Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας: Τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας
Τρίτη, 28/11/2023

Σειρά ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της απόκρισης ζήτησης (demand response) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ένταξη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης της ζήτησης προτείνει το Χρηματιστήριο Ενέργειας στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας.

Η εισήγηση του ΕΧΕ, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ ως τις 8 Δεκεμβρίου, εκτός από τις ρυθμίσεις για τους ΦΟΣΕ της ζήτησης, περιλαμβάνει και αναλυτικές διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ των Συμμετεχόντων.

Ας σημειωθεί ότι η απόκριση ζήτησης, αποτελεί ένα από του βασικούς πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ στην αγορά ηλεκτρισμού, του οποίου η λειτουργία έχει καθυστερήσει στη χώρα μας, παρότι αποτελεί και αίτημα των μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρισμού για τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους.

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις, που προτείνει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, αφορούν στην προσθήκη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και των Καταναλωτών που εκπροσωπούν Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου για ιδία χρήση στα αποδεκτά πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος.

Οσον αφορά στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι βασικότερες αλλαγές αφορούν:

- Στην προτεραιοποίηση της συμμετοχής Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, σε καθεστώς δοκιμών παραλαβής ή δοκιμαστικής λειτουργίας.

-Την προσθήκη στα  Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στις Οντότητες για τις οποίες ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταρφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εν προκειμένω ο ΑΔΜΗΕ,  υποβάλει Εντολές Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες έγχυσης ενέργειας προγραμματισμένων δοκιμών παραλαβής ή δοκιμαστικής λειτουργίας.

Ορίζεται  χρονικό όριο διαβίβασης πληροφοριών από τον ΑΔΜΗΕ  στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, όσον αφορά στις νέες καταχωρίσεις,  ενώ εισάγονται ρυθμίσεις όσον αφορά  την ενημέρωση για τις μεταβολές στοιχείων στα Μητρώα των Χαρτοφυλακίων για τις  Κατανεμόμενες ΑΠΕ και τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου.’

Επίσης, προστίθενται ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των περιθωρίων ενέργειας Εντολών Πώλησης και Αγοράς για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και παράλληλα θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την απόρριψη Εντολών σε περίπτωση παραβίασης των περιθωρίων ενέργειας αγοράς ή πώλησης

Ο νέος κανονισμός θα προβλέπει τη διεπαφή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας με την Ενδοημερήσια Αγορά τόσο για  τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, όσο  και για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων ή Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ σε κατάσταση δοκιμών παραλαβής ή σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Ενδοημερήσια Αγορά

Σε ανάλογο πνεύμα κινούνται οι ρυθμίσεις για την Ενδοημερήσια Αγορά με την εισαγωγή χρονικών περιορισμών για τη διαβίβαση των πληροφοριών από τον Διαχειριστή του Συστήματος στο ΕΧΕ όσον αφορά νέες καταχωρίσεις οντοτήτων στο Χαρτοφυλάκιο του Συμμετέχοντα. Επιπλέον, διορθώνεται το χρονικό όριο διαβίβασης πληροφοριών από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο ΕΧΕ για τις μεταβολές στα Μητρώα Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και των στοιχείων ανά συμμετέχοντα στο σχετικό χαρτοφυλάκιο. Επίσης προστίθενται οι ανάλογες πληροφορίες  από το Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, το οποίο εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Κανονισμού, καθώς και πληροφοριών από το νέο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

Εξάλλου,  αναθεωρούνται οι κανόνες επικύρωσης των εντολών έναντι της διαθέσιμης ισχύος, προκειμένου να εισαχθούν ειδικότερες προβλέψεις αναφορικά με τα Χαρτοφυλάκια, καθώς και οι κανόνες επικύρωσης των Εντολών έναντι των τεχνικών περιορισμών λόγω απονομής εφεδρειών / ένταξης στο πρόγραμμα του ISP και διαθέσιμου περιθωρίου αγοράς/πώλησης.  Παράλληλα εντάσσονται προβλέψεις για την απόρριψη των εντολών σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων επικύρωσης

