Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΒΕΠ
Περιγράφει τις 6 "φιλόδοξες προοπτικές" της νέας Κομισιόν
Πέμπτη, 28/11/2019

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της EuroCommerce, στις Βρυξέλλες, η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Η ενημέρωση κάλυψε τις σχέσεις, το πρόγραμμα και μερικές από τις αλλαγές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας "Von der Leyen”. Επιπλέον, περιγράφει την ειδική στρατηγική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μελλοντική πολιτική για τον εμπορικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται μετά την οριστική έγκριση της σύνθεσης της, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Νοεμβρίου, να αρχίσει τις εργασίες της με καθυστέρηση ενός μηνός, την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου Ursula von der Leyen για το πρόγραμμα  της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνονται σε έξι βασικές φιλοδοξίες, που παρατίθενται κάτωθι:

1. Μια ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση
•    Δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου για την ενσωμάτωση των στόχων για την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2050.
•    Να γίνει η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης στην κυκλική οικονομία και στις καθαρές τεχνολογίες - ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
•    Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα - να δεσμευτούν για μια σειρά υποσχέσεων που θα επιφέρουν αλλαγές στη συμπεριφορά, από ιδιώτες σε πολυεθνικές.
•    Το επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης θα στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρις ευρώ την επόμενη δεκαετία σε κάθε γωνιά της ΕΕ.
•    Θα προταθεί στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.
•    Μια νέα στρατηγική "αγρόκτημα προς το πετρέλαιο" για βιώσιμα τρόφιμα σε όλη την αλυσίδα αξίας.
•    Θα εξεταστεί το ζήτημα των πλαστικών μιας χρήσης.

 2. Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους
•    Η Επιτροπή θα προτείνει μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ για να εξασφαλίσει ότι θα αναπτυχθούν με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά.
•    Θα δώσει προτεραιότητα στην περαιτέρω εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
•    Πλήρης χρήση της ευελιξίας που επιτρέπεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
•    Θα επικεντρώσει εκ νέου το ευρωπαϊκό σεμινάριο σε μέσο που θα ενσωματώνει τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
•    Θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.
•    Τις πρώτες 100 ημέρες, θα προτείνει ένα νομικό μέσο που θα εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωση μας θα έχει ένα δίκαιο ελάχιστο μισθό.
•    Θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην πλατφόρμα, ιδίως εστιάζοντας στις δεξιότητες και την εκπαίδευση.
•    Θα μετατρέψει την Εγγύηση Νέων σε ένα μόνιμο μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
•    Η νέα Επιτροπή θα υποστηρίξει τη φορολογική δικαιοσύνη για ψηφιακές επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στη φορολογία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

3. Μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή
•    Θα υποβάλει νομοθεσία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τις ανθρώπινες και ηθικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.
•    Ένας νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
•    Θα ενημερώσει το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.
 
4. Προστασία του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής
•    Ένας πρόσθετος συνολικός ευρωπαϊκός μηχανισμός για την επιβολή του κράτους δικαίου, με πανευρωπαϊκό πεδίο εφαρμογής και 15 αντικειμενικές ετήσιες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•    Θα υποστηρίξει την πρόταση να καταστεί το κράτος δικαίου αναπόσπαστο μέρος .του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
•    Θα εξοπλίσει την τελωνειακή ένωση με ένα ισχυρότερο πλαίσιο που θα επιτρέψει την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς.
 
5. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
•    Ισχυρή, ανοικτή και δίκαιη εμπορική ατζέντα.
•    Θα εξασφαλίσει ότι κάθε νέα συμφωνία που έχει συναφθεί θα έχει ένα ειδικό κεφάλαιο αειφόρου ανάπτυξης και τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας, με πολιτική μηδενικής ανοχής στην παιδική εργασία.
•    Θα επιδιώξει την ταχεία ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και την ενίσχυση μιας ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς εμπορικής εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
•    Θα προωθήσει μια μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

