Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δικαστήριο Ευρωπαικής Ένωσης
Ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής για τις ΑΠΕ και τις κρατικές ενισχύσεις
Η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι στα πλεονεκτήματα που προέβλεπε ο EEG του 2012 εμπλέκονταν κρατικοί πόροι και ότι τα πλεονεκτήματα αυτά συνιστούσαν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις
Πέμπτη, 28/03/2019

Το 2012, η Γερμανία θέσπισε, με τον νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EEG του 2012), καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από αέρια ορυχείων («ηλεκτρική ενέργεια EEG»).

Ο εν λόγω νόμος εξασφάλιζε  στους παραγωγούς αυτούς υψηλότερη τιμή από την τιμή αγοράς. Για τη χρηματοδότηση του ως άνω μέτρου στήριξης, ο νόμος προέβλεπε «επιβάρυνση EEG» σε βάρος των προμηθευτών που εφοδιάζουν τους τελικούς πελάτες, η οποία στην πράξη μετακυλιόταν στους πελάτες αυτούς . Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις, όπως οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα, μπορούσαν να επωφελούνται ανώτατου ορίου της (μετακυλιόμενης) αυτής επιβάρυνσης για να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνή κλίμακα. Η επιβάρυνση EEG έπρεπε να καταβάλλεται στους διαχειριστές συστημάτων διαπεριφερειακής μεταφοράς υψηλής και πολύ υψηλής τάσης (ΔΣΜ), οι οποίοι υποχρεούνταν να διαθέτουν την ηλεκτρική ενέργεια EEG στην αγορά.

Με απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 2014 , η Επιτροπή διαπίστωσε μεν ότι ο EEG του 2012 ενείχε κρατικές ενισχύσεις αλλά ενέκρινε μεγάλο μέρος αυτών.

Κατά την Επιτροπή, μολονότι η στήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας EEG συνιστά κρατική ενίσχυση, η ενίσχυση αυτή είναι πάντως συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης. Η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσης ως κρατική ενίσχυση τη μείωση της επιβάρυνσης EEG για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Κρίνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων αυτών ήταν συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή διέταξε την ανάκτηση περιορισμένου μόνον μέρους των ενισχύσεων.

Η Γερμανία άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφυγή την οποία το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε με απόφαση της 10ης Μαΐου 2016. 

Στη συνέχεια, η Γερμανία άσκησε αναίρεση κατά της ως άνω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο κάνει δεκτή την αναίρεση, αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, κακώς το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι τα κεφάλαια που προέρχονται από την επιβάρυνση EEG αποτελούν κρατικούς πόρους.

Συνεπώς, δεν συντρέχει ένα απαραίτητο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό ως «ενισχύσεων» των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τους μηχανισμούς που θεσπίζει ο EEG του 2012 .

Αφενός, η επιβάρυνση EEG δεν μπορεί να εξομοιωθεί με φόρο, δεδομένου ότι ο EEG του 2012 δεν υποχρεώνει τους προμηθευτές που εφοδιάζουν τους τελικούς πελάτες να μετακυλίουν στους πελάτες αυτούς τα ποσά που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της επιβάρυνσης EEG. Συναφώς, δεν αρκεί το γεγονός ότι, «στην πράξη», το οικονομικό βάρος που προκύπτει από την επιβάρυνση EEG μετακυλίεται στους τελικούς πελάτες.

Αφετέρου, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε ότι το κράτος είχε εξουσία διαθέσεως των κεφαλαίων που προέρχονται από την επιβάρυνση EEG, ούτε καν ότι ασκούσε δημόσιο έλεγχο στους ΔΣΜ στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων .

Το Δικαστήριο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το γεγονός ότι τα κεφάλαια που προέρχονται από την επιβάρυνση EEG προορίζονται αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση των καθεστώτων στήριξης και αντιστάθμισης, δυνάμει των διατάξεων του EEG του 2012, τείνει μάλλον να αποδείξει ότι ακριβώς το κράτος δεν ήταν σε θέση να διαθέσει τα εν λόγω κεφάλαια, δηλαδή να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει για διαφορετικό σκοπό. Επιπλέον, μολονότι βάσει των στοιχείων που έγιναν δεκτά από το Γενικό Δικαστήριο μπορεί πράγματι να συναχθεί ότι οι δημόσιες αρχές ασκούν έλεγχο για την ορθή εφαρμογή του EEG του 2012, δεν μπορεί, αντιθέτως, να συναχθεί η ύπαρξη δημόσιου ελέγχου επί των κεφαλαίων που προέρχονται από την επιβάρυνση EEG.

