Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ενέργεια-ΕΕ
Κομισιόν: Μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων υψηλής χωρητικότητας
Δευτέρα, 23/01/2023

Η πρόσβαση σε δημόσια κτίρια, ο συντονισμός των πολιτικών έργων, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και τα ενιαία σημεία ενημέρωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της εκτελεστικής νομοθεσίας της ΕΕ για την ταχεία ανάπτυξη δικτύων υψηλής χωρητικότητας όπως το 5G, σύμφωνα με ένα προσχέδιο που αποκαλύφθηκε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει έναν κανονισμό σχετικά με μέτρα για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών gigabit, τον νόμο Gigabit Infrastructure Act. Η πρόταση αποτελεί αναθεώρηση της Οδηγίας για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικότητας (BCRD).

Η Οδηγία εκδόθηκε το 2014 για τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε ή παρερμηνεύτηκε από τα κράτη μέλη, ωθώντας την Επιτροπή να κινηθεί προς έναν κανονισμό που δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

«Αυτός ο κανονισμός στοχεύει να διευκολύνει και να τονώσει την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας προωθώντας την κοινή χρήση της υπάρχουσας φυσικής υποδομής και επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη νέας φυσικής υποδομής, έτσι ώστε τα δίκτυα αυτά να μπορούν να αναπτυχθούν με χαμηλότερο κόστος και ταχύτερα», αναφέρει η εισηγητική έκθεση του προσχεδίου.

Η αναθεώρηση του BCRD έγινε πιο επιτακτική λόγω της πιεστικής ανάγκης για επενδύσεις στην αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής για να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης. Η BCRD εισήγαγε την υποχρέωση για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να παρέχουν πρόσβαση στις φυσικές υποδομές σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης που αναπτύσσουν στοιχεία νέων δικτύων επικοινωνιών.

Ο ορισμός του διαχειριστή δικτύου έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει παρόχους φυσικής ασύρματης υποδομής. Αυτή η ολοένα και πιο παρούσα επιχειρηματική πραγματικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 5G. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου επεκτείνει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υποδομές που ανήκουν ή ελέγχονται από φορείς του δημόσιου τομέα που λειτουργούν κατά την ανάπτυξη, εκτός από λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας, καθώς και για τις ιστορικές αξίες τους.

Όλα τα αιτήματα εύλογης πρόσβασης θα πρέπει να ικανοποιούνται υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους και προϋποθέσεις (FRAND), συμπεριλαμβανομένης της τιμής. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να δημιουργήσουν έναν φορέα για τον συντονισμό τέτοιων αιτημάτων πρόσβασης και την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τους όρους πρόσβασης.

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης μέσω ενός μόνο σημείου πληροφοριών σε ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές ιδίως τη θέση και τη διαδρομή, τον τύπο και τη χρήση και το σημείο επαφής.

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέσουν αυτές τις ελάχιστες πληροφορίες εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Αυτή η υποχρέωση διαφάνειας δεν ισχύει για υποδομές που θεωρούνται κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια ή όπου θα ήταν υπερβολικά δυσανάλογη.

Το κείμενο ορίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που εκτελούν έργα πολιτικού έργου που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο εν όλω ή εν μέρει θα πρέπει να ικανοποιούν κάθε εύλογο γραπτό αίτημα για συντονισμό με άλλους φορείς εκμετάλλευσης που αναπτύσσουν δίκτυα υψηλής χωρητικότητας υπό τους όρους FRAND.

Τα αιτήματα θα πρέπει να ικανοποιηθούν εφόσον δεν συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις και υποβάλλονται δύο μήνες πριν από την τελική υποβολή του έργου στις αρμόδιες αρχές για να ζητηθεί άδεια.

Για να καταστεί δυνατός αυτός ο συντονισμός, η πρόταση ορίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να διαθέτουν προληπτικά ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα προγραμματισμένα έργα πολιτικού μηχανικού τους σε πρώιμο στάδιο μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.

Η πρόταση θεσπίζει μια νέα αρχή σύμφωνα με την οποία οι κανόνες που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών πρέπει να είναι συνεπείς σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ορίζει ότι τα τέλη για τέτοιες διαδικασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος.

Όλες οι υποβολές θα πρέπει να περάσουν από ένα μόνο σημείο πληροφοριών. Προστέθηκαν μέτρα για την εγγύηση της έγκαιρης έγκρισης των αδειών, ιδίως με τη μορφή σιωπηρής έγκρισης ή του δικαιώματος αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από μη τήρηση των νόμιμων προθεσμιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα νέα ή τα ριζικά ανακαινισμένα κτίρια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποδομής των κτιρίων, όπως σημεία πρόσβασης για δίκτυα και καλωδιώσεις οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών που ανακαινίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Ως αποτέλεσμα, θα καταστεί απαραίτητη μια υποχρεωτική «ετικέτα έτοιμη για ίνες» για την έκδοση οικοδομικών αδειών, εκτός από ορισμένες τοποθεσίες όπου η απαίτηση θα ήταν πολύ δυσανάλογη. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικά πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το σήμα.