 6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
•    Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
•    Προτείνει να προχωρήσουμε στην πλήρη εξουσία συναπόφασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μακριά από την ομοφωνία για την κλιματική, την ενεργειακή, την κοινωνική και τη φορολογική πολιτική.
•    Προτείνει επίσης βελτιώσεις στο σύστημα που χρησιμοποιείται για το διορισμό και την εκλογή των ηγετών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
•    Θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να επιτύχει περισσότερη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, που επανεξελέγει μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce, ως εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου, μετά από τη πρόταση της Ε.Σ.Ε.Ε., αναφέρθηκε στη μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τις ΜμΕ: "Η νέα Ευρωπαία πρόεδρος έχει ανακοινώσει μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ ως προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις μείζονες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, το σύστημα πληρωμής και τον αντίκτυπο στους εμπόρους της λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Οι τομείς προτεραιότητας των ΜμΕ έχουν ήδη προσδιοριστεί στη βελτίωση της νομοθεσίας, την επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία, τις δεξιότητες, τη ψηφιοποίηση, τις πληρωμές και τη πρόσβαση στις αγορές. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική στο "μανιφέστο von der Leyen" σχετικά με την πράσινη διαπραγμάτευση, την ενιαία αγορά, τον δίκαιο ανταγωνισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις πτυχές της βιομηχανικής και περιφερειακής πολιτικής που αφορούν τις ΜμΕ. Η κεντρική ιδέα της νέας Στρατηγικής της ΕΕ είναι η προσέγγιση των ΜμΕ από τη βάση προς την κορυφή. Οι λύσεις στις προκλήσεις των ΜμΕ βρίσκονται κυρίως στις δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της μείωσης των χρεώσεων του e-χρήματος, βοηθώντας έτσι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία, χωρίς πρόσθετες ρυθμιστικές και οικονομικές επιβαρύνσεις."

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Κομισιόν
Σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ...
Κομισιόν
Tην πολιτική της για το υδρογόνο, με στόχο η Ευρώπη να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη νέα, υπό δημιουργία, αγορά ...
Κομισιόν-Θερινές προβλέψεις
Ύφεση 9% του ΑΕΠ το 2020 και ανάκαμψη 6% το 2021, δείχνουν οι βελτιωμένες θερινές προβλέψει της Κομισιόν για ...
Δυόμιση μήνες πίσω έχουν επιστρέψει τα ελληνικά 10ετή και 5ετή ομόλογα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο άτυπος ανταγωνισμός ...
Μητσοτάκης
Το πακέτο-μαμούθ που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν ήταν το κύριο θέμα της εισήγησης του πρωθυπουργού στην συνεδρίαση του υπουργικού ...
Κομισιόν
Η “πράσινη” μετάβαση  και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας υπό την αυστηρή εποπτεία όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  είναι τα ...
Ανάπτυξη 1 με 2% το χρόνο σηματοδοτεί η πρόταση της Κομισιόν στο σκέλος που αφορά στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα ...
Έκθεση Κομισιόν
Ιδιαίτερα θετική για την Ελλάδα η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν, καθώς δίνει το πράσινο φως στο Eurogroup να ...
Κομισιόν
Η Κομισιόν κάνει διαφορετικές προβλέψεις για τον χρόνο ανοίγματος της οικονομίας και, επιπλέον, δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα μέτρα ...

Τεύχος 19

EΛΣΤΑΤ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Απρίλιο 2020, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα:Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά ...
Σταϊκούρας
Μόλις δύο μέρες θα διαρκέσουν οι επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς, σήμερα και αύριο στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας και μίας ...
IOBE
Kατά την παρουσίαση της δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης του Ιδρύματος από τον γενικό διευθυντή Νίκο Βέττα, στο βασικό σενάριο όπου εμπεριέχεται ένας βαθμός αισιοδοξίας ότι «ξεμπερδεύουμε σύντονα ...
M. Στασινόπουλος
Έντονο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του προέδρου της Ελληνικής Παραγωγής κ. Μιχάλη Στασινόπουλου, στο πλαίσιο διήμερου συνεδρίου που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΟΒΕ. Η μεταποίηση είναι ...
Eurobank
Η δημοσίευση των στοιχείων, 1ον του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο 2020 και 2ον των δεικτών οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης τον ...
ΑΑΔΕ
Για πρώτη φορά φέτος, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα παίρνουν πίσω τις πινακίδες τους χωρίς «πέναλτι», χωρίς δηλαδή να καταβάλλουν έξτρα χρήματα πέραν των δωδεκατημορίων που ...
Βρέθηκε λύση
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, Νίκος Παπαθανάσης συναντήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ...
Σταϊκούρας
Δεν έχει αλλάξει η εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου για ύφεση έως 8%, είπε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας «Εμείς αυτή τη στιγμή μένουμε σταθεροί ...
Nαυπηγεία Ελευσίνας
O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης συνοδευόμενοι από τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt και τον πρόεδρο της ...
Γεωργιάδης
«Βούληση και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και δική μου, είναι το εργοστάσιο της βιομηχανίας Shelman στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, να ξεκινήσει σύντομα να επαναλειτουργεί». Τη ...
Markit
Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI υπέδειξαν οριακή επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Ιούνιο, καθώς η μείωση της παραγωγής ...
ΣτΕ
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών ύψους τουλάχιστον 3,9 δισ. ευρώ από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ...

motori.gr