Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Kατά τη διετή αναστολή συμβάσεων με ΔΑΠΕΕΠ
Συμφωνία πλαίσιο ΣΠΕΦ - FORENA ENERGY για τιμή 72 ευρώ/MWh
Τρίτη, 06/02/2024

Σε συνέχεια θέσης σε λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΑΠΕΕΠ ενεργοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες η δυνατότητα για έως διετή αναστολή των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για όσα έργα ΑΠΕ έχουν ηλεκτριστεί ή λάβει άδεια λειτουργίας μετά τις 29/3/23 και έχουν συνάψει έως 31/12/23 σύμβαση ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ με τον Διαχειριστή.  Στα πλαίσια του άρθρου 112, παρ. 2 του ν. 5037/2023, με τη δυνατότητα αναστολής αυτή τα επιλέξιμα προς τούτο έργα δύνανται να συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ή να συνάψουν PPA με τιμή αποζημίωσης υψηλότερη από την Τιμή Αναφοράς που απολαμβάνουν με την τρέχουσα σύμβαση τους με ΔΑΠΕΕΠ, χωρίς αυτή να καταργείται.  Επιπρόσθετα, η περίοδος αναστολής δεν προσμετράται στην εκτέλεση της ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ τους, οπότε αυτές  παρατείνονται σε διάρκεια για ολόκληρο το διάστημα της αναστολής.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης FORENA ENERGY A.E. προέβησαν σε συμφωνία πλαίσιο για την σύναψη PPA σταθερής καθαρής τιμής αποζημίωσης, καταρχήν στα 72 ευρώ/MWh για όσα φωτοβολταϊκά πάρκα κάνουν χρήση της διάταξης του άρθρου 112, παρ. 2 του ν. 5037/2023 περί αναστολής της σύμβασης τους με ΔΑΠΕΕΠ.  Με τον τρόπο αυτό τα επιλέξιμα προς τούτο έργα έχουν την δυνατότητα να αποσβέσουν γρηγορότερα το αυξημένο κόστος κατασκευής της προηγούμενης περιόδου ένεκα και του ξέφρενου ρυθμού του πληθωρισμού.  Ταυτόχρονα, με την συμφωνία πλαίσιο αυτή δίνεται στην πραγματική της διάσταση μια γεύση από το μέλλον, όταν δηλαδή θα έχουν λήξει οι συμβάσεις με τον ΔΑΠΕΕΠ ή δεν θα συνάπτονται πλέον νέες, οπότε ως παρακαταθήκη φέρει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.  Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω προσφερόμενη τιμή αποζημίωσης των 72 €/ΜWh, ισχύει μέχρι κάλυψης ενός συγκεκριμένου μεγέθους ισχύος.  Σε επόμενη ποσόστωση έργων μπορεί να μεταβληθεί αναλόγως με τον χρόνο ηλέκτρισης  και την υπολειπόμενη διάρκεια της αναστολής.

Υπό το φως αυτό, αφενός ο ΣΠΕΦ ως πανελλαδικός επιστημονικός φορέας εκπροσώπησης της επαγγελματικής ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά στη χώρα και αφετέρου η FORENA ENERGY ως πολυμετοχικός φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης έργων ΑΠΕ στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θέτουν το πλαίσιο για την άμεση σύναψη PPAs διάρκειας έως 2 ετών στα επιλέξιμα προς την αναστολή του άρθρου 112, παρ. 2, ν. 5037, Φ/Β έργα.  Ένα πλαίσιο που δεν ποδηγετείται από μεγάλους και καθετοποιημένους off-takers αλλά που διαμοιράζει τις ωφέλειες των πράσινων κιλοβατωρών ισορροπημένα σε καταναλωτές και παραγωγούς. 

