Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΒΕΠ
Περιγράφει τις 6 "φιλόδοξες προοπτικές" της νέας Κομισιόν
Πέμπτη, 28/11/2019

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της EuroCommerce, στις Βρυξέλλες, η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Η ενημέρωση κάλυψε τις σχέσεις, το πρόγραμμα και μερικές από τις αλλαγές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας "Von der Leyen”. Επιπλέον, περιγράφει την ειδική στρατηγική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μελλοντική πολιτική για τον εμπορικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται μετά την οριστική έγκριση της σύνθεσης της, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Νοεμβρίου, να αρχίσει τις εργασίες της με καθυστέρηση ενός μηνός, την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου Ursula von der Leyen για το πρόγραμμα  της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνονται σε έξι βασικές φιλοδοξίες, που παρατίθενται κάτωθι:

1. Μια ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση
•    Δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου για την ενσωμάτωση των στόχων για την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2050.
•    Να γίνει η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης στην κυκλική οικονομία και στις καθαρές τεχνολογίες - ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
•    Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα - να δεσμευτούν για μια σειρά υποσχέσεων που θα επιφέρουν αλλαγές στη συμπεριφορά, από ιδιώτες σε πολυεθνικές.
•    Το επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης θα στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρις ευρώ την επόμενη δεκαετία σε κάθε γωνιά της ΕΕ.
•    Θα προταθεί στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.
•    Μια νέα στρατηγική "αγρόκτημα προς το πετρέλαιο" για βιώσιμα τρόφιμα σε όλη την αλυσίδα αξίας.
•    Θα εξεταστεί το ζήτημα των πλαστικών μιας χρήσης.

 2. Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους
•    Η Επιτροπή θα προτείνει μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ για να εξασφαλίσει ότι θα αναπτυχθούν με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά.
•    Θα δώσει προτεραιότητα στην περαιτέρω εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
•    Πλήρης χρήση της ευελιξίας που επιτρέπεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
•    Θα επικεντρώσει εκ νέου το ευρωπαϊκό σεμινάριο σε μέσο που θα ενσωματώνει τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
•    Θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.
•    Τις πρώτες 100 ημέρες, θα προτείνει ένα νομικό μέσο που θα εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωση μας θα έχει ένα δίκαιο ελάχιστο μισθό.
•    Θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην πλατφόρμα, ιδίως εστιάζοντας στις δεξιότητες και την εκπαίδευση.
•    Θα μετατρέψει την Εγγύηση Νέων σε ένα μόνιμο μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
•    Η νέα Επιτροπή θα υποστηρίξει τη φορολογική δικαιοσύνη για ψηφιακές επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στη φορολογία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

3. Μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή
•    Θα υποβάλει νομοθεσία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τις ανθρώπινες και ηθικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.
•    Ένας νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
•    Θα ενημερώσει το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.
 
4. Προστασία του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής
•    Ένας πρόσθετος συνολικός ευρωπαϊκός μηχανισμός για την επιβολή του κράτους δικαίου, με πανευρωπαϊκό πεδίο εφαρμογής και 15 αντικειμενικές ετήσιες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•    Θα υποστηρίξει την πρόταση να καταστεί το κράτος δικαίου αναπόσπαστο μέρος .του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
•    Θα εξοπλίσει την τελωνειακή ένωση με ένα ισχυρότερο πλαίσιο που θα επιτρέψει την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς.
 
5. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
•    Ισχυρή, ανοικτή και δίκαιη εμπορική ατζέντα.
•    Θα εξασφαλίσει ότι κάθε νέα συμφωνία που έχει συναφθεί θα έχει ένα ειδικό κεφάλαιο αειφόρου ανάπτυξης και τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας, με πολιτική μηδενικής ανοχής στην παιδική εργασία.
•    Θα επιδιώξει την ταχεία ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και την ενίσχυση μιας ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς εμπορικής εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
•    Θα προωθήσει μια μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