Για να ευνοήσουν την ψηφιοποίηση της εθνικής διαδικασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης, το οποίο θα μπορούσε να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σχετικοί όροι:
ΕΕ
FRAND
Συναφείς αναρτήσεις
Διχάζει το ευρωκοινοβούλιο η πρόταση της Κομισιόν για τη διεύρυνση των εξουσιών
Διχάζει το ευρωκοινοβούλιο η πρόταση της Κομισιόν για τη διεύρυνση των εξουσιών στον ACER, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της ...
Οι αγορές αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ άρχισαν να ομαλοποιούνται στα τέλη του 2022 μετά την αστάθεια που ...
Αύξηση πραγματικών μισθών μετά το 2024
Πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022, ...
Είναι λογικό η ΕΕ να πρωτοπορεί στη μετάβαση σε μια μετα-αναπτυξιακή κοινωνία.  Ως θέμα οικολογικής δικαιοσύνης καθόσον οι χώρες ...
Π. Τσακλόγλου - Στοκχόλμη
O υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, εκπροσώπησε την Κυβέρνηση στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας ...
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο εργαλείο της περιοχής για τη διαχείριση των εκπομπών, παρέχοντας ...
Σήμερα στην Οστάνδη
Στην Οστάνδη του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες εννιά ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να υπογράψουν ένα φιλόδοξο σχέδιο, του δεκαπλασιασμό ...
Το όλο σχήμα επιτρέπει σε δύο ή περισσότερες χώρες να υποστηρίξουν από κοινού νέα έργα ΑΠΕ
Εξαιρετικά περιορισμένο ως ανύπαρκτο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ενδιαφέρον της χώρας αλλά και των ελληνικών εταιριών ΑΠΕ για  ...
Κομισιόν - Πακέτο αλλαγών στην ενέργεια
Tα προβλήματα στη δομή της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού που έφερε στο προσκήνιο η ενεργειακή κρίση, με το άλμα ...
 
 
Αν και το χρηματοδοτικό κενό είναι τεράστιο
Ο δανεισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε έργα κυκλικής οικονομίας αυξήθηκε σταθερά με την πάροδο των ετών, ανερχόμενος σε 3,4 δισ. ευρώ ...
Περιοριστικοί όροι με επιμελητή
Δίχως ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, αλλά  ελεύθερη υπό όρους είναι, πλέον, η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, μετά την τελευταία απόφαση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών. Ανάμεσα στις ...
Συμβούλιο Υπουργών
Επισημοποιήθηκε σήμερα από το Συμβούλιο των Υπουργών, η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024. Πρόκειται ...
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο εργαλείο της περιοχής για τη διαχείριση των εκπομπών, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για τη ...
Παρά την ενεργειακή κρίση
Η ΕΕ έκαψε λιγότερο άνθρακα αυτόν τον χειμώνα κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διαλύοντας τους φόβους ...
Πέμπτος χαμηλότερος στην Ε.Ε.
Σε πορεία αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ωστόσο ο δείκτης εξακολουθεί να παραμένει πάνω ...
ΕΒΕΠ-EuroCommerce-McKinsey
Στη μεγαλύτερη πτώση των περιθωρίων κέρδους των καταστημάτων τροφίμων τα τελευταία πέντε χρόνια οδήγησε το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός τομέας λιανικής πώλησης ειδών ...
Τι λένε οι οικονομολόγοι
Οικονομικά επωφελή θεωρούν οικονομολόγοι διεθνούς κύρους την αναδιανομή πλούτου πέραν των κεφαλαιούχων προς τους εργαζομένους μέσω υψηλότερων πραγματικών μισθών. Και εξηγούν ότι δεν ...
Παρά την ενεργειακή κρίση
Γυρίζει οριστικά την πλάτη της στα πυρηνικά η γερμανική κυβέρνηση, παρά τη γενικευμένη ενεργειακή κρίση της Ευρώπης.Το Σάββατο (15 Απριλίου), η χώρα κατεβάζει ...
Η Ελλάδα προσβλέπει ξανά στους Κινέζους τουρίστες
Στην Οικονομική Ενημέρωση για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό για τον Απρίλιο του 2023, με τίτλο "Αναβίωση της ανάπτυξης", η Παγκόσμια Τράπεζα ...
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Οι ηγέτες στις Βρυξέλλες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την απόφαση για απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, την οποία η ΕΕ σχεδίαζε να ...
Ήταν προσεκτική στις διατυπώσεις
Δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποσυνδεθεί πλήρως από την Κίνα και το μπλοκ θα πρέπει αντ 'αυτού να εξετάσει τη ...