Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαικό Δικαστήριο
Απόρριψη της αναίρεσης για το προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον της Ελλάδος
Πέμπτη, 12/12/2019

Την απόρριψη της αναίρεσης της εταιρίας Μυτιληναίος ΑΕ για το προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον της Ελλάδος ανακοίνωσε χθες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Πρόκειται για παλαιά υπόθεση που σχετίζεται με την προτιμησιακή τιμολόγηση του ρεύματος προς την Αλουμίνιο για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2010 διαδικασία ελέγχου. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δικαστηρίου:  “ Το Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την αναίρεση της Μυτιληναίος και, ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 κατά την οποία η επίμαχη κρατική ενίσχυση είναι μη συμβατή με την εσωτερική αγορά και υποχρεώνεται η Ελλάδα να την ανακτήσει”.
 
Aναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει ως εξής:

“Το 1960 η Αλουμίνιον της Ελλάδος με δραστηριότητα στον κλάδο της παραγωγής αλουμινίου στην Ελλάδα, συνήψε σύμβαση με τη ΔΕΗ, η οποία προέβλεπε, ως προς την Αλουμίνιον, προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενεργείας. Η σύμβαση επρόκειτο να λήξει στις 31 Μαρτίου 2006, εκτός αν παρατεινόταν. Το 1992 η Επιτροπή εκτίμησε ότι το προτιμησιακό τιμολόγιο το συνιστούσε κρατική ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά. Τον Φεβρουάριο του 2004, η ΔΕΗ κοινοποίησε στην Αλουμίνιον καταγγελία της σύμβασης και, από τα τέλη Μαρτίου του 2006, έπαυσε να εφαρμόζει ως προς αυτή το προτιμησιακό τιμολόγιο. Κατόπιν αιτήματος της Αλουμίνιον, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 5 Ιανουαρίου 2007, ανέστειλε προσωρινώς την καταγγελία του προτιμησιακού τιμολογίου. Κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τον Μάρτιο 2008, ακύρωσε την αναστολή. Κατά συνέπεια, κατά το διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2004 και 5ης Ιανουαρίου 2007, όπως και από τον Μάρτιο 2008, η ΔΕΗ δεν εφάρμοζε το προτιμησιακό τιμολόγιο. Επιπλέον, μεταξύ 5ης Ιανουαρίου 2007 και 6ης Μαρτίου 2008 (επίμαχη περίοδος) η Αλουμίνιον χρεώνονταν βάσει του προτιμησιακού τιμολογίου.
Μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που φέρονταν να έχουν χορηγηθεί στην Αλουμίνιον, οι οποίες συνίσταντο στο προτιμησιακό τιμολόγιο, το 2010 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία ελέγχου και στις 13 Ιουλίου 2011 εξέδωσε την απόφαση 2012/339/ΕΕ σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.26117 – C 2/2010 (πρώην NN 62/2009), την οποία εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Αλουμίνιον. Έκρινε ότι, κατά την επίμαχη περίοδο, η εν λόγω εταιρία επωφελήθηκε από τη διαφορά μεταξύ των προτιμησιακών τιμολογίων της και των συνήθων τιμών για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η οποία ισοδυναμεί με 17,4 εκατ. ευρώ. Η τιμολογιακή διαφορά προσέφερε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην εταιρία αυτή έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι έπρεπε να καταβάλλουν τα συνήθη τιμολόγια και, συνεπώς, προκάλεσε στρέβλωση του ανταγωνισμού.  Η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει το ανωτέρω ποσό.
Η Αλουμίνιον ζήτησε από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό του μέτρου ως νέα ενίσχυση και την υποχρέωση ανάκτησής της.  Με την απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2014, το ΓΔΕΕ ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής (υπόθεση Τ-542/11, Αλουμίνιον κατά Επιτροπής).
Στην συνέχεια, η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου (υπόθεση C-590/14 P, ΔΕΗ και Επιτροπή κατά Αλουμίνιον) κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2014. Το Δικαστήριο ακύρωσε την τελευταία απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (Τ-542/11 RENV), το οποίο, ακολούθως, απέρριψε την προσφυγή της Αλουμίνιον με την απόφαση της 13ης Μαρτίου 2018, επιβεβαιώνοντας, ως εκ τούτου, την απόφαση της Επιτροπής.
 
Με την παρούσα αναίρεση, η διάδοχος επιχείρηση Μυτιληναίος επικαλούμενη νομικά σφάλματα και στρεβλώσεις των πραγματικών περιστατικών, ζήτησε από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2018 στην υπόθεση Τ-542/11 RENV, Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ κατά Επιτροπής, να εκδικάσει το ίδιο την υπόθεση, να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 και να καταδικάσει την Επιτροπή να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.
 
Κατά την αναιρεσείουσα, η εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την ύπαρξη πλεονεκτήματος, τον επιλεκτικό χαρακτήρα του προβαλλόμενου πλεονεκτήματος, καθώς και τον αντίκτυπο του επίμαχου μέτρου στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και στον ανταγωνισμό, είναι εσφαλμένη. Ισχυρίζεται ότι το ΓΔΕΕ παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης που υπέχει και  υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καθόσον δεν δέχτηκε ότι προσβλήθηκαν τα δικαιώματα άμυνας.
 