 6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
•    Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
•    Προτείνει να προχωρήσουμε στην πλήρη εξουσία συναπόφασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μακριά από την ομοφωνία για την κλιματική, την ενεργειακή, την κοινωνική και τη φορολογική πολιτική.
•    Προτείνει επίσης βελτιώσεις στο σύστημα που χρησιμοποιείται για το διορισμό και την εκλογή των ηγετών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
•    Θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να επιτύχει περισσότερη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, που επανεξελέγει μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce, ως εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου, μετά από τη πρόταση της Ε.Σ.Ε.Ε., αναφέρθηκε στη μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τις ΜμΕ: "Η νέα Ευρωπαία πρόεδρος έχει ανακοινώσει μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ ως προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις μείζονες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, το σύστημα πληρωμής και τον αντίκτυπο στους εμπόρους της λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Οι τομείς προτεραιότητας των ΜμΕ έχουν ήδη προσδιοριστεί στη βελτίωση της νομοθεσίας, την επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία, τις δεξιότητες, τη ψηφιοποίηση, τις πληρωμές και τη πρόσβαση στις αγορές. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική στο "μανιφέστο von der Leyen" σχετικά με την πράσινη διαπραγμάτευση, την ενιαία αγορά, τον δίκαιο ανταγωνισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις πτυχές της βιομηχανικής και περιφερειακής πολιτικής που αφορούν τις ΜμΕ. Η κεντρική ιδέα της νέας Στρατηγικής της ΕΕ είναι η προσέγγιση των ΜμΕ από τη βάση προς την κορυφή. Οι λύσεις στις προκλήσεις των ΜμΕ βρίσκονται κυρίως στις δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της μείωσης των χρεώσεων του e-χρήματος, βοηθώντας έτσι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία, χωρίς πρόσθετες ρυθμιστικές και οικονομικές επιβαρύνσεις."

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
"Πράσινο Deal" για την Ενέργεια
Προγράμματα του τύπου “Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον” για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και άλλα παρεμφερή για κτίρια κάθε χρήσης φαίνεται ...
Κομισιόν
* Στο βασικό σενάριο, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες διατηρούνται μέτριες, γύρω στο 10% του ΑΕΠ ως το 2032. Στη συνέχεια, αρχίζουν ...
Βρυξέλλες
To ρολόι πίσω έχει γυρίσει η Ευρωπαίκή Επιτροπή στην έκθεσή της για την ελληνική οικονομία και ειδικά ως προς ...
Έκθεση για Ελλάδα
«Πράσινο φως» ανάβει στο Eurogroup του Δεκεμβρίου για την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη ANFAs και ...
Κομισιόν
Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, παρά τους αντίθετους ανέμους του ...
Μηδενικές εκπομπές άνθρακα ως το 2050
Δομικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, της τάξης του 2-2,8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα πρέπει να γίνουν στην ΕΕ ...
Πράσινο Deal
Δίνουν και παίρνουν» οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει το νέο «Πράσινο Deal» της προέδρου ...
Nord Stream 2
Κλιμακώνει τις κινήσεις του κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εταιρία του, ρωσο-γερμανικών συμφερόντων, αγωγού αερίου  Nord Stream ΙΙ, καθώς χθες ...
Χατζηδάκης
Για το θέμα της ΔΕΗ σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ  υπουργός Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι υπάρχουν δύο χρονικά ορόσημα. ...

Σταίκούρας
Διευκρινίσεις και οδηγίες για το κοινωνικό μέρισμα έδωσε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Οικονομικών. Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε στο περιορισμένο ποσό που θα διατεθεί για ...
ΕΛΣΤΑΤ
Μια σημαντικά διαφοροποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία δείνει η ΕΛΣΤΑΤ, με την ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα ...
Eurogroup
Το πράσινο φως στην εκταμίευση των κονδυλίων από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, ύψους 767 εκατ. ευρώ έδωσαν οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης.  Νωρίτερα, ...
Εξάμηνα έντοκα γραμμάτια
Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε και πάλι το ελληνικό δημόσιο, αυτή τη φορά εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε 812,5 ...
Σταϊκούρας
Η Ελλάδα βήμα βήμα επιστρέφει στην κανονικότητα, η εμπιστοσύνη ανακτάται, το κλίμα βελτιώνεται, ανέφερε πριν από λίγο, από το βήμα του Ελληνοαμερικανικού συνεδρίου ...
BLG
Πόσα μπορούν να πληρώνουν κάθε μήνα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, πόσο εξαρτημένοι είναι από τις πιστωτικές τους κάρτες και πόσο τελικά ευημερούν οικονομικά; Για όλα ...
Προύπολογισμός
Πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 906 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 689 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού ...
Ήδη από το δεύτερο εξάμηνο έχει πάρει μπροστά η οικονομία, όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2020 που κατέθεσε η κυβέρνηση χθες ...
Από τα... καύσιμα που καταναλώνουν τα αυτοκίνητα του Δημοσίου, την επαναδιαπραγμάτευση  των ενοικίων που πληρώνουν κρατικές υπηρεσίες για την στέγασή τους μέχρι τον ...
Προϋπολογισμός
Ανάπτυξη 2% για το 2019 και 2,8% για το 2020 προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2020 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, ...
ΟΟΣΑ
Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,1% το 2020 (έναντι 2,8% του ΑΕΠ που υπολογίζει η κυβέρνηση), έναντι 1,8% το 2019, και επίτευξη του ...
Κομισιόν
* Στο βασικό σενάριο, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες διατηρούνται μέτριες, γύρω στο 10% του ΑΕΠ ως το 2032. Στη συνέχεια, αρχίζουν να αυξάνουν ελαφρά αλλά ...