Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χαοτική η διαφορά με τα επιτόκια καταθέσεων
ETE: +11% τα καθαρά έσοδα από τόκους στο ά 6μηνο!
Τρίτη, 01/08/2023

Πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα οργανικά κέρδη μετά φόρων της Εθνικής Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο του 2023,  με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται άνω του 16%, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο σε 1,052 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη από προμήθειες σε 178 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των οργανικών εσόδων να φτάνει στα 1,23 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 60%.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο σε 1,286 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σε 830 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα:

-Η ανοδική τάση των καθαρών εσόδων από τόκους διαμορφώθηκε σε +11% σε τριμηνιαία βάση κατά το Β’ τρίμηνο 2023, αντανακλώντας την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που οδήγησε σε περαιτέρω συμπίεση του δανειακού επιτοκιακού περιθωρίου, απορροφώντας το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και ομολογιακών εκδόσεων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά ~40μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

-Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε σε +6% σε τριμηνιαία βάση και αποτυπώνει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών κυρίως στη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων, καθώς και τα επενδυτικά προϊόντα. Αναπροσαρμόζοντας για την αποεπένδυση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως

-Η συντηρητική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκε, με τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να ενισχύονται μόλις κατά +1% σε ετήσια βάση, παρά τις κλαδικές αυξήσεις μισθών στα τέλη του 2022, καθώς και τις μειωμένες –παρότι υψηλές– πληθωριστικές πιέσεις στο Β΄ τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αποσβέσεων (+12% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής

-Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε κάτω από τις 70μ.β. έναντι στόχου περί των ~80μ.β. που έχουμε θέσει για το 2023

Οι εκταμιεύσεις ενισχύθηκαν το Β’ τρίμηνο 2023 και διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν €1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

 

-Οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, ενισχυμένες κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις2 Εταιρικής Τραπεζικής (+30% σε τριμηνιαία βάση)

-Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €0,8 δισ. ετησίως και ανήλθαν σε €27,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, σημειώνοντας οριακή μείωση από την αρχή του έτους (<1%), αποτυπώνοντας τις υψηλότερες αποπληρωμές κεφαλαίου κίνησης από εταιρείες με υψηλή ρευστότητα κυρίως κατά το Α΄ τρίμηνο 2023. Η τάση στις εκταμιεύσεις διαφαίνεται αυξητική το Β΄ εξάμηνο 2023 και αναμένεται να επιτρέψει στα εξυπηρετούμενα δάνεια να επεκταθούν δυναμικά μέχρι το τέλος του έτους

-Οι εγχώριες καταθέσεις επανήλθαν σε ανοδική τροχιά το Β΄ τρίμηνο 2023 (+2% σε τριμηνιαία βάση), ανακάμπτοντας από την πτώση του Α΄ τριμήνου 2023 που οφειλόταν σε αυξημένες αποπληρωμές δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων από πελάτες Λιανικής. Σε σύγκριση με τον αρχή του έτους, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1% ή €0,4 δισ.

-Το υπόλοιπο του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) διαμορφώθηκε σε μόλις €1,9 δισ. τον Ιούνιο 2023, μειωμένο περαιτέρω κατά €3,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να ενισχύεται κατά €1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε ~€7 δισ.

Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ., ή μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις

-Η μικρή αύξηση στις πρώιμες καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου

-Καθαρές ροές ΜΕΑ ύψους μόλις +€0,03 δισ. το Β΄ τρίμηνο 2023

-Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 5,3% και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις σε 82,1%

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 17,3%, με το Συνολικό Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 18,4%

-Η ισχυρή οργανική κερδοφορία ενίσχυσε τον δείκτη CET1 κατά ~80μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 17,3%3 το Β’ τρίμηνο 2023

-O δείκτης MREL του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 22,5%, προσεγγίζοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου του 2024 ύψους 22,7%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε:

«Η ελληνική οικονομία διανύει μια ευνοϊκή περίοδο και βρίσκεται σε μία σπάνια οικονομική και πολιτική συγκυρία. Οι προοπτικές για παγκόσμια ανάκαμψη είναι βελτιωμένες αλλά και η ανταγωνιστικότητα της ίδιας της ελληνικής οικονομίας είναι φανερά ενισχυμένη – μετά από σκληρή προσπάθεια – ενώ έχει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παραμένει σχετικά ισχυρή, ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται έτοιμη να ανακάμψει από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών και τον περιορισμό στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας να προκαλεί αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI).

