Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών σταθμών
Δευτέρα, 15/04/2019

Σύμφωνα με τον ν. 4414/2016, άρθρο 3, παρ. 7 ορίζεται πως: «Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.)».

Επιπλέον στη ίδια παράγραφο ορίζεται πως «Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων».

Επιπλέον ορίζεται πως: «Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 2».

Στην ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187480, ΦΕΚ Β 3955 από 9/12/16 που εξέδωσε το Υπουργείο σας κατ’ εφαρμογή τον ν. 4414, δεν παρέχεται ωστόσο καμία διευκρίνιση καταρχήν για το αν και εν συνεχεία το πως θα προσδιορίζεται σε περιπτώσεις δανειακών χρηματοδοτήσεων με επιδοτούμενο επιτόκιο για την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ η ισοδύναμη κεφαλαιακή ενίσχυση.  Σε απλούστερα δηλαδή λόγια, με βάση ποιο επιτόκιο αναφοράς θα υπολογίζεται η διαφορά του επιδοτούμενου επιτοκίου που έλαβε ο παραγωγός επί ενός δανειακού κεφαλαίου, ώστε εν συνεχεία για το ποσό των αποφευγόμενων αυτών τόκων να υπολογίζεται η αναλογούσα σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 και τους σχετικούς μαθηματικούς τύπους απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης που θα λαμβάνει ο σταθμός, αν υφίσταται υποχρέωση απομείωσης της κατά το πνεύμα του Νόμου.

 

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την ανάπτυξη και Φ/Β μονάδων.  Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο τελεί υπό την διαχείριση του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται στα 366 εκατ. ευρώ. Επιπλέον του κεφαλαίου αυτού οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το υπόλοιπο με σχέση 60%-40% (το 40% αφορά το ΤΕΠΙΧ).  Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).