Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΗ
Πτώση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο
Πέμπτη, 21/12/2017

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε στο εννεάμηνο του 2017 κατά € 242,8 εκατ. ή 6,1%.

Οπως αναφέρει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:
- στην απώλεια μεριδίου αγοράς
- στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και
- στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απωλειών (κυρίως μη τεχνικών - ρευματοκλοπές).

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,8%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 κατά € 238 εκατ. (37,8%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 10,5% έναντι 15,8%.

Η μείωση αυτή οφείλεται ουσιαστικά στην αρνητική επίπτωση -συνολικού ύψους € 411,2 εκατ.- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του περασμένου χειμώνα, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο diesel.

Στον αντίποδα, σημειώνεται η θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά € 105,5 εκατ. το γ' τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίπτωσης από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ύψους € 172,2 εκατ., η οποία καταγράφηκε στο β' τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν σε € 38 εκατ. έναντι € 56,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 15,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2017 έναντι € 30 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Ειδικότερα για το γ' τρίμηνο του 2017 σημειώνεται ότι παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,5%, το EBITDA παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ ήταν βελτιωμένο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του 2017 (€ 120,8 εκατ. το β' τρίμηνο του 2017 και € 81,4 εκατ. το α' τρίμηνο του 2017).

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 7 εκατ. το γ' τρίμηνο του 2017 έναντι € 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα μετά από φόρους κέρδη σε € 9,4 εκατ. το γ' τρίμηνο του 2017 έναντι ζημιών € 0,4 εκατ. το γ' τρίμηνο του 2016.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2017 σε € 303,7 εκατ. έναντι € 482,7 εκατ. το εννεάμηνο 2016.

Το καθαρό χρέος, εξαιρουμένης της ΑΔΜΗΕ, στις 30.09.2017 ήταν € 3.846,1 εκατ., μειωμένο κατά € 476,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2016 και κατά € 476,1 εκατ. σε σχέση με την 30.09.2016.

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε το γ' τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφωθεί σε 14,8% έναντι 11% το β' τρίμηνο και 6% το α' τρίμηνο του 2017. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά € 105,5 εκατ. το γ' τρίμηνο του 2017.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό λόγω της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης από εξωγενείς παράγοντες όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel. Το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων αυτών ανήλθε σε € 120 εκατ. περίπου, μόνο για το γ' τρίμηνο του 2017.

Η προαναφερθείσα μείωση των προβλέψεων είναι αποτέλεσμα των δράσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία για την βελτίωση της εισπραξιμότητας. Στην κατεύθυνση αυτή: α) Πρόσφατα αναθέσαμε σε εξειδικευμένο σύμβουλο το έργο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας στοχεύουμε στην αναβάθμιση των σχέσεων μας με τους πελάτες μας, γεγονός που θα αποφέρει και περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμότητας, β) Σχεδιάσαμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και δρομολογούμε άμεσα συγκεκριμένες δράσεις μείωσης των οφειλών στοχευμένων κατηγοριών πελατών και γ) Προωθούμε την καθιέρωση μηνιαίων λογαριασμών για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής, δράση που σήμερα αφορά περίπου 800.000 καταναλωτές, με στόχο ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τα 2 εκατομμύρια το 2018.

Πολύ σημαντικό γεγονός είναι η μείωση του καθαρού χρέους κατά € 476,7 εκατ. από την 31.12.2016.
Αναμφισβήτητα, θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της Πολιτείας για καταβολή ποσού € 476 εκατ. για κάλυψη μέρους των δαπανών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Επίσης, η δέσμευση για εξόφληση όλων των οφειλών του Δημοσίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

Αναφορικά με την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔEΗ, παρά τον αναγκαστικό της χαρακτήρα επιδιώκουμε να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για την Εταιρεία η πώληση των μονάδων να γίνει με συμφέροντες όρους, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια δίκαιη τιμή, έτσι ώστε αφενός να βελτιώσουμε τα χρηματοοικονομικά μας και αφετέρου να προβούμε σε άλλες επενδύσεις, στο πλαίσιο του συνολικού αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μας μοντέλου όπως είναι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ύψους € 85 εκατ., που έγινε χθες μεταξύ της θυγατρικής μας εταιρείας ΔEΗ Ανανεώσιμες και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος του Ομίλου στην κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση της ΔEΗ Ανανεώσιμες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπό τις σημερινές απαιτητικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, υπογραμμίζει την εξαιρετική μακρόχρονη συνεργασία του Ομίλου ΔEΗ με την Τράπεζα και τον καταλυτικό ρόλο αυτής στην προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Τέλος, προχωρά η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης και του Ομίλου ΔEΗ με τη συνδρομή της McKinsey, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Στο μεταξύ έχουν σχεδιαστεί και δρομολογούνται δράσεις μείωσης του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας, μεταξύ των οποίων κορυφαίο είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού που εφαρμόζεται από φέτος».

