Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προτάσεις για το ν/σ αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ
Παρασκευή, 20/03/2020

Δεν μας γίνεται κατανοητό το σκεπτικό του να μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι εν δυνάμει επενδυτές χωρίς προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα χρήσης των γηπέδων εγκατάστασης των υπό αδειοδότηση μονάδων τους. 

 

Παρότι ο νέος ρόλος της ΡΑΕ στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ με αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής από απλή Βεβαίωση Παραγωγού ίσως δεν χωρεί να καταλαμβάνει καθήκοντα ενδελεχούς νομικού ελέγχου περί της εξασφάλισης δικαιωμάτων χρήσης των γηπέδων εγκατάστασης των υπό αδειοδότηση σταθμών, εντούτοις η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από πλευράς επενδυτών για την προηγούμενη διασφάλιση της νόμιμης χρήσης των γαιών αυτών από τους ιδιοκτήτες τους σε όλες τις περιπτώσεις επενδύσεων κρίνεται ανυπερθέτως επιβεβλημένη.  Έτσι θα αποφορτιστεί αφενός η ΡΑΕ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες από ανούσιες αιτήσεις έργων που δεν έχουν πιθανότητες υλοποίησης και αφετέρου θα αποφευχθούν νομικές εμπλοκές παρακάτω στην διαδικασία ιδίως σε γαίες όπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι σαφές.  Εξυπακούεται πως σε περιπτώσεις που οποτεδήποτε διαπιστωθεί ψευδής δήλωση από πλευράς επενδυτή σχετικώς με την προηγούμενη εξασφάλιση νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, πέραν των προβλεπομένων κυρώσεων ο φάκελος αδειοδότησης του έργου συνολικά θα απορρίπτεται σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ήτοι στην ΡΑΕ ή/και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.   

 

Με την ευκαιρία της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης επιθυμούμε όπως θέσουμε εκ νέου υπόψη τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται εκ του ν. 4602 σχετικά με τον περιορισμό των δύο έργων εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο με ΤΑ εκτός διαγωνισμών καθώς και να προτείνουμε κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση προς άρση των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί και που οδηγούν σε ασφυξία ήδη πολλά μικρομεσαία Φ/Β έργα. 

 

Ως ελάχιστο λοιπόν επίπεδο διασφάλισης του δικαίου των επενδυτών και της μη αναδρομικότητας του Νόμου, ζητούμε στο κριτήριο να μην προσμετρώνται έργα που έχει αιτηθεί Προσφορά Σύνδεσης ένας επενδυτής στον ΔΕΔΔΗΕ πριν την δημοσίευση του ν. 4602. Τούτο διότι όσοι πριν τις 28/2/19 είχαν αιτηθεί Προσφορά Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ για νέα Φ/Β έργα, μη γνωρίζοντας τον επερχόμενο Νόμο, εξάντλησαν το δικαίωμα τους σε έργα εκτός διαγωνισμών σε εν τέλει πολύ λιγότερα KW κατά κεφαλήν, από όσους μετά την 28/2/19 αιτούνται για να υλοποιήσουν και επιδιώκουν πλέον το μέγιστο των 2Χ500 KW κατά κεφαλήν εκτός διαγωνισμών. 

 

Για την παράκαμψη του ν. 4602 έχει μάλιστα παρατηρηθεί το ασύμμετρο φαινόμενο ιδιώτες επενδυτές με αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ πλησίον -λίγο πριν και μετά- της 28/2/19 να προσκομίζουν στον ΔΑΠΕΕΠ προς σύναψη ΣΕΣΤ με ΤΑ εκτός διαγωνισμών πρώτα τα έργα (κατά μέγιστο δύο) που έπονται του χρονικού αυτού οροσήμου και μετά τα προγενέστερα που ούτως ή άλλως δεν ελέγχονται, ώστε να προσπεράσουν τον περιορισμό.  Αν και η πρακτική αυτή είναι νομότυπη, αδικεί έτι περαιτέρω όσους δεν δύνανται να την εφαρμόσουν δηλαδή όσους είχαν αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ λ.χ. το 2017-2018 και ανέπτυξαν τα έργα τους νωρίτερα.  Δηλαδή τιμωρούνται όσοι στήριξαν την αγορά στα «πέτρινα» χρόνια της.