Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ηλεκτρική ενέργεια
ΡΑΕ: Εισαγωγή των εγγυήσεων προέλευσης
Τρίτη, 28/02/2023

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την εισαγωγή των εγγυήσεων προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες πρέπει να  υπολογίζει ο ΔΑΠΕΕΠ  και να αναγράφουν οι προμηθευτές ηλεκτρισμού σους λογαριασμούς τους έκανε η ΡΑΕ με την έκδοση απόφασης που διευκρινίζει και τον τρόπο υπολογισμού του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της χώρας, με βάση τους τελευταίους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Οι  εγγυήσεις προέλευσης, που μπορεί, ανάλογα με την επιλογή κάθε χώρας, να αφορούν μόνον σε παραγωγή από ΑΠΕ ή και στο είδος παραγωγής από άλλα καύσιμα ,  προσδιορίζονται τουλάχιστον από :

α) η πηγή ενέργειας από την οποία παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης αφορά: i) ηλεκτρική ενέργεια, ii) φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου ή iii) θέρμανση ή ψύξη·

γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και η δυναμικότητα της εγκατάστασης στην οποία παρήχθη η ενέργεια·

δ) εάν η εγκατάσταση έχει λάβει επενδυτική στήριξη και εάν η μονάδα ενέργειας έχει επωφεληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο από εθνικό καθεστώς στήριξης, και τη μορφή του καθεστώτος στήριξης·

ε) η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί η εγκατάσταση και

στ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης. Στις εγγυήσεις προέλευσης από εγκαταστάσεις κάτω των 50 kW είναι δυνατόν να αναγράφονται απλουστευμένες πληροφορίες.

Οι  προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να  κοινοποιούν το ενεργειακό τους μείγμα στους τελικούς πελάτεςμε αναφορά στην κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να χρησιμοποιούν εγγυήσεις προέλευσης από εγκαταστάσεις που παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ

Η έκδοση εγγυήσεων προέλευσης μπορεί να εξαρτάται από ένα ελάχιστο όριο εγκατεστημένης ισχύος και πρέπει να  αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ενέργεια 1 MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδίδονται περισσότερες από μία εγγυήσεις προέλευσης για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας, ενώ αν  ένας παραγωγός χρηματοδοτείται από καθεστώς στήριξης, η αγοραία αξία της εγγύησης προέλευσης για την ίδια παραγωγή λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο οικείο καθεστώς στήριξης.

Η αγοραία αξία της εγγύησης προέλευσης για την ίδια παραγωγή έχει ληφθεί δεόντως υπόψη σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η χρηματοδοτική στήριξη χορηγείται μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών ή συστήματος διαπραγματεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών· β) όταν η αγοραία αξία των εγγυήσεων προέλευσης λαμβάνεται διοικητικά υπόψη στο επίπεδο της χρηματοδοτικής στήριξης ή γ) όταν οι εγγυήσεις προέλευσης δεν εκδίδονται απευθείας στον παραγωγό αλλά σε προμηθευτή ή καταναλωτή ο οποίος αγοράζει την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είτε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε μέσω μακροπρόθεσμης σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Για να ληφθεί υπόψη η αγοραία αξία της εγγύησης προέλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να εκδώσουν εγγύηση προέλευσης σε παραγωγό και να την ακυρώσουν αμέσως.

Για τον προσδιορισμό των εγγυήσεων προέλευσης, με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, η ΡΑΕ στην απόφασή της για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ι-332910/01.08.2022 εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, κατ΄αρχήν διευκρινίζει  μία σειρά από ορισμούς που χρησιμοποιούνται στις μεθοδολογίες υπολογισμού . Αναλυτικότερα :

1) Μείγμα Παραγωγής Χώρας: Η κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στις πρωτογενείς πηγές ενέργειας που καταναλώνονται ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της.

2) Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα (ΥΕΜ) Χώρας: Η κατανομή σε πρωτογενείς πηγές της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, για το μέρος της κατανάλωσης της οποίας η προέλευση δεν αποδεικνύεται με ανάκληση Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ).

3) European Attribute Mix: Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που υπολογίζεται, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού υπολογισμού του υπολειπόμενου ενεργειακού μείγματος, ως το άθροισμα του πλεονάσματος παραγωγής που προκύπτει για μερικές από τις χώρες που συμμετέχουν και η κατανομή του σε πρωτογενείς πηγές ενέργειας. Το European Attribute Mix χρησιμοποιείται για την κάλυψη του ελλείμματος παραγωγής που προκύπτει για κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στον ίδιο μηχανισμό.

4) Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή: Ο καταμερισμός της κατανάλωσης των πελατών του Προμηθευτή στις ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως υπολογίζεται βάσει του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της Χώρας και των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακλήθηκαν για λογαριασμό του συγκεκριμένου Προμηθευτή.

5) Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή: Ο καταμερισμός σε ενεργειακές πηγές της κατανάλωσης των πελατών του Προμηθευτή που δεν καλύπτεται από περιβαλλοντικά προϊόντα, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως υπολογίζεται βάσει του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της Χώρας και των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακλήθηκαν από τον προμηθευτή για τον εμπλουτισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος του.

Συνολικό Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτών: Το άθροισμα, ανά ενεργειακή πηγή, της ποσότητας της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών του συνόλου των Προμηθευτών, η οποία δεν τεκμηριώνεται μέσω ανάκλησης Εγγυήσεων Προέλευσης, και του συνόλου των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακλήθηκαν από τους Προμηθευτές για την απόδειξη της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσαν τους τελικούς καταναλωτές τους.

