Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Πότε είναι υποχρεωτική η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής - Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο
Με την εγκύκλιο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1058811 ΕΞ 2017/13.4.2017, κοινοποιείται η με αριθμό 334/2014 Γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Παρασκευή, 21/04/2017

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

Α. Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής

I. Στο ρυθμιστικό πεδίο των κρίσιμων διατάξεων περί αναγκαστικής εγγυοδοσίας (άρθρο 4 παρ. 1 ν.3068/2002, όπως ισχύει), εμπίπτουν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αθροιστικά:

α. παράγουν εκτελεστότητα, είναι δηλαδή καταψηφιστικές,
β. επιδικάζουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου και
γ. υπόκεινται σε ένδικο μέσο ή βοήθημα.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης επί ανακοπής κατά ταμειακής βεβαίωσης ή πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, η οποία υπόκειται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και συνεπώς δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, και από την οποία προκύπτει υποχρέωση επιστροφής εισπραχθέντων από τη Δ.Ο.Υ. χρηματικών ποσών, η απάντηση στο ερώτημα περί υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής κατ' άρθρο 4 παρ. 1 ν.3068/2002, δίδεται από τη γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 466/2012, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο όργανο και με την οποία έγιναν δεκτά τα παρακάτω:

Από τις κρίσιμες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύονται στην ως άνω γνωμοδότηση, προκύπτει ότι η υποχρέωση προσκομιδής εγγυητικής επιστολής προϋποθέτει ύπαρξη δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, όπως οι έννοιες αυτών οριοθετούνται στο άρθρο 1 του ν.3068/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 904 του ΚΠολΔ, που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει ευθέως και αμέσως εκ του διατακτικού, υποχρέωση του Δημοσίου προς καταβολή χρηματικής παροχής και όχι εμμέσως υποχρέωση συμμόρφωσης του Δημοσίου προς διαπλαστική ή αναγνωριστική απόφαση, με την οποία το Δημόσιο δεν καταδικάζεται σε καταβολή συγκεκριμένου ποσού.

Οι καταψηφιστικές δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων παράγουν εκτελεστότητα, συνεπεία της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 1715/1951, μόνον εφόσον είναι αμετάκλητες. Συνεπώς, οριστικές ή τελεσίδικες καταψηφιστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, με τις οποίες επιδικάζεται χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί εγγυοδοσίας, διότι δεν τίθεται ζήτημα εκτελέσεώς τους πριν καταστούν αμετάκλητες.

Στις περιπτώσεις αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων, στην επίμαχη διάταξη περί προσκομιδής εγγυήσεως εμπίπτουν μόνον οι καταψηφιστικές αποφάσεις τελεσίδικες, ανέκκλητες και προσωρινώς εκτελεστές, οι οποίες εκδίδονται επί διαφορών που άγονται προς επίλυση με την άσκηση αγωγής, και όχι προσφυγής ή ανακοπής, εφόσον οι αποφάσεις επί αυτών δεν περιέχουν στο διατακτικό τους καταψηφιστική διάταξη.

ΙΙ. Για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης που επιδικάσθηκε σε βάρος του Δημοσίου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί αγωγής, ήτοι για την καταβολή μόνο του αμετακλήτως επιδικασθέντος ποσού «κεφαλαίου», όταν οι λόγοι αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά εφετειακής απόφασης, πλήττουν μόνον επιδικασθέντες τόκους, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων περί υποχρεωτικής προσκομιδής εγγυητικής επιστολής (άρθρο 4 παρ. 1 ν.3068/2002, όπως ισχύει).

Β. Συνέπειες ακύρωσης ταμειακής βεβαίωσης με δικαστική απόφαση αναφορικά με ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτων

Οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης δεν καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες, ακόμα και αν συντρέχουν πλημμέλειες της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλά είναι δυνητικά ακυρώσιμες με διαπλαστική απόφαση, κατόπιν προσβολής αυτών με ανακοπή του άρθρου 217 ΚΔΔ η οποία ασκείται κατά στάδια, τηρουμένων αποκλειστικών δικονομικών προθεσμιών. Συνεπώς αν με δικαστική απόφαση ακυρωθεί η ταμειακή βεβαίωση, η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου, που στηρίζεται σ' αυτήν, ως αυτοτελής διοικητική πράξη, δεν είναι αυτοδικαίως άκυρη, αλλά διατηρεί την εγκυρότητά της μέχρις ότου τυχόν ακυρωθεί ρητά με δικαστική απόφαση, το Δημόσιο όμως δεν δύναται να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση, στην οποία στηρίζεται αυτή, έχει ακυρωθεί και ως εκ τούτου η τυχόν επίσπευση της εκτέλεσης είναι παράνομη.

