Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΒΕΠ
Περιγράφει τις 6 "φιλόδοξες προοπτικές" της νέας Κομισιόν
Πέμπτη, 28/11/2019

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της EuroCommerce, στις Βρυξέλλες, η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Η ενημέρωση κάλυψε τις σχέσεις, το πρόγραμμα και μερικές από τις αλλαγές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας "Von der Leyen”. Επιπλέον, περιγράφει την ειδική στρατηγική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μελλοντική πολιτική για τον εμπορικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται μετά την οριστική έγκριση της σύνθεσης της, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Νοεμβρίου, να αρχίσει τις εργασίες της με καθυστέρηση ενός μηνός, την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου Ursula von der Leyen για το πρόγραμμα  της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνονται σε έξι βασικές φιλοδοξίες, που παρατίθενται κάτωθι:

1. Μια ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση
•    Δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου για την ενσωμάτωση των στόχων για την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2050.
•    Να γίνει η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης στην κυκλική οικονομία και στις καθαρές τεχνολογίες - ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
•    Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα - να δεσμευτούν για μια σειρά υποσχέσεων που θα επιφέρουν αλλαγές στη συμπεριφορά, από ιδιώτες σε πολυεθνικές.
•    Το επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης θα στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρις ευρώ την επόμενη δεκαετία σε κάθε γωνιά της ΕΕ.
•    Θα προταθεί στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.
•    Μια νέα στρατηγική "αγρόκτημα προς το πετρέλαιο" για βιώσιμα τρόφιμα σε όλη την αλυσίδα αξίας.
•    Θα εξεταστεί το ζήτημα των πλαστικών μιας χρήσης.

 2. Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους
•    Η Επιτροπή θα προτείνει μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ για να εξασφαλίσει ότι θα αναπτυχθούν με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά.
•    Θα δώσει προτεραιότητα στην περαιτέρω εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
•    Πλήρης χρήση της ευελιξίας που επιτρέπεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
•    Θα επικεντρώσει εκ νέου το ευρωπαϊκό σεμινάριο σε μέσο που θα ενσωματώνει τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
•    Θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.
•    Τις πρώτες 100 ημέρες, θα προτείνει ένα νομικό μέσο που θα εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωση μας θα έχει ένα δίκαιο ελάχιστο μισθό.
•    Θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην πλατφόρμα, ιδίως εστιάζοντας στις δεξιότητες και την εκπαίδευση.
•    Θα μετατρέψει την Εγγύηση Νέων σε ένα μόνιμο μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
•    Η νέα Επιτροπή θα υποστηρίξει τη φορολογική δικαιοσύνη για ψηφιακές επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στη φορολογία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

3. Μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή
•    Θα υποβάλει νομοθεσία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τις ανθρώπινες και ηθικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.
•    Ένας νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
•    Θα ενημερώσει το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.
 
4. Προστασία του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής
•    Ένας πρόσθετος συνολικός ευρωπαϊκός μηχανισμός για την επιβολή του κράτους δικαίου, με πανευρωπαϊκό πεδίο εφαρμογής και 15 αντικειμενικές ετήσιες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•    Θα υποστηρίξει την πρόταση να καταστεί το κράτος δικαίου αναπόσπαστο μέρος .του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
•    Θα εξοπλίσει την τελωνειακή ένωση με ένα ισχυρότερο πλαίσιο που θα επιτρέψει την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς.
 
5. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
•    Ισχυρή, ανοικτή και δίκαιη εμπορική ατζέντα.
•    Θα εξασφαλίσει ότι κάθε νέα συμφωνία που έχει συναφθεί θα έχει ένα ειδικό κεφάλαιο αειφόρου ανάπτυξης και τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας, με πολιτική μηδενικής ανοχής στην παιδική εργασία.
•    Θα επιδιώξει την ταχεία ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και την ενίσχυση μιας ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς εμπορικής εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
•    Θα προωθήσει μια μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