Τροποποιήσεις προβλέπονται και στο 6ο και τελευταίο Κεφάλαιο του Κανονισμού που αφορά στο Φυσικό Διακανονισμό Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυσικής παράδοσης/απόληψης. Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν στην επικαιροποίηση της διαθέσιμης ισχύος και για την υποβολή από τον Διαχειριστή των μεταβολών στις Οντότητες με βάση τα σχετικά μητρώα. Επίσης προστίθενται ρυθμίσεις για τη Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης και φυσικής απόληψης  από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης και Καταναλωτών, καθώς και προβλέψεις για  ελέγχους  επικύρωσης βάσει της Διαθέσιμη Ισχύος πώλησης ή αγοράς

Τέλος, στα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου εισάγονται ρυθμίσεις για τον υπολογισμό της Θετικής και της Αρνητικής Απόκλισης Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση σε περίπτωση επιβολής σχετικής Χρέωσης Μη Συμμόρφωση,  εφόσον οι υποβληθείσες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως τις ενεδεδειγμένες ποσότητες (TDP και TOP). Επιπρόσθετα αναπροσαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού της  Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης, προκειμένου να ληφθεί  υπόψη και η Διαθέσιμη Ισχύς πώλησης του χαρτοφυλακίου.

Συναφείς αναρτήσεις
Yπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού τάσσεται ο ΕΣΑΗ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές ...
Αγορά Επόμενης Ημέρας
Kατ΄αρχήν θετικά, αλλά και με κάποιες επιφυλάξεις φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρισμού, την ...
Αυξάνονται από την 1/1/2024  τα τέλη και οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τους συμμετέχοντες, πράγμα που ανεβάζει τα ...
Ως το τέλος του έτους ο ΔΑΠΠΕΠ αναμένεται να διεξάγει την πρώτη δημοπρασία για την ανάθεση εγγυήσεων προέλευσης, ενώ ...
Oι επικείμενες αυξήσεις των τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας- στο βαθμό βέβαια ...
ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση για την περίοδο 2024-2026
Αυξήσεις σε μία σειρά από τέλη και χρεώσεις για πράξεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού εισηγείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, επικαλούμενο ...
Την εισαγωγή νέων προϊόντων στις αγορές ηλεκτρισμού και  φυσικού αερίου, εξετάζουν το Χρηματιστήριο Ενέργειας και η EnExClear, η εταιρία ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
H πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα διμερή συμβόλαια προμήθειας ρεύματος από ΑΠΕ, τα λεγόμενα ...
Χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Σε σχετικώς υψηλά επίπεδα “σκαρφαλώνουν” σήμερα οι τιμές ηλεκτρισμού στην εγχώρια χονδρική αγορά, παρότι το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ...
 
 
Η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση  της πολυετούς κρίσης και όλοι ενδιαφέρονται για το πώς πάμε στην Ελλάδα, είπε δίνοντας συγχαρητήρια στην Κεφαλαιαγοράς ...
Η Keppel DC REIT και η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) υπέγραψαν δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης ...
Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις συγκεκριμένες αποφάσεις για την έρευνα και ανάπτυξη τοπικών κοιτασμάτων, προκειμενου να ...
Ο ΔΕΣΦΑ υποστήριξε τη διήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF)  και το ελληνικό Υπουργείο ...
Πσκέτο παρεμβάσεων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού για τη καλύτερη διαχείριση της υπερπροσφοράς ρεύματος από ΑΠΕ τις μεσημεριανές ώρες  αλλά και του ενεργειακού κόστους ...
Τη δυνατότητα μεταφοράς  διοξειδίου του άνθρακα στην Αίγυπτο και την εκεί αποθήκευσή του εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας Στενότερη, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις  ...
Η Principia, στο πλαίσιο δράσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Ενεργειακή Φτώχεια - Εντοπισμός και αντιμετώπιση ενεργειακών αναγκών», που υλοποίησε ...
Εσοδα 2,979 δισ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο όμιλος της Μότορ Όιλ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Το αντίστοιχο διάστημα του ...
Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού ...
Σχέδιο δημοπρασιών, μηνιαίων, τριμηνιαίων, ημερήσιων και ενδοημερησιων για την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του  Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου ...
Ως ο μήνας της πλεονάζουσας προσφοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των μεγάλων περικοπών παραγωγής πράσινης ενέργειας, της μειωμένης ζήτησης και των εξαγωγών ρεύματος  επί ...
Πάνω από 3 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο όμιλος Mytilineos τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ιταλία, σύμφωνα με ...