Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Διαβούλευση μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή
Απόκριση Ζήτησης: Βασικό εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας
Τετάρτη, 29/03/2023

Η απόκριση της ζήτησης εισέρχεται σταδιακά στην αγορά ηλεκτρισμού με τη ΡΑΕ να προωθεί ήδη μία σειρά από τροποποιήσεις στους σχετικούς κανονισμούς, καθώς το demand response (απόκριση ζήτησης) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ έθεσε σε διαβούλευση  ως την Μεγάλη Παρασκευή, 14 Απριλίου, την  τροποποίηση των Κανονισμών των τριών αγορών ηλεκτρισμού του Target Model, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,  της Ενδοημερήσιας και της Αγοράς Εξισορρόπησης, προκειμένου στη λειττουργία τους να ενσωματωθεί η απόκριση της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ).  Οι αλλαγές έρχονται σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4986/2022, με τον οποίο υιοθετήθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία της ΕΕ 2019/944 για τους κοινούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και εμπεριέχονται στις υπό διαβούλευση εισηγήσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του ΑΔΜΗΕ, που διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης.

Οι ρυθμίσεις, που προτείνει το ΕΧΕ στην Αγορά Επόμενης Ημέρας αφορούν στη συμμετοχή και την υποβολή εντολών από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Καταναλωτές για κάθε Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου που εκπροσωπούν.

Στο πλαίσιο αυτό,  συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας είναι  οι εξής:

α) Παραγωγοί, κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή σχετικής εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής,

β) Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας,

γ) Έμποροι, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας,

δ) Παραγωγοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, κάτοχοι Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

ε) Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., και Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης (Φο.Σ.Ε.Α.Ζ.), κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ανά κατηγορία., κάτοχοι Άδειας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, και

στ) Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, και

ζ) Τελικοί Πελάτες ή Καταναλωτές που εκπροσωπούν Κατανεμόμενο Φορτίο.

Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τις ενέργειες ενημέρωσης των Διαχειριστών, σε περίπτωση διαγραφής Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης ή Πελάτη από το Μητρώο Συμμετεχόντων.

Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Καταναλωτές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται  και στην Ενδοημερήσια Αγορά, σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, που αφορούν στη συμμετοχή τους και στην υποβολή εντολών  για κάθε Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου που εκπροσωπούν.

Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά στις διαδικασίες διεπαφής της Ενδοημερήσιας Αγορά με την Αγορά Εξισορρόπησης.

Επίσης ρυθμίζεται ο φυσικός διακανονισμός ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. Και σε αυτή την περίπτωση προστίθενται οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ και οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, όπως και οι Καταναλωτές.

Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσει για :

.Tη Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Πελατών.

.Tην εισαγωγή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στον υπολογισμό της Θετικής και της Αρνητικής Απόκλισης Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση σε περίπτωση επιβολής σχετικής Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης.

.Tη Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Πελατών.

Συναφείς αναρτήσεις
Η  απόκριση της ζήτησης (demand response) εντάσσεται πλέον στις αγορές ηλεκτρισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στην Αγορά Εξισορρόπησης που ...
Χαρακτηριστικά υψηλής συγκέντρωσης συνέχισε να εμφανίζει η λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Νοέμβριο, παρά τον σημαντικό αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται, ...
Το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) θέτει προς διαβούλευση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’173/2013) ...
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
Ένα ακόμα βήμα για τα 9  εκατ. ευρώ που διεκδικούν βιομηχανίες και επιχειρήσεις από τους Διαχειριστές Διανομής Αερίου έγινε ...
Η υπόθεση θα κριθεί οριστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Ενα αποφασιστικό βήμα, για το  ποσό των περίπου 9  εκατ. ευρώ που διεκδικούν βιομηχανίες και επιχειρήσεις από τους Διαχειριστές ...
Ρόδος - Συνεργασία - Βέλτιστες πρακτικές
Οι βέλτιστες πρακτικές για την ενεργειακή μετάβαση, οι δυσκολίες, τα επιτυχημένα έργα και η αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στην ...
Οι θέσεις της ΔΕΔΑ διατυπώνονται σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ
Την αντίθεσή της στη σύνδεση της ΕΛΒΑΛ απ’ευθείας με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ δηλώνει η ΔΕΔΑ, με  βασικό επιχείρημα ...
O πρώτος διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει ως το τέλος Ιουνίου
Οι διαγωνισμοί για τις ενισχύσεις που θα λάβουν οι μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρισμού μπορεί ακόμα να είναι στα χαρτιά… και ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερες διευκρινίσεις αλλά και τροποποιήσεις σε αρκετά σημεία του ρυθμιστικού πλαισίου που σχεδιάζεται για τη συμμετοχή της απόκρισης της ...
 
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ...
Σε 12 με 18 μήνες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ ανοικτά ...
Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) για την ανάπτυξη και ...
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Τάσσος Μάνος, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστούν ή ακόμα και να τετραπλασιαστούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και ...
“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί PPA με μεγάλες βιομηχανίες, ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα, συνεργάζονται για να ...
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector, που αφορά το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, ζήτησαν την ...
Για το γ΄τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της Energean στο διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην θάλασσα του Μαρόκου στον Ατλαντικό, με ...
Εντός του 2024 η ΔΕΗ προγραμματίζει να ξεκινήσει την εμπορική  δραστηριότητα στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των ...
To μερίδιο της HelleniQ Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει να εξαγοράσει τελικώς το δημόσιο, μετά την αποτυχία των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της εταιρίας αερίου ...