Οι εκτιμήσεις για την αγορά ενέργειας

Το εννεάμηνο 2017, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 2,8%, αύξηση η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α' και το γ' τρίμηνο του 2017 καθώς και στην αυξημένη τουριστική κίνηση κατά το γ' τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, στο γ' τρίμηνο του 2017, η αύξηση της ζήτησης ήταν 1,7%.

Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε κατά 4,6% το εννεάμηνο του 2017, εξαιτίας των αυξημένων εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων, λόγω ελκυστικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς επίσης και λόγω της δυνατότητας εξαγωγής μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”.

Παρά την προαναφερθείσα αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πωλήσεις της ΔEΗ μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά προμήθειας. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔEΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια) και όχι αριθμού πελατών, μειώθηκε σε 87,3% το εννεάμηνο του 2017 από 92,5% το εννεάμηνο του 2016.

Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2017 από 88,1% τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔEH, ανά τάση, ήταν 98,3% στην Υψηλή Τάση, 64,4% στη Μέση Τάση και 89% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 99,7%, 69% και 93,5% τον Σεπτέμβριο του 2016 αντίστοιχα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEH κάλυψαν το 56,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2017 (53,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο 2016 ήταν 53% (49,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔEH ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το εννεάμηνο 2017 ήταν 50,2% έναντι 45,7% το εννεάμηνο 2016.

Η αύξηση των ποσοστών αυτών έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου οφείλεται στο γεγονός ότι το εννεάμηνο του 2017 η παραγωγή της ΔEH κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης, αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 13,4% όταν η παραγωγή των τρίτων αυξήθηκε κατά 7,1%.

Σημειώνεται ότι, το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τρίτους traders μειώθηκαν κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς οι τελευταίοι προτίμησαν τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης λόγω υψηλότερων τιμών. Έτσι το βάρος κατά την περίοδο 20.12.2016 έως 12.2.2017 για την αντιμετώπιση της κατάστασης Συναγερμού που κηρύχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, το επωμίστηκε η ΔEH, η οποία υποχρεώθηκε να λειτουργήσει τις μονάδες φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου IV με καύσιμο diesel.

Σχετικοί όροι:
ΔΕΗ
Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ
Σε short list με υποψηφίους για την “ηλεκτρική” θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ έχει καταλήξει ο ...
ΔΕΔΔΗΕ
Σενάρια για μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, έχει φέρει ...
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ αποτελεί το βαρίδι της αγοράς στην συνεδρίαση της Τρίτης, καθηλώνοντας την αγορά στην περιοχή των 850 μονάδων. ...
ΔEH
Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων, ...
ΔΕΗ
Σε επαφές με τις Βρυξέλλες βρίσκεται πλέον η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος -Ενέργειας για τη λιγνιτική αποεπένδυση της ΔΕΗ ...
ΑΔΜΗΕ
Σε διάστημα 24 ωρών έως 30 ωρών θα έχει ομαλοποιηθεί η ηλεκτροδότηση στη Χαλκιδική δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ...
Καμία ζημιά για το Δημόσιο
Απαλλάχθηκε οριστικά ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος από το Εφετείο, καθώς όπως προέκυψε από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτει ζημία ...
ΔΕΔΔΗΕ
Νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της Χαλκικής η κακοκαιρία, ...
ΔEH
Tην παραίτησή του υπέβαλε στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χατζηδάκης ...

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής
Σε συνέχιση της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής φαίνεται να κλίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κωστής ...
ΔΕΔΔΗΕ
Σενάρια για μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, έχει φέρει στο προσκήνιο η δεινή ...
Εξελίξεις
Αποφυλακίζεται εντός της ημέρας ο επιχειρηματίας Αριστείδης Φλώρος, ο οποίος εκτίει ποινή 21 ετών για την υπόθεση ENERGA, μετά την ομόφωνη απόφαση του ...
ΑΔΜΗΕ
Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του κέντρου, του Πειραιά και των Δυτικών προαστίων προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, μετά από βλάβη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης ...
Αριάδνη Interconnection
Η  εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection» που υλοποιεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής  ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την ...
ΡΑΕ
Με αρκετή καθυστέρηση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με χθεσινή ημερομηνία (15/7),η απόφαση της ΡΑΕ για τα νέα τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ, με την οποία εγκρίνεται η ...
Ρύποι
Σε επίπεδα που αγγίζουν τα  29 ευρώ/τόνο εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ρύπων για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια, μετά το μήνυμα που ...
ΔEH
Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων, δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. ...
ΔΕΗ
Σε επαφές με τις Βρυξέλλες βρίσκεται πλέον η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος -Ενέργειας για τη λιγνιτική αποεπένδυση της ΔΕΗ (..και όχι μόνον), καθώς ...
Εξοικονομώ κατ' οίκον
Aλλαγές στα κριτήρια υπαγωγής αλλά και στα κίνητρα εξετάζει, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας στο πρόγραμμα ...
Κ. Χατζηδάκης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕγια ...
ΔΕΦΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε την Παρασκευή πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με τη δημιουργία των ...