Με την τρέχουσα απόφαση το Δικαστήριο επισημαίνει καταρχάς ότι το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι η αναιρεσείουσα δεν μπορούσε να προβάλει προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.
 
Έπειτα, διαπιστώνει ότι το επίμαχο μέτρο, δηλαδή εκείνο που προκύπτει από την πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δεν συνιστά γενικό καθεστώς ενισχύσεων, αλλά ατομική ενίσχυση, όπως έκρινε το Γενικό Δικαστήριο. Τα αποτελέσματα της πρώτης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περιορίστηκαν στους διαδίκους εκείνης της δίκης, δηλαδή στην Μυτιληναίος και στη ΔΕΗ, και, επομένως, το μέτρο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικό καθεστώς ενισχύσεων.
 
Επιπλέον, κατά το Δικαστήριο η εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου εκτίμηση των αποτελεσμάτων του επίμαχου μέτρου στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό δεν πάσχει ούτε από παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων ούτε από νομικό σφάλμα.
Επίσης, τονίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο, αφενός, δεν υπέπεσε σε νομικά σφάλματα και παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών κατά την εκτίμηση της ύπαρξης πλεονεκτήματος, και, αφετέρου, δεν παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης που υπέχει.
Βάσει των παραπάνω, το Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την αναίρεση της Μυτιληναίος και, ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 κατά την οποία η επίμαχη κρατική ενίσχυση είναι μη συμβατή με την εσωτερική αγορά και υποχρεώνεται η Ελλάδα να την ανακτήσει.”

Συναφείς αναρτήσεις
Χρηματιστήριο
Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τον γενικό δείκτη του Χ.Α. που τερμάτισε στις 940,20 μονάδες και κέρδη 0,64%. Προς ...
Χρηματιστήριο
Σε μια συνεδρίαση χωρίς βάθος με τις συναλλαγές υποτονικές και το ενδιαφέρον ιδιαίτερα περιορισμένο, η προσοχή στρέφεται σε επιλεγμένες ...
Καζίνο Ελληνικού
Κοινοποιείται άμεσα στην Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Hard Rock, η απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων για τον αποκλεισμό της τελευταίας από τη ...
Απόφαση διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου για τη διαιτησία με την τουρκική BOTAS
Με χθεσινή του απόφαση το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο δικαίωσε τη ΔΕΠΑ στη διαιτησία με την τουρκική BOTAS, επιβάλλοντας αναδρομική ...
ΑΔΜΗΕ
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ηλεκτρική Διασύνδεση της Σκιάθου ...
METKA
Η MYTILINEOS ανακοινώνει τη σύναψη μιας σειράς συμβάσεων που αφορούν νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS) για τη θυγατρική της ...
Μυτιληναίος
To ζήτημα είναι πως δεν θα χάσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, υποστήριξε ο πρόεδρος της MYTILENEOS κ. Ε. Μυτιληναίος ...
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα ότι η  εταιρεία Airbnb δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί με τους γαλλικούς νόμους που διέπουν ...
Ε. Μυτιληναίος
Tην ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή σε μία εξέχουσα επιχειρηματική προσωπικότητα απένειμε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο Ευάγγελος Mυτιληναίος αναγορεύτηκε σε ειδική ...

Πράσινο Deal
Στο φθηνό χρήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με εκδόσεις μακροπρόθεσμων τίτλων από τις χώρες- μέλη,  εξετάζει να στραφεί η ΕΕ για τη χρηματοδότηση ...
Πράσινο Deal
Περισσότερο “φρέσκο χρήμα” από τα ευρωπαϊκά ταμεία ζητούν αρκετές χώρες της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, καθώς το σχέδιο που ανακοίνωσε ...
Κομισιόν
Το σχέδιο της  για την  μόχλευση πόρων που θα κινητοποιήσουν κεφάλαια ύψος 1 τρισ. ευρώ σε επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ...
Μητσοτάκης
Η Ελλάδα ζήτησε και έλαβε την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύνοδο Κορυφής, η οποία έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία, καταδικάζοντας τη ...
Σύνοδος Κορυφής
H “Πράσινη Συμφωνία” της ΕΕ, οι πόροι του Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση και ο νέο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-27 είναι τα ...
Ε.Ε.
Την αλληλεγγύη και την στήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και την ανησυχία τους εξέφρασαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών ως προς ...
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ
Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ, το οποίο προορίζεται για να χρηματοδοτήσει έργα στις ανθρακο/λιγνιτοπαραγωγές περιοχές της Ευρώπης, ...
Eurogroup
Η έγκριση του πακέτου των 767 εκατ. ευρώ απαιτεί πέρα από την σημερινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και την ομαλή διεξαγωγή των ανάλογων ...
Ε.Ε.
Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία χθες βράδυ επί ενός προϋπολογισμού ύψους 168,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2020, γνωστοποίησε η πολιτική ...
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέβαλε τελικώς για τον Νοέμβριο τη λήψη της  απόφασης σχετικά με το αν θα συνεχίσει να δανειοδοτεί  έργα που ...
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν τη δανειοδοτική της πολιτική στο μέλλον καλείται να λάβει σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς συνεδριάζει το ...
Financial Times
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μια κοινή διαπραγματευτική θέση για το Brexit, αλλά έχουν πολύ διαφορετικά ανομολόγητα κίνητρα. Υπάρχει μια ομάδα, της οποίας ...