 6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
•    Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
•    Προτείνει να προχωρήσουμε στην πλήρη εξουσία συναπόφασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μακριά από την ομοφωνία για την κλιματική, την ενεργειακή, την κοινωνική και τη φορολογική πολιτική.
•    Προτείνει επίσης βελτιώσεις στο σύστημα που χρησιμοποιείται για το διορισμό και την εκλογή των ηγετών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
•    Θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να επιτύχει περισσότερη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, που επανεξελέγει μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce, ως εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου, μετά από τη πρόταση της Ε.Σ.Ε.Ε., αναφέρθηκε στη μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τις ΜμΕ: "Η νέα Ευρωπαία πρόεδρος έχει ανακοινώσει μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ ως προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις μείζονες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, το σύστημα πληρωμής και τον αντίκτυπο στους εμπόρους της λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Οι τομείς προτεραιότητας των ΜμΕ έχουν ήδη προσδιοριστεί στη βελτίωση της νομοθεσίας, την επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία, τις δεξιότητες, τη ψηφιοποίηση, τις πληρωμές και τη πρόσβαση στις αγορές. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική στο "μανιφέστο von der Leyen" σχετικά με την πράσινη διαπραγμάτευση, την ενιαία αγορά, τον δίκαιο ανταγωνισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις πτυχές της βιομηχανικής και περιφερειακής πολιτικής που αφορούν τις ΜμΕ. Η κεντρική ιδέα της νέας Στρατηγικής της ΕΕ είναι η προσέγγιση των ΜμΕ από τη βάση προς την κορυφή. Οι λύσεις στις προκλήσεις των ΜμΕ βρίσκονται κυρίως στις δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της μείωσης των χρεώσεων του e-χρήματος, βοηθώντας έτσι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία, χωρίς πρόσθετες ρυθμιστικές και οικονομικές επιβαρύνσεις."

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Koμισιόν
Κατά 0,1% ενισχύθηκε το ΑΕΠ της ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση, τους τελευταίους τρεις μήνες της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με ...
Κομισιόν
Οριακά υψηλότερα ανεβάζει τον πήχη της ελληνικής ανάπτυξης για το 2020 η Κομισιόν, με τις χειμερινές της προβλέψεις. Εκτιμά ...
Κομισιόν - Ενέργεια
H πολιτική διαμάχη για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων μπορεί να “έχει ανάψει¨ για τα καλά, με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις ...
ΕΒΕΠ
"Έντονη καταναλωτική κόπωση", δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΕΒΕΠ, για το διάστημα των χειμερινών εκπτώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία από ...
ΕΒΕΠ
Το νέο ασφαλιστικό οριστικοποιήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Ι. Βρούτση, και φαίνεται πως, η όποια επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές ...
Σχοινάς
Την εκτίμησή του ότι είναι ρεαλιστικός στόχος να λάβει η Ελλάδα το ποσό των 21 δισ. ευρώ (από τα ...
Πράσινο Deal
Περισσότερο “φρέσκο χρήμα” από τα ευρωπαϊκά ταμεία ζητούν αρκετές χώρες της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, καθώς ...
Κομισιόν
Το σχέδιο της  για την  μόχλευση πόρων που θα κινητοποιήσουν κεφάλαια ύψος 1 τρισ. ευρώ σε επενδύσεις για την ...
Έκθεση της Κομισιόν για τις Ευρωπαϊκές Αγορές Ηλεκτρισμού
Οι ακριβές τιμές του ηλεκτρισμού στη χονδρική, περίπου 50% πάνω από τα αντίστοιχα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, προβληματίζουν σοβαρά τους ...

Σταϊκούρας
Την πεποίθηση ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ληφθεί απόφαση για τη χρήση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) εξέφρασε ...
Μητσοτάκης
«Θέλουμε να κάνουμε απολύτως σαφές ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις. Ήδη προκαλούμε σημαντικό ενδιαφέρον γι' αυτά που γίνονται στη χώρα. Οι ...
Aσφαλιστικό
Από τα χρήματα που περισσεύουν μετά την κατάργηση της 13ης σύνταξης θα χρηματοδοτηθούν έως το 2045 οι αυξήσεις στις συντάξεις, που προβλέπονται στο ...
Τσακίρης
Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 ...
Τράπεζα της Ελλάδος
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ...
ΥΠΟΙΚ
Στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο καταρτίζει το οικονομικό επιτελείο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα κίνητρα για τη διεύρυνση της χρήσης πλαστικού χρήματος, ...
Προϋπολογισμός
Ελεγχόμενη και συγκυριακή θεωρείται η αύξηση των δαπανών και η υστέρηση των εσόδων του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. ...
Ντομπρόβσκις
«Παράθυρο» για τη μείωση των ελληνικών πρωτογενών πλεονασμάτων άφησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA. Ο κ. Ντομπρόβσκις επεσήμανε πως ...
Μαξίμου
Συνεδρίασε σήμερα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την ...
Μόνο στην πτώση παρακολουθεί τις ξένες και όχι στην άνοδό τους, οι οποίες, σημειωτέον καταρρίπτουν το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο. Ο ...
EΛΣΤΑΤ
Με ρυθμό 0,9% έτρεξε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια στιγμή ...
ETEπ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα συνεργαστεί με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, για τον μετασχηματισμό των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Όπως ...