Για τους ίδιους λόγους, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι στα πλεονεκτήματα που προβλέπει ο EEG του 2012 εμπλέκονταν κρατικοί πόροι και ότι τα πλεονεκτήματα αυτά συνιστούσαν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις.

Συνεπώς, το Δικαστήριο δεν αναιρεί μόνον την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, αλλά ακυρώνει και την απόφαση της Επιτροπής.

Συναφείς αναρτήσεις
Πάνω από 3 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο όμιλος Mytilineos τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ...
Σαφή υποχώρηση παρουσίασε το 2023 ο όγκος συναλλαγών για τα PPAs βασικού φορτίου, τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας ρεύματος από ...
Η αφρικανική σκόνη που μας επισκέπτεται όλο και συχνότερα κάθε χρόνο, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ...
Σοβαρά προβλήματα με την τυποποίηση των μακροχρόνιων, συνήθως δεκαετών, συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των γνωστών πράσινων ΡΡΑ φαίνεται ...
Η ανεξέλεγκτη διείσδυση των ΑΠΕ και ειδικά των φωτοβολταϊκών  με τα τεράστια προβλήματα που προκαλεί, όπως ο “κανιβαλισμός της ...
Η παύση υποδοχής νέων αιτήσεων και έκδοσης όρων σύνδεσης για ΑΠΕ στο δίκτυο αποτελεί αυτονόητη εξέλιξη για τους Διαχειριστές ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), ...
Tην αποζημίωση των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μέσω ειδικού μηχανισμού για τις πρόσθετες περικοπές  προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του ...
Mε ταχείς ρυθμούς αυξήθηκε η συνεισφορά των ΑΠΕ στα οικονομικά αποτελέσματα  της Motor Oil το 2023, μία ιδιαίτερη χρονιά ...
 
 
Το υψηλό ενεργειακό κόστος της  βιομηχανίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, ανάγεται πλέον σε ζήτημα που τίθεται στην ηγεσία των Βρυξελλών εν ...
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN. Tην Πέμπτη 11 ...
Χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν κινήθηκε ο ρυθμός του πληθωρισμού τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη, αν και στην Ελλάδα ακολούθησε αντίθετη πορεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ...
Επιφυλακτικές τοποθετήσεις, μικτά πρόσημα στο ταμπλό και οριακές διακυμάνσεις είναι η εικόνα και σήμερα στην Λεωφόρο Αθηνών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν τρίτη ...
Χρηματιστήριο Αθηνών
Δύο πτωτικές συνεδριάσεις μετράει η αγορά, καθώς η αναμέτρηση με την περιοχή των 1410 μονάδων συναντά δυσκολίες μετά ;πό ένα ράλι διαρκείας στο ...
Μετά από τέσσερις συνεχόμενα ανοδικά συνεδριάσεις έρχονται οι πρώτες αναταράξεις κι ενώ ο γενικός δείκτης βρέθηκε σε υψηλό 6,5 ετών χθες. Στις 1338 ...
Κ. Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Εμπορίας στο 6ο AIF
Στους καθοριστικούς παράγοντες που επιτρέπουν σήμερα στην Ευρώπη να μην αντιμετωπίζει προβλήματα ενεργειακής τροφοδοσίας αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται στη βασική αγορά ...
Η ΕΚΟ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και στη θέρμανση! Έτσι, τους δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτούν και ...
Toν κίνδυνο της ταχείας αποβιομηχάνισης της Ευρώπης - που ήδη έχει ξεκινήσει- που απορρέει από τη  ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία την οποία ...
Χρηματοδοτικό κενό παρατηρείται για την κάλυψη των απαραίτητων επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, πράγμα που προβληματίζει έντονα τους ευρωπαϊκούς φορείς, με ...
Σε 4,3% από 5,2% στην Ευρώπη
Κατά 2,4% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας αυτόν τον μήνα ετησίως, σε εναρμονισμένη βάση για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες χώρες ...
Σε προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 10% των τεχνικών της παραδοχών για τις τιμές του πετρελαίου, σε πολύ ήπια θετική αναθεώρηση για τις ...