Από την άλλη, το Δημόσιο δύναται, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης και την αρχή της χρηστής διοίκησης, όχι μόνο να θεωρεί ως ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο την ακυρωθείσα διοικητική πράξη αλλά και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής κατάστασης που έχει προκύψει αμέσως ή εμμέσως από την ακυρωθείσα πράξη, με αποκλειστικό σκοπό να αποκαταστήσει τα πράγματα στο σημείο εκείνο, στο οποίο θα είχαν εξελιχθεί αυτά εάν δεν είχε μεσολαβήσει η ακυρωθείσα πράξη.

Καταλήγοντας, η υπ' αριθ. 334/2014 Γνωμοδότηση κρίνει ότι στην περίπτωση που με οριστική απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ακυρωθεί η ατομική ειδοποίηση και αναγνωρισθεί ότι η αντίστοιχη ταμειακή βεβαίωση (σε βάρος εταιρείας) δεν δύναται να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για τη διοικητική εκτέλεση (σε βάρος προσώπων με την αιτιολογία ότι αυτοί δεν είναι συνυπεύθυνοι για τις οφειλές της εταιρείας), δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση άρσης των επιβληθεισών σε βάρος των ανωτέρω φυσικών προσώπων κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, καθόσον αυτές έχουν προσβληθεί με ανακοπή και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης επ' αυτής.

Συναφείς αναρτήσεις
Πρόσθετες τεχνικές διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του ...
Oι πολλές οικονομικές εκκρεμότητες της κυβέρνησης προς τις εταιρίες της αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και η ανησυχία για τις τιμές ...
Πως μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος - Όλες οι αλλαγές
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης παρουσίασαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το ...
Μεταρρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Την παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2024 του μέτρου  επιβολής πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρισμού από φθηνότερες πηγές ...
Προσοχή
1. Φόρος εισοδήματος. Όσα φυσικά πρόσωπα με χρεωστικό εκκαθαριστικό θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ, για να κερδίσουν την έκπτωση 3% πρέπει ...
Σε όσους δεν χρωστούν γυρνάνε συνολικά 7 εκ. ευρώ
Περί τις 100.000 δηλώσεις εκ των οποίων οι 23.659 (περίπου 1 στις 4) βγήκαν πιστωτικές με συνολικό ποσόν επιστροφής ...
Με πληρωμή δύο
Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Ο Χρ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για δημοσιονομικό χώρο ...
Από τα υπερκέρδη των ενεργειακών
«Βεβαιώθηκε χθες, από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ποσό ύψους 367.067.027,54 ευρώ για την έκτακτη εισφορά ύψους 90% με βάση ...
Νέα εφαρμογή
Ενημέρωση για όλο το φάσμα των συναλλαγών με την εφορία θα έχουν στο κινητό τους οι φορολογούμενοι καθώς η ...
 
 
Ενόψει των προσεχών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΕΒ καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες της ελληνικής ...
Τη μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου ...
Σε μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα φορολογίας αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, επ' ευκαιρία συνέντευξής του στην ...
Η επιλογή της Κυβέρνησης το 2021 να διευρύνει τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, συστήνοντας τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δικαιώνεται μέρα με την μέρα, ...
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και που αποτελεί ...
Νομοθετική ρύθμιση που θα μειώνει κατά 50% τις χρεώσεις των τραπεζών στα POS προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση ...
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ στις 22/4, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης  Παπαλεξόπουλος και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής ...
Υψηλότερο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα στα τέλη του 2023 σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της EΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία το πρωτογενές ...
H επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της χημικής βιομηχανίας και συγχρόνως η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητάς της όπως και η ανάπτυξή της ως ...
Έντονη βελτίωση καταγράφουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία, σύμφωνα με τον μηνιαίο δελτίο του ΙΟΒΕ, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των προβλέψεων για την ...
Αυξητικές τάσεις παρουσίασε η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας τον τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, γα το ...
Χθες η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε στοιχεία για την οικονομική ανισότητα και φτώχεια. Το 2022, έτος αναφοράς στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν ...