Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαικό Δικαστήριο
Απόρριψη της αναίρεσης για το προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον της Ελλάδος
Πέμπτη, 12/12/2019

Την απόρριψη της αναίρεσης της εταιρίας Μυτιληναίος ΑΕ για το προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον της Ελλάδος ανακοίνωσε χθες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Πρόκειται για παλαιά υπόθεση που σχετίζεται με την προτιμησιακή τιμολόγηση του ρεύματος προς την Αλουμίνιο για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2010 διαδικασία ελέγχου. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δικαστηρίου:  “ Το Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την αναίρεση της Μυτιληναίος και, ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 κατά την οποία η επίμαχη κρατική ενίσχυση είναι μη συμβατή με την εσωτερική αγορά και υποχρεώνεται η Ελλάδα να την ανακτήσει”.
 
Aναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει ως εξής:

“Το 1960 η Αλουμίνιον της Ελλάδος με δραστηριότητα στον κλάδο της παραγωγής αλουμινίου στην Ελλάδα, συνήψε σύμβαση με τη ΔΕΗ, η οποία προέβλεπε, ως προς την Αλουμίνιον, προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενεργείας. Η σύμβαση επρόκειτο να λήξει στις 31 Μαρτίου 2006, εκτός αν παρατεινόταν. Το 1992 η Επιτροπή εκτίμησε ότι το προτιμησιακό τιμολόγιο το συνιστούσε κρατική ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά. Τον Φεβρουάριο του 2004, η ΔΕΗ κοινοποίησε στην Αλουμίνιον καταγγελία της σύμβασης και, από τα τέλη Μαρτίου του 2006, έπαυσε να εφαρμόζει ως προς αυτή το προτιμησιακό τιμολόγιο. Κατόπιν αιτήματος της Αλουμίνιον, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 5 Ιανουαρίου 2007, ανέστειλε προσωρινώς την καταγγελία του προτιμησιακού τιμολογίου. Κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τον Μάρτιο 2008, ακύρωσε την αναστολή. Κατά συνέπεια, κατά το διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2004 και 5ης Ιανουαρίου 2007, όπως και από τον Μάρτιο 2008, η ΔΕΗ δεν εφάρμοζε το προτιμησιακό τιμολόγιο. Επιπλέον, μεταξύ 5ης Ιανουαρίου 2007 και 6ης Μαρτίου 2008 (επίμαχη περίοδος) η Αλουμίνιον χρεώνονταν βάσει του προτιμησιακού τιμολογίου.
Μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που φέρονταν να έχουν χορηγηθεί στην Αλουμίνιον, οι οποίες συνίσταντο στο προτιμησιακό τιμολόγιο, το 2010 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία ελέγχου και στις 13 Ιουλίου 2011 εξέδωσε την απόφαση 2012/339/ΕΕ σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.26117 – C 2/2010 (πρώην NN 62/2009), την οποία εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Αλουμίνιον. Έκρινε ότι, κατά την επίμαχη περίοδο, η εν λόγω εταιρία επωφελήθηκε από τη διαφορά μεταξύ των προτιμησιακών τιμολογίων της και των συνήθων τιμών για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η οποία ισοδυναμεί με 17,4 εκατ. ευρώ. Η τιμολογιακή διαφορά προσέφερε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην εταιρία αυτή έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι έπρεπε να καταβάλλουν τα συνήθη τιμολόγια και, συνεπώς, προκάλεσε στρέβλωση του ανταγωνισμού.  Η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει το ανωτέρω ποσό.
Η Αλουμίνιον ζήτησε από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό του μέτρου ως νέα ενίσχυση και την υποχρέωση ανάκτησής της.  Με την απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2014, το ΓΔΕΕ ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής (υπόθεση Τ-542/11, Αλουμίνιον κατά Επιτροπής).
Στην συνέχεια, η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου (υπόθεση C-590/14 P, ΔΕΗ και Επιτροπή κατά Αλουμίνιον) κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2014. Το Δικαστήριο ακύρωσε την τελευταία απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (Τ-542/11 RENV), το οποίο, ακολούθως, απέρριψε την προσφυγή της Αλουμίνιον με την απόφαση της 13ης Μαρτίου 2018, επιβεβαιώνοντας, ως εκ τούτου, την απόφαση της Επιτροπής.
 
Με την παρούσα αναίρεση, η διάδοχος επιχείρηση Μυτιληναίος επικαλούμενη νομικά σφάλματα και στρεβλώσεις των πραγματικών περιστατικών, ζήτησε από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2018 στην υπόθεση Τ-542/11 RENV, Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ κατά Επιτροπής, να εκδικάσει το ίδιο την υπόθεση, να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 και να καταδικάσει την Επιτροπή να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.
 
Κατά την αναιρεσείουσα, η εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την ύπαρξη πλεονεκτήματος, τον επιλεκτικό χαρακτήρα του προβαλλόμενου πλεονεκτήματος, καθώς και τον αντίκτυπο του επίμαχου μέτρου στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και στον ανταγωνισμό, είναι εσφαλμένη. Ισχυρίζεται ότι το ΓΔΕΕ παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης που υπέχει και  υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καθόσον δεν δέχτηκε ότι προσβλήθηκαν τα δικαιώματα άμυνας.
 
Με την τρέχουσα απόφαση το Δικαστήριο επισημαίνει καταρχάς ότι το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι η αναιρεσείουσα δεν μπορούσε να προβάλει προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.
 
Έπειτα, διαπιστώνει ότι το επίμαχο μέτρο, δηλαδή εκείνο που προκύπτει από την πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δεν συνιστά γενικό καθεστώς ενισχύσεων, αλλά ατομική ενίσχυση, όπως έκρινε το Γενικό Δικαστήριο. Τα αποτελέσματα της πρώτης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περιορίστηκαν στους διαδίκους εκείνης της δίκης, δηλαδή στην Μυτιληναίος και στη ΔΕΗ, και, επομένως, το μέτρο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικό καθεστώς ενισχύσεων.
 
Επιπλέον, κατά το Δικαστήριο η εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου εκτίμηση των αποτελεσμάτων του επίμαχου μέτρου στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό δεν πάσχει ούτε από παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων ούτε από νομικό σφάλμα.
Επίσης, τονίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο, αφενός, δεν υπέπεσε σε νομικά σφάλματα και παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών κατά την εκτίμηση της ύπαρξης πλεονεκτήματος, και, αφετέρου, δεν παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης που υπέχει.
Βάσει των παραπάνω, το Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την αναίρεση της Μυτιληναίος και, ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 κατά την οποία η επίμαχη κρατική ενίσχυση είναι μη συμβατή με την εσωτερική αγορά και υποχρεώνεται η Ελλάδα να την ανακτήσει.”

Συναφείς αναρτήσεις
Χρηματιστήριο
Ενέργεια και κατασκευές έδωσαν τον τόνο στην αγορά και θύμισαν ότι υπάρχουν αντανακλαστικά, σε μια αγορά που η αδυναμία ...
Χρηματιστήριο
Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, χωρίς όμως τζίρο και συναλλαγές. Συνεδρίαση τόνωσης της ψυχολογίας, σχολιάζουν κάποιοι από τους επαγγελματίες της ...
Χρηματιστήριο
Πάνω από 1% κέρδη αυτή  την ώρα στο ταμπλό, καθώς στο θέατρο της Ν.Α. Μεσογείου παρατηρούνται πρώιμα σημάδια αποκλιμάκωσης ...
Χρηματιστήριο
Συνεχίζει ανοδικά και με φόρα ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αλλά χωρίς τα απαραίτητα καύσιμα που δεν είναι ...
Χρηματιστήριο
Από τις 11/5 έχει να δει η αγορά τόσο χαμηλό τζίρο στο Χ.Α., μόλις 23 εκατ. ευρώ. Η απαξίωση ...
Mytilineos
Η Mytilineos παράγει κάθε χρόνο αξιοσημείωτη οικονομική και κοινωνική αξία στη χώρα, ως υπεύθυνη επιχείρηση που αλληλεπιδρά με τους κοινωνικούς της ...
Protergia
H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, προσφέρει μία ακόμα «πράσινη» υπηρεσία στους πελάτες της: ...
Πάνω από το ιταλικό το ελληνικό δεκαετές
Μπορεί το Χ.Α. να έσπασε το πτωτικό σερί των 8 προηγούμενων συνεδριάσεων και σήμερα να έκλεισε με κέρδη 1,28%, ...
Μitilineos
Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πραγματοποιήθηκαν χθες Τρίτη 14 Ιουλίου τα εγκαίνια της Νέας Διπλής ...
Papastratos

Τεύχος 21

Eυρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 16 ...
E.E.
Η Επιτροπή χαιρετίζει την ενεργοποίηση του μέσου SURE, το οποίο θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως 100 δισ. EUR για την προστασία των ...
Το e -mail των Βρυξελλών προς τις κυβερνήσεις για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης
Αξιολογήσεις, προθεσμίες, διαδικασίες  αλλά και πολλές κρυφές πτυχές έχει το σχέδιο Διευκόλυνσης για την Ανάκαμψη και την Αντοχή (Recovery Resilience Facility-RRF) της ΕΕ, ...
Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca για την αγορά τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου για την Covid-19 ...
Επικίνδυνα μηνύματα
Πτώση 12,1% σε τριμηνιαία βάση και 15% σε ετήσια βάση κατέγραψε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της ευρωζώνης το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ...
Βρυξέλλες
Παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας σε επίπεδο δηλώσεων από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε το αίτημα ...
Καθυστερημένη αντίδραση από Γερμανία
Την «ανησυχία» της «για την απόφαση της Τουρκίας να διεξαγάγει περαιτέρω σεισμολογικές έρευνες» εξέφρασε πριν από λίγο η γερμανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «αυτή ...
E.E.
Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στην ευρωζώνη ανέκαμψε τον Ιούνιο στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Φεβρουάριο πριν τα lockdowns, σύμφωνα με τις ...
Λαγκάρντ
ατασκηνώσεις με τις Οδηγούς, για τα ιδιαίτερα ταλέντα των γυναικών που αποδεικνύονται απαραίτητα στην πολιτική, αλλά και για τις αποφάσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που πάρθηκαν από ...
Ευρωζώνη
Γκρεμίστηκε η οικονομία της ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Το ΑΕΠ υποχώρησε 12,1% στην ευρωζώνη και 11,9% στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σε σύγκριση με ...
SOS για τον τουρισμό
Απογοήτευση φέρνει στους Ευρωπαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες η είδηση για νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν από χώρες, μετά την άνοδο των μολύνσεων κορωνοϊού, προκαλώντας ...
Μητσοτάκης
Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες για το ταμείο Ανάκαμψης μετά από πέντε ημέρες διαπραγματεύσεων εξέφρασε ...

motori.gr