Διευκρινίζεται πως η προσφερόμενη τιμή είναι η καθαρή τιμή αποζημίωσης των παραγωγών για την εγχεόμενη ενέργεια και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εκπροσώπησης του Φ/Β πάρκου στην αγορά (κόστος Φo.Σ.Ε.), το κόστος εξισορρόπησης-αποκλίσεων καθώς και τις εγγυήσεις προέλευσης.  Επιγραμματικά και προς διαλεύκανση κρίσιμων παραμέτρων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Δεν επηρεάζονται οι προτεραιότητες έγχυσης, όπως ισχύουν επί τη βάσει του άρθρου 9, του ν. 3468 (και σε εφαρμογή του Κανονισμού 943/2019 της ΕΕ) και ιδίως για τα Φ/Β πάρκα ονομαστικής  ισχύος <400 kW.

Το άρθρο 9, του ν. 3468 αναφέρει ρητά ότι:

"Β. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου υποχρεούται, κατά την κατανομή του Φορτίου, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήματος ή του Δικτύου, να δίνει προτεραιότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εκτός από το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για:

α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400kW."

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η προτεραιότητα έγχυσης δεν σχετίζεται από το αν το έργο έχει σύμβαση ΣΕΣΤ, ΣΕΔΠ ή συμμετέχει απευθείας στην αγορά με ή χωρίς PPA, αλλά μόνο από την ονομαστική ισχύ του (προτεραιότητα κατανομής βάσει του ίδιου άρθρου του Νόμου έχουν και τα έργα με ηλέκτριση προ της 4/7/19 ανεξαρτήτως ισχύος, αλλά επειδή δεν είναι επιλέξιμα για την διετή αναστολή του ν. 5037, δεν αναφέρονται). 

Συνεπώς δεν προκύπτει ότι επηρεάζονται οι προτεραιότητες έγχυσης ως ισχύουν με την σύναψη του PPA.  Στη προκειμένη περίπτωση με την αναστολή της σύμβασης ΔΑΠΕΕΠ στα πλαίσια του άρθρου 112, παρ. 2, ν. 5037, το έργο συμμετέχει για έως 2 έτη απευθείας στην αγορά και κατόπιν ταυτόχρονα προβαίνει στη σύναψη του διμερούς PPA με την FORENA ENERGY, κάτι που δεν αφορά τον ΔΑΠΕΕΠ, τον ΑΔΜΗΕ ή οποιονδήποτε άλλο, αφού μπορεί και να μην το γνωρίζουν καν.

 

2. Τι θα συμβεί με την αποζημίωση του PPA σε περιπτώσεις που η ΤΕΑ (χονδρεμπορική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς) είναι μηδενική ή αρνητική για μία ή και περισσότερες από δύο ώρες; 

Η σύναψη ενός PPA με σταθερή τιμή αποζημίωσης ανά ΜWh σημαίνει ότι όποια και αν είναι η ΤΕΑ, ο παραγωγός αποζημιώνεται για την παραγωγή που εγχύθηκε με την συμφωνηθείσα τιμή του PPA.  To ρίσκο σε αυτήν την περίπτωση είναι του αγοραστή, ήτοι εν προκειμένω της FORENA ENERGY που οφείλει να αποζημιώνει το έργο για την εγχυθείσα παραγωγή του με την συμφωνηθείσα τιμή PPA, ανεξάρτητα δηλαδή από την ΤΕΑ που αυτή θα λαμβάνει από την χονδρεμπορική αγορά.