Διευκρινίζει επίσης ότι :

- Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και ενισχύεται από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν.4001/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χαρακτηρίζεται ως επιδοτούμενη.

- Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και ιδιοκαταναλώνεται σε αυτόνομους σταθμούς, δεν χρησιμοποιούνται από Προμηθευτές για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος, γιατί ενέχει ο κίνδυνος χρήσης της ίδιας MWh ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ παραπάνω από μία φορά.

Αυτό οφείλεται στην αδυναμία ελέγχου του ιδιοκτήτη του αυτόνομου σταθμού ο οποίος είναι πιθανό να δηλώνει την παραγωγή / κατανάλωση ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ενώ έχει μεταβιβάσει την αντίστοιχη ΕΠ.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης του αυτόνομου σταθμού δεν προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό έχει ως συνέπεια η μεταβίβαση των αντίστοιχων ΕΠ και η χρήση των ΕΠ από άλλον καταναλωτή, μέσω της ανάκλησης από τον Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί, να μην συνεπάγεται την πληροφόρηση του ιδιοκτήτη του αυτόνομου σταθμού ότι καταναλώνει από το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΡΑΕ, ο Υπολογισμός του υπολειπόμενου ενεργειακού μείγματος της χώρας πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις :

1. Συλλογή Δεδομένων:

Τα δεδομένα παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται στους αλγορίθμους υπολογισμού αποστέλλονται στον ΔΑΠΕΕΠ από τους αρμόδιους φορείς, συγκεκριμένα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του Δικτύου, τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Τα στοιχεία Εγγυήσεων Προέλευσης που χρησιμοποιούνται στους αλγορίθμους υπολογισμού προέρχονται από τα Μητρώα Εγγυήσεων Προέλευσης αρμοδιότητας ΔΑΠΕΕΠ και Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ως Φορέων Έκδοσης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αντίστοιχα.

Τα δεδομένα που αφορούν στις εκπομπές CO2 από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα διατίθενται από το αρμόδιο Υπουργείο.

2. Υπολογισμός εγχώριου Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος Χώρας:

Ο ΔΑΠΕΕΠ διενεργεί τον υπολογισμό των προκαταρκτικών μεγεθών και αποστέλλει τα απαραίτητα δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Φορέα υπολογισμού του European Attribute Mix.

3. Υπολογισμός οριστικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος Χώρας και Μείγμα- τος Προμηθευτή:

Ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει το (οριστικό) Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα (ΥΕΜ), Ενεργειακό Μείγμα εκάστου Προμηθευτή, το Συνολικό Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτών καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αντιστοιχούν σε αυτά.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Χαρακτηριστικά υψηλής συγκέντρωσης συνέχισε να εμφανίζει η λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Νοέμβριο, παρά τον σημαντικό αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται, ...
Mε στόχο η πρώτη δημοπρασία Εγγυήσεων Προέλευσης να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους ή στις αρχές Ιανουαρίου το αργότερο, ο ΔΑΠΕΕΠ  έχει ήδη καλέσει τους κατόχους ...
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
Ένα ακόμα βήμα για τα 9  εκατ. ευρώ που διεκδικούν βιομηχανίες και επιχειρήσεις από τους Διαχειριστές Διανομής Αερίου έγινε ...
Η υπόθεση θα κριθεί οριστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Ενα αποφασιστικό βήμα, για το  ποσό των περίπου 9  εκατ. ευρώ που διεκδικούν βιομηχανίες και επιχειρήσεις από τους Διαχειριστές ...
Ρόδος - Συνεργασία - Βέλτιστες πρακτικές
Οι βέλτιστες πρακτικές για την ενεργειακή μετάβαση, οι δυσκολίες, τα επιτυχημένα έργα και η αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στην ...
Οι θέσεις της ΔΕΔΑ διατυπώνονται σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ
Την αντίθεσή της στη σύνδεση της ΕΛΒΑΛ απ’ευθείας με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ δηλώνει η ΔΕΔΑ, με  βασικό επιχείρημα ...
O πρώτος διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει ως το τέλος Ιουνίου
Οι διαγωνισμοί για τις ενισχύσεις που θα λάβουν οι μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρισμού μπορεί ακόμα να είναι στα χαρτιά… και ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερες διευκρινίσεις αλλά και τροποποιήσεις σε αρκετά σημεία του ρυθμιστικού πλαισίου που σχεδιάζεται για τη συμμετοχή της απόκρισης της ...
Η ΡΑΕ προχώρησε στην τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης
Στo πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων μεταφοράς φυσικού αερίου ...
 
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ...
Σε 12 με 18 μήνες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ ανοικτά ...
Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) για την ανάπτυξη και ...
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Τάσσος Μάνος, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστούν ή ακόμα και να τετραπλασιαστούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και ...
“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί PPA με μεγάλες βιομηχανίες, ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα, συνεργάζονται για να ...
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector, που αφορά το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, ζήτησαν την ...
Για το γ΄τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της Energean στο διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην θάλασσα του Μαρόκου στον Ατλαντικό, με ...
Εντός του 2024 η ΔΕΗ προγραμματίζει να ξεκινήσει την εμπορική  δραστηριότητα στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των ...
To μερίδιο της HelleniQ Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει να εξαγοράσει τελικώς το δημόσιο, μετά την αποτυχία των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της εταιρίας αερίου ...