και κυρίως τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι επίδοξοι ...
Πρόστιμα που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ και δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπιασμού του ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Έβρεξε πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Ωστόσο, τα πρόστιμα αυτά αφορούν σε ανύπαρκτες εταιρείες, όπως η Euroasian Rail Skyway ...
 
 
Σχεδόν 20 μετοχές έγραψαν χθες ιστορικά ή πολυετή υψηλά και σήμερα βγαίνει διόρθωση. Ήπια, με απώλειες 0,20%, στις 1.233 μονάδες και συναλλαγές λίγο ...
Στις 1.227 μονάδες ο γενικός δείκτης του Χ.Α. με κέρδη 0,5% και συναλλαγές στα πρώτα λεπτά πάνω από 11 εκατ. ευρώ, δεν θυμίζει ...
Στα 9,60 ευρώ η ΔΕΗ με κέρδη 2,8%
Πάνω από 6% κέρδη την τελευταία εβδομάδα και σχεδόν 30% από την αρχή του χρόνου για τον γενικό δείκτη του Χ.Α., με το ...
Τυφώνας ΗΠΑ χτυπάει τις αγορές
Κατέβασαν ταχύτητα οι αγοραστές στο Χ.Α., με τον γενικό δείκτη στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών να υποχωρεί κατά 0,61%, στις 1.197 μονάδες και ...
Ξεπέρασε τις 1200 μονάδες ο γενικός δείκτης με διψήφια ποσοστά ανόδου σε τράπεζες και ΔΕΗ!
Πάνω από... 60 εκατ. ευρώ συναλλαγές στο Χ.Α., χωρίς καν να έχει περάσει το πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης! Στις 1203 μονάδες ο γενικό ...
Χαμηλές οι διακυμάνσεις από το ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης με την επιφυλακτικότητα να περισσεύει στην χρηματιστηριακή αγορά, η οποία είναι ιδιαιτέρως έντονη από ...
Το άνοιγμα της ψαλίδας στις δημοσκοπήσεις υπέρ της Νέας Δημοκρατίας είναι ο βασικός λόγος που από το άνοιγμα της συνεδρίασης βγαίνουν κάποιες εντολές ...
Με τον Dow να υποχωρεί πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα χθες και ο S&P 500 να βρίσκει και πάλι τις 4.100 μονάδες, οι ...
Που θα πάνε οι τιμές του Αερίου
Τελικά τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου TTF, οι οποίες φαίνονται έτοιμες να δοκιμάσουν το φράγμα των 30 ευρώ/ΜWh, ενώ οι ...
Στάση αναμονής και σήμερα στην εκκίνηση της αγοράς, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης και τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς τέσσερις ...
Βουτιά 6,6% για το ISE
Mε βουτιά 6,6% κινείται αυτή την ώρα το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, μία μέρα μετά τις εκλογές στην Τουρκία, το αποτέλεσμα των οποίων άφησε ...
Ανοδικά ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές, σε αντίθεση με το Χ.Α. που άνοιξε πτωτικά στην περιοχή των 1.119 μονάδων, με οριακές απώλειες 0,27% και ...