3. Κάθε πότε θα γίνονται οι πληρωμές της παραγωγής του Φ/Β πάρκου;

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται ακόμη και κάθε εβδομάδα, αν το επιθυμεί ο παραγωγός, και όχι μόνο κάθε μήνα όπως τις υλοποιεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

4. Ποιοί μπορούν στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο ΣΠΕΦ - FORENA ENERGY να συμβληθούν για καθαρή τιμή αποζημίωσης; 

Δυνατότητα προσχώρησης στο PPA έχουν όλες οι Φ/Β μονάδες που είναι επιλέξιμες για τη διετή αναστολή βάσει των κριτηρίων του άρθρου 112, παρ. 2, ν. 5037, είτε εμφανίζονται ως μέλη ΣΠΕΦ είτε όχι, εφόσον αποστείλουν στο e-mail της γραμματείας του ΣΠΕΦ  grammateiaspef@gmail.com τα ακόλουθα στοιχεία τους, ώστε να προωθηθούν εν συνεχεία στη FORENA ENERGY για την περαιτέρω υλοποίηση της διαδικασίας ένταξης, και μέχρι την κάλυψη συγκεκριμένου μεγέθους ισχύος έργων.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Η αφρικανική σκόνη που μας επισκέπτεται όλο και συχνότερα κάθε χρόνο, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ...
Η παύση υποδοχής νέων αιτήσεων και έκδοσης όρων σύνδεσης για ΑΠΕ στο δίκτυο αποτελεί αυτονόητη εξέλιξη για τους Διαχειριστές ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί ...
Στην υπογραφή δανειακών συμβάσεων με τους ενεργειακούς ομίλους RWE και ΔΕΗ έχουν προχωρήσει οι Alpha Bank, Eurobank και Εθνική ...
Σε εξαγωγές ηλιακής ενέργειας σε βάρος της τσέπης του  Ελληνα καταναλωτή οδηγεί η υπερπροσφορά  ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με ...
Τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας και την πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς προανήγγειλε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ...
Με την εισαγωγή κριτηρίων εκτός τιμής στους μελλοντικούς διαγωνισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και άλλων ΑΠΕ αλλά και με  σειρά ευρωπαϊκών ...
Το 74% της νέας εγκατεστημένης ισχύος
Το 2023 η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατέστησε περισσότερα μεγαβάτ (MWp) από κάθε άλλη τεχνολογία, απόρροια του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος ...
Στα πρόθυρα της χρεοκοπίας βρίσκονται πολλές  εταιρίες παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ της Ευρώπης. καθώς ο φθηνότερος εξοπλισμός από την Κίναι ...
 
 
Η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση  της πολυετούς κρίσης και όλοι ενδιαφέρονται για το πώς πάμε στην Ελλάδα, είπε δίνοντας συγχαρητήρια στην Κεφαλαιαγοράς ...
Η Keppel DC REIT και η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) υπέγραψαν δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης ...
Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις συγκεκριμένες αποφάσεις για την έρευνα και ανάπτυξη τοπικών κοιτασμάτων, προκειμενου να ...
Ο ΔΕΣΦΑ υποστήριξε τη διήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF)  και το ελληνικό Υπουργείο ...
Πσκέτο παρεμβάσεων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού για τη καλύτερη διαχείριση της υπερπροσφοράς ρεύματος από ΑΠΕ τις μεσημεριανές ώρες  αλλά και του ενεργειακού κόστους ...
Τη δυνατότητα μεταφοράς  διοξειδίου του άνθρακα στην Αίγυπτο και την εκεί αποθήκευσή του εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας Στενότερη, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις  ...
Η Principia, στο πλαίσιο δράσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Ενεργειακή Φτώχεια - Εντοπισμός και αντιμετώπιση ενεργειακών αναγκών», που υλοποίησε ...
Εσοδα 2,979 δισ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο όμιλος της Μότορ Όιλ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Το αντίστοιχο διάστημα του ...
Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού ...
Σχέδιο δημοπρασιών, μηνιαίων, τριμηνιαίων, ημερήσιων και ενδοημερησιων για την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του  Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου ...
Ως ο μήνας της πλεονάζουσας προσφοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των μεγάλων περικοπών παραγωγής πράσινης ενέργειας, της μειωμένης ζήτησης και των εξαγωγών ρεύματος  επί ...
Πάνω από 3 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο όμιλος Mytilineos τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ιταλία, σύμφωνα με ...