Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΛΑΡΚΟ - Ειδικός διχειριστής
Διαδικασίες εξπρές
Τρίτη, 11/02/2020

Σε χρόνο εξπρές, που μπορεί να μην ξεπερνά και τις 10 -15 ημέρες, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η νομοθετική ρύθμιση για τη ΛΑΡΚΟ αναλαμβάνει  ο ειδικός διαχειριστής,  ο οποίος θα πρέπει σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα να προκηρύξει τον διαγωνισμό πώλησης του συνόλου ή επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας. Αν ο διαγωνισμός δεν καταλήξει, τότε μπορεί να προκηρυχθεί δεύτερος σε διάστημα 30 ημερών και αν και αυτός ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα τότε η νικελοβιομηχανία οδηγείται σε πτώχευση.

Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα μήνες, ενώ το δημόσιο θα μπορεί να επιχορηγήσει τη ΛΑΡΚΟ όσο καιρό θα βρίσκεται σε ειδική διαχείριση και οι αμοιβές των εργαζομένων θα περικοπούν μεσοσταθμικά κατά 25%, πράξη από τις πρώτες που θα υλοποιήσει ο Διαχειριστής.

Πρόκειται για τα τα βασικά σημεία της νομοθετικής  ρύθμισης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη θέση σε ισχύ της διάταξης,  το ελληνικό δημόσιο ή οι πιστωτές που έχουν πάνω από το 51% των οφειλών της ΛΑΡΚΟ μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή της σε ειδική διαχείριση, προτείνοντας και τον διαχειριστή. Η αίτηση υποβάλλεται στο Εφετείο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της ΛΑΡΚΟ και η δικάσιμος ορίζεται  σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 4 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε

Αναβολή της συζήτησης δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο. Με την επίδοση της απόφασης για τη θέση σε ειδική διαχείριση το δικαστήριο ορίζει και τον ειδικό διαχειριστή.

Η απόφαση του Εφετείου δημοσιεύεται μέσα σε τρεις ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης. Νέα αίτηση που θα ασκηθεί από οποιοδήποτε διάδικο ή τρίτο για το ίδιος αντικείμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι η θέση της ΛΑΡΚΟ σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, ούτε συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Διαχειριστής υποχρεούται να μειώσει το μισθολογικό κόστος κατά 25% μεσοσταθμικά στις διάφορες κατηγορίες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων της κατάργησης επιδομάτων εορτών, αδείας, πριμ παραγωγής που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή ορο συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, συμφωνίας ή διαιτητικής απόφασης.

Καθόλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ απαλλάσσεται της υποχρέωσης έγκρισης οικονομικών καταστάσεων.

Η ΛΑΡΚΟ μπορεί να λάβει επιχορήγηση από το ελληνικό δημόσιο  μέσω του ΥΠΕΝ με επιβάρυνση του γενικού αποθεματικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς κάλυψη δαπανών για τη εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, καθώς και των λειτουργικών της δαπανών.

Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή των επιμέρους στοιχείων της, το ισόποσο του ποσού που θα ληφθεί ως επιχορήγηση προαφαιρείται από το τίμημα που θα προκύψει από την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού , προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τις οφειλές της εταιρίας στο δημόσιο από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Διαχειριστής

Εντός 15 εργασίμων ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και  στην εκπόνηση σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης. Η σχετική έκθεση θα πρέπει να παραδοθεί στους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος εντός τριών εργασίμων ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας

Σε περίπτωση αμφισβήτησης για το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης από το δημόσιο, η ΛΑΡΚΟ και το ελληνικό δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά της στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η τροπολογία. Ο Διαχειριστής θα υποβάλει τη κλήση σε διαιτησία σε διάστημα 3 εργασίμων ημερών. Με την υπογραφή της συμφωνίας περί διαιτησίας ο ειδικός διαχειριστής θα πρέπει εντός 5 ημερών να προσεπικαλέσει ώστε να αποτελέσουν κύρια διάδικα μέρη όλους τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές.

Οι διαιτητές υποχρεούνται να περατώσουν τη διαδικασία εντός τριών μηνών από την επίδοση της αίτησης για διαιτησία. Η απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Προσβολή της απόφασης μπορεί να γίνει μόνον σε περίπτωση που είναι αντίθετη σε κανόνες δημόσιας τάξης, ή στα χρηστά ήθη ή περιέχει αντιφατικές διατάξεις.

Διαγωνισμός

Μετά την έκδοση της απόφασης ο Διαχειριστής καταρτίζει οριστική έκθεση απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού, δημοσιεύει πρόσκληση για αναγγελία και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης πιστωτών.

Επίσης υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων)  ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού πρέπει να δημοσιευτεί εντός 15 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 , εφόσον δεν έχει εγερθεί αμφισβήτηση για το ενεργητικό ή το παθητικό. Σε περίπτωση αμφισβήτησης και για όσο διαρκεί η ως άνω προθεσμία των 15 ημερών αναστέλλεται.

Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ο τόπος υποβολής, καθώς και η ημέρα και η ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχειριστής και θα δικαιούνται επίσης να παρίστανται όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά.

