Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Εκτίναξη των καθαρών κερδών στα 27,3 εκατ. ευρώ
Πέμπτη, 26/09/2019

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου (τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και  δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €27,3 εκ. ), η διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου στα υψηλά επίπεδα των 1,8 δις. ευρώ και η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση 2,9% και διαμορφώθηκαν στα €147,3 εκ., έναντι €143,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 63,1% στα €52,2 εκ. από €32,0 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων στους τομείς των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ οι οποίες αντιστάθμισαν την μειωμένη προ φόρων κερδοφορία από τον τομέα των κατασκευών.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €27,3 εκ. έναντι €7,9 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Η επίδραση στην Καθαρή Θέση των κερδών μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφίας και τις αποτιμήσεις των παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών ανήλθε στο ποσό των €6,6 εκ. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετα τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε €93,4 εκ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών €62,8 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν, όπως αναμενόταν κυρίως λόγω του κατασκευαστικού τομέα, κατά 17,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα €566,4 εκ από €683,2 εκ. το 2018 (εξαιρώντας τις ενδοομιλικές πωλήσεις).

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου μας, παρά την μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο, βασιζόμενοι κυρίως στην διαρκώς αυξανόμενη συμβολή που έχουν τα αποτελέσματα από τους τομείς των παραχωρήσεων και της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την μακροχρόνια στρατηγική μας για συνεχή αύξηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων κι έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, ο Όμιλός μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δις. ευρώ».

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

 

  • Παραχωρήσεις

 

Τα έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,5% το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα €85,9 εκ. έναντι 84,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν σε €44,2 εκ., έναντι €39,8 εκ. την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €19,1 εκ. στην παρούσα περίοδο, έναντι €2,0 την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018.

Ο Όμιλος, κατέχει το 100% στις εταιρείες παραχώρησης της Νέα Οδού (αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Ιόνια Οδός) και της Κεντρικής Οδού, ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην Ολυμπία Οδό.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κυκλοφορία των εν λόγω παραχωρήσεων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του νοτίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65) που αναμένεται εντός του 2021 και η σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κυκλοφορία και συνεπώς και τα έσοδα.

Η εταιρεία Παραχώρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο την σύμβαση παραχώρησης στις 21.02.2019. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη ψηφιστεί και έχει γίνει νόμος του κράτους. Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, τα ποσοστά συμμετοχής θα διαμορφωθούν σε: ΤΕΡΝΑ 32,46%, GMR Airports Limited 21,64%, και Ελληνικό Δημόσιο με 45,9%.

Στις 27 Μαρτίου 2019, ο Όμιλος, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έθεσε σε λειτουργία τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου με μέση ετήσια δυναμικότητα 105,000 τόνους.

 

  • Κατασκευές

                                                     

Τα έσοδα από τον τομέα των κατασκευών διαμορφώθηκαν στα €343,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €480,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκαν στα €18,0 εκ. έναντι €26,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €3,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €19,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

H εμπειρία εκτέλεσης μεγάλων και απαιτητικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι συμβάσεις για νέα έργα συνολικής αξίας περίπου €661 εκ. που υπογράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών του τομέα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών ανέρχεται στο €1,8 δις.

 

  • Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

 

Τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθαν στα €111,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €104,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1  ανήλθαν στα €86,9 εκ., έναντι €77,8 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε κατά 62,2% στα €36,3 εκ. από €22,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Οι εν λόγω αυξήσεις στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην είσοδο νέων αιολικών πάρκων στην παραγωγή. Τα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνουν έσοδα από τα αιολικά πάρκα Gopher Creek (Fluvanna 2), και Bearkat στο Τέξας η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 158 MW και 200 MW αντίστοιχα, καθ’ όσον η παραγωγή τους ξεκίνησε μετά την 30.06.2019.  

 

 

 

 

Ο Όμιλος, μέσω της στρατηγικής συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνεχίζει να επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας 1,032 MW εγκατεστημένη ισχύ (30.06.2019) σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Πολωνία και Βουλγαρία (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 358 MW στις ΗΠΑ που ετέθησαν σε λειτουργία μετά την 30.06.2019).

Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου στις ΑΠΕ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη ροή εσόδων και κερδοφορίας σε σταθερή μακροχρόνια βάση όταν οι επενδύσεις θα έχουν ωριμάσει. 