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας καθώς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τον ισχυρό Ισολογισμό και το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα €0,5 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (core RoTE) να υπερβαίνει το 16% και ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα (C:CI) να διαμορφώνεται στο 32%, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων μας, τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Η ισχυρή οργανική κερδοφορία μας δημιουργεί σταθερό κεφάλαιο κάθε τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να καταγράφουν αύξηση κατά 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και να διαμορφώνονται στο 17,3% και 18,4%, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η πλεονάζουσα ρευστότητά μας εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, βασιζόμενη σε μια ισχυρή και σταθερή βάση καταθέσεων, ενώ η καθαρή μας ταμειακή θέση ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας τα €7 δισ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπολειπόμενη έκθεση της Τράπεζας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανέρχεται σε μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ η μικρή αύξηση στις καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων κατά το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ανθεκτικότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας.

 

Σχετικοί όροι:
ΕΤΕ
Συναφείς αναρτήσεις
Επιφυλακτικότητα στις 1255 μονάδες ο δείκτης
Σχεδόν 12 εκατ. ευρώ τζίρος και κίνηση της αγοράς στις 1255 μονάδες σε μία κόμα προσπάθεια διάσπασης των 1260 ...
Στο ά 3μηνο
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €246 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023, ...
Στο στόχαστρο ΕΤΕ και Eurobank
Τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές αγορές δείχνουν να απορροφούν τους κραδασμούς που προκαλεί και μόνο η αναγγελία αύξησης των ...
Έρευνα
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να πλήττει τις ήδη επιβαρυμένες διεθνείς αγορές ενέργειας και πρώτων υλών καθώς και τις ...
Στο +35% η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας
Τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €198 εκατ. το Α΄ τρίμηνο, με ...
Μπήκε και ΕΤΕ, παρέμεινε το Jumbo
Ήταν... δέσμευση; Έγινε πράξη! Το παλιό αυτό σύνθημα έγινε επίκαιρο τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν έγινε γνωστό ότι τελικά ...
Νέα υψηλά και πάνω από 2,1 δις. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της Τέρνα Ενεργειακή
Το ταμπλό δείχνει ότι κλειδώνει η είσοδος στον MSCI για τον Μυτιληναίο και την Εθνική  και «παίζεται» η παραμονή ...
Για 490 εκατ. η πρόβλεψη για φέτος
Τα κέρδη του ομίλου της Εθνικής μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 42,5% σε ετήσια βάση, σε ...
Λόγω μεγέθυνσης της οικονομίας
Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης για το σύνολο του 2021 υποδηλώνουν ότι η υπεραπόδοση έναντι του ...
 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, συμμετέχει στην εκ νέου ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ...
H NBG Pay, πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν το παλιό τερματικό POS τους, με ένα ...
Την υψηλότερη κερδοφορία (RoTE 14,3%) τριμήνου για το 2023 πέτυχε η Alpha Bank κατά το Δ ́ τρίμηνο, ωθώντας τη συνολική κερδοφορία του έτους ...
Ένα εκατομμύριο πελάτες αριθμεί πλέον στην Ελλάδα η Revolut, η διεθνής εφαρμογή χρηματοοικονομικών με περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Πρόκειται για σημαντικό ...
Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη δωδεκαμήνου 2023 στα €103 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. τo 2022 ανακοίνωσε η Optima καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 143%. Ο δείκτης βασικών ...
Πάνω από 2 δισ. στα νοικοκυριά
Μεγάλη μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και των τραπεζικών δανείων καταγράφει τον Ιανουάριο η Τράπεζα της Ελλάδος.  Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία ...
H κυρία Ισμήνη Παπακυρίλλου
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB υποδέχθηκε τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, η οποία ανέλαβε επισήμως καθήκοντα χθες Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024. Ο Πρόεδρος ...
Η Optima bank εμπλουτίζει τις επιλογές πληρωμών που έχουν οι πελάτες της στη διάθεσή τους. Με την προσθήκη νέων λειτουργιών, χαρακτηριστικά των οποίων ...
Προχωρά και σε επαναγορά ομολογιών
Εντολή σε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Subordinated Tier 2, καθώς και την επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ λήξεως τον ...
Υπουργείο Ανάπτυξης
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, μετά από εξέταση σχετικής ...
Τον Οκτώβριο
Αναστροφή της εικόνας του Σεπτεμβρίου καταγράφουν τα στοιχεία της Tράπεζας της Ελλάδος. Στον τομέα των καταθέσεων καταγράφεται μείωση κατά 2.143 εκατ. ευρώ, τον ...
Αρχίζει στις 14/11 - 16/11
Ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη η διαδικασία διάθεσης μετοχών της ΕΤΕ  από το ΤΧΣ με το εύρος διάθεσης να ορίζεται μεταξύ 5 ...