Μέσα σε 10 ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών ο διαχειριστής συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης  και κατακύρωσης του διαγωνισμού. Αν δεν αντιλέξουν οι υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος σε διάστημα 5 ημερών, τότε ο  Διαχειριστής συνάπτει με τον πλειοδότη τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού ή των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση νέας διακήρυξης εντός 30 ημερών. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τότε τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ που δεν κατέστη δυνατόν να πουληθούν , πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά με ελεύθερη διαπραγμάτευση ύστερα από δημόσια πρόσκληση.

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός 12 μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός 9 μηνών από το πέρας της διαιτησίας, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης.

Εξάλλου με απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών η διαδικασία του διαγωνισμού μπορεί να ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Ούτε… δωρεάν εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι που μέχρι διετίας παρουσιάζονταν με διαφορετική άποψη, δεν σκέφτονται να συμμετάσχουν καν σε διαγωνισμό ...
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ συνεδρίασε σήμερα για το θέμα της ΛΑΡΚΟ. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την ενημέρωση της ΛΑΡΚΟ προς το ...
Kρατική επιχορήγηση ύψους 30-40 εκατ. ευρώ θα προβλέπει η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ, που αναμένεται τελικώς να κατατεθεί σήμερα ...
ΛΑΡΚΟ - Τέλος εποχής
Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, που ...
ΔΕΗ - Προσημείωσε περιουσία 15 εκατ. ευρώ
Στην προσημείωση ενός λιγνιτικού πεδίου ιδιοκτησίας της ΛΑΡΚΟ, αξίας 15 εκατ ευρώ προχώρησε η ΔΕΗ, παρατείνοντας με την κίνηση ...
Χατζηδάκης
Τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΛΑΡΚΟ εδώ και 35 χρόνια περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. ...
Χατζηδάκης
Την αποφασιστικότητά του να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ μέσω κάποιας μορφής εκκαθάρισης εν λειτουργία επανέλαβε ο ...
ΛΑΡΚΟ
Ως το τέλος Ιανουαρίου δίνει περιθώριο η ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ για να πληρώσει τις οφειλές της, τουλάχιστον τους τρέχοντες ...
Λάρκο
To παζλ της συνέχισης της ηλεκτροδότητης της ΛΑΡΚΟ ώστε να παραμείνει “ζωντανή” όταν τεθεί σε εκκαθάριση εν λειτουργία, σε ...

Ελληνικά Πετρέλαια
Σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 10,4 ευρώ ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο 7,1 ευρώ) ενόψει των θετικών προοπτικών για τον όμιλο των Ελληνικών ...
Μέχρι πέντε εξαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό δρομολογεί η Entersoft μετά την μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριου. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο ενημερωτικό ...
ΔΩΡΟ με κάθε προπαραγγελία το smartphone Nova 5T
Τα νέα Huawei Matebook D κατέφθασαν. Το νέο λανσάρισμα, και συγκεκριμένα οι προπαραγγελίες συνοδεύονται από μία ανεπανάληπτη προσφορά! Συγκεκριμένα, 200 τυχεροί καταναλωτές που θα ...
Στην COCO-MAT είμαστε υπέρμαχοι της «πράσινης» φιλοσοφίας και φροντίζουμε να υιοθετούμε νέες τάσεις, που συμβάλλουν σε έναν πιο καθαρό πλανήτη. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε ...
Η Volterra Α.Ε. ιδιώτης παραγωγός και πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, συμμετέχει στη διεθνή έκθεση, «Climatherm-Energy 2020», η οποία πραγματοποιείται από ...
Folli Follie
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της «Folli Follie» μαζί με τις θυγατρικές της, ανακοινώνει ότι κοινοποιήθηκε σήμερα η υπ΄αριθμ. 17/13-3-2020 Διάταξη της κ. Προέδρου της ...
Προτεινόμενο μέρισμα €0,55 ανά μετοχή
Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε για το δ'  τρίμηνο του 2019 ο όμιλος ΟΤΕ, με τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, να φτάνουν ...
Στα σκαριά
Κινήσεις για sale & leaseback (πώληση και επαναμίσθωση) των σταθμών βάσης και κεραιών που διαχειρίζονται από κοινού, μέσω της εταιρείας Victus, εξετάζουν Vodafone ...
Πριν λίγες ημέρες, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΒΡ Bernard Looney ξάφνιασε την παγκόσμια αγορά δηλώνοντας ότι στόχος του ομίλου είναι να μηδενίσει ...
Αλουμύλ
H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης (Head of Terms - Ενδεικτικοί Όροι) με τις πιστώτριες τράπεζες. Η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών ...
Μοτοδυναμική
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την κοσμική εμφάνιση του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, μεγαλομέτοχου της εισηγμένης εταιρείας Μοτοδυναμική, στα εγκαίνια κοσμικού ξενοδοχείου στο ...
Frigoglass
Σε αποπληρωμή του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των ομολόγων λήξης 2021 και 2022 προχωρά σήμερα η Frigoglass, μετά και την άντληση κεφαλαίων ύψους 260 ...