 

  • Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

 

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Συγχρόνως διατηρεί και αυτοτελή εμπορική δραστηριότητα ηλεκτρισμού τα έσοδα της οποίας  ανήλθαν στα €18,6 εκ., έναντι €3,8 εκ. την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν στα €1,8 έναντι μηδενικού EBITDA την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

 

  • Real Estate

 

Τα έσοδα του τομέα Real Estate διαμορφώθηκαν στα €1,5 εκ. έναντι €5,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1  ανήλθαν σε €0,3 εκ. στην παρούσα περίοδο έναντι €2,7 εκ. την συγκρίσιμη περίοδο του 2018. Η μείωση στα έσοδα και στα EBITDA του τομέα οφείλεται κυρίως στην πώληση του Telus Tower το Δεκέμβριο του 2018. Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να αποεπενδύσει από συγκεκριμένα ακίνητα και παράλληλα εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για ένα τμήμα των επενδυτικών ακινήτων.

 

  • Λατομεία / βιομηχανία

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην βιομηχανία μαγνησίας, μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα €4,7 εκ. στην παρούσα περίοδο έναντι €4,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκαν σε -€1,2εκ., όπως και την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018 (επίσης -€1,2εκ).

 

  • Επενδύσεις και χρηματοδότηση 

 

Το Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα €1.437 εκ., έναντι €1.327 εκ. (31.12.2018) αυξημένος κατά €110 εκ. Επισημαίνεται ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος. Ειδικά στο τομέα των ΑΠΕ οι επενδύσεις έφτασαν τα €112,5 εκ. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα €121,0 εκ. στην υπό εξέταση περίοδο.

Συναφείς αναρτήσεις
Τέρνα Ενεργειακή
Αύξηση του κύκλου εργασιών και της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) σημείωσε ο ...
Σδούκου
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον ενεργειακό τομέα και την δημιουργία ενός ελκυστικού και φιλικού προς τον επενδυτή περιβάλλον ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Το ποσό των 700 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η ΓΕΚ Τέρνα από την έκδοση του νέου επταετούς εταιρικού ομολόγου της, ύψους ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Μεταξύ 2,5% και 3% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ ...
Θωμάς
Επιτάχυνση των δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης, ιδίως στον κτιριακό τομέα,   με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων επιδιώκει η ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 884η/22.6.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε: -  Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της ...
Τσαβούσογλου
Σε τηλεοπτική εμφάνισή του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν ...
Xρηματιστήριο
Έντονη μεταβλητότητα και διακυμάνσεις για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά την Τετάρτη. Παρά το γεγονός ότι η Wall Street ξεκίνησε ανοδικά και τα ...

Τεύχος 19

Πρίνος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος που έχει τεθεί, είναι ώστε μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχει συνταχθεί και το νομικό κείμενο, το ...
ΑΔΜΗΕ
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσίασε σήμερα τη νέα του Εταιρική Ταυτότητα σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στα κεντρικά γραφεία του επί της ...
Φυσικό Αέριο
H πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο το 2020 εξ αιτίας του covid 19 και της συρρίκνωσης της ζήτησης σε ...
Κομισιόν
Σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοινή ...
Ελληνικά Καλώδια
Στις 8 Ιουλίου, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο της Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο, στο πλαίσιο της παραγωγής του υποβρύχιου καλωδίου ...
Πράσινο φως από Βρυξέλλες για "διακοψιμότητα" και "ευελιξία"
Tην υπουργική απόφαση για τη “διακοψιμότητα” και την “ευελιξία”, δύο μηχανισμούς στην χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, υπέγραψε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος- ...
ΑΔΜΗΕ
Tην απεμπλοκή του από τις περιοριστικές και χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ με στόχο την ανανέωση του προσωπικού, για ...
Πώληση ΔΕΠΑ - Εμπορίας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αν και οι δεσμευτικές προσφορές δεν αναμένεται να κατατεθούν ...
Τέρνα Ενεργειακή
Αύξηση του κύκλου εργασιών και της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ...
Cenergy Holdings
  Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Hellenic Cables, ανέλαβε την προμήθεια inter-array καλωδίων 66 kV και εξαρτημάτων για το θαλάσσιο αιολικό ...
Μεγάλο ενδιαφέρον από τις εταιρίες ηλεκτρισμού για την ηλεκτροκίνηση
Tη δημιουργία συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ζητούν οι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διεκδικώντας τη δυνατότητα όλοι οι ...
ΔΕΗ
Σε εταιρία προμήθειας μετασχηματίζεται σταδιακά η ΔΕΗ, όσο προχωρά η απολιγντιτοποίηση και μειώνεται η παραγωγική της βάση, ενώ το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